Ročník I. / č. 4                                   5. neděle velikonoční                                               18. 5. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři, další odstavec velikonočního pastýřského listu otce arcibiskupa odhaluje cestu víry, kterou šli apoštolové:

„Petr a Jan běželi ke hrobu spolu. Mladší a milující Jan byl rychlejší, první viděl otevřený hrob a v něm plátna, ale nevešel. Dal přednost Petrovi, jako by chtěl vzkázat i nám, že nadšená víra a vynalézavá láska jsou v církvi motorem, který potřebuje řízení a jistotu autority představených. Viděli pruhy plátna, které omotávaly Kristovo tělo jako pouta, ale Kristus v nich už nebyl. Viděli znamení a uvěřili jeho poselství, přijali to, čemu dosud nerozuměli. Víra nepotřebuje důkazy a nestaví na senzačních zjeveních, ale umí číst Boží znamení. Vidí znamení a věří tajemství, přijímá jeho poselství. Dar víry dává Bůh tomu, kdo je ochoten věřit, kdo o ten dar prosí.“

Víru přijímáme ve společenství církve a život v jednotě s církví dává záruku pravosti a čistoty víry. Prosme spolu s apoštoly: „Pane, dej nám více víry.“

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli jste věnovali na křesťanská media ve farnosti sv. Mořice 13.730,- Kč a ve farnosti Hradisko 5.147,- Kč. Kéž vám Bůh žehná.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

V úterý je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze.

V sobotu 24. května prožíváme Den modliteb za církev v Číně.

Příští neděle – 6. velikonoční – je na základě rozhodnutí České biskupské konference z r. 2009 Dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Pronásledování křesťanů se v poslední době spíše stupňuje - v celosvětovém měřítku tvoří křesťané 80% všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. V současné době je každý 10. křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ve světovém měřítku se jedná až o 200 milionů křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou a v poslední době také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická situace je v zemích Blízkého a Středního východu.

Možností pomoci je více - především je to modlitba za pronásledované i jejich pronásledovatele. Také působení na politiky, aby se více zasazovali za základní lidská práva. Dále jsou možné různé formy finanční a materiální pomoci prostřednictvím humanitárních organizací a řádů.

„Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, kdo trpí a jsou pronásledováni pro tvé jméno. Stůj při nich, posiluj je a dej jim vědomí, že se podílejí na oběti tvého Syna, která přináší spásu. Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, abys je zbavil slepoty, nelásky a nevěry a dal jim poznat sám sebe.“

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bylo dokončeno malování kaple. Od pondělí 19. května začínají pravidelné bohoslužby.

Společenství Malé školy modlitby pokračuje ve skupince s otcem Josefem v pondělí 19. května v 18:00 hod.

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 21. května v 17:00 hod. na vikárce.

Setkání mužů ve farnosti Hradisko se koná ve středu 21. května v 19:00 hod. v Měrůtkách u pana Konečného.

Všem, kteří se přihlásili na Pouť seniorů ve čtvrtek 22. května na Svatý Hostýn, připomínáme: Odjezd autobusu v 7:30 hod. od kostela sv. Jana. Ve farnosti Hradisko: odjezd v 6:45 hod. z Lutopecen, přes Měrůtky, Bezměrov, Hradisko do Kroměříže. Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně v 9:15 hod. Po mši svaté pobožnost křížové cesty. Ve 13:00 hod. svátostné požehnání. Odjezd domů ve 13:30 hod. Cena 100,- Kč.

 

Akce 18. května:

Pohádková Podzámecká zahrada – od 14:00 hod. Vstup zdarma.

Akce pro děti, kterou pořádá Sdružení přátel Arcibiskupského gymnázia ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, pracoviště Kroměříž, a Salesiánským hnutím mládeže.

Divadelní představení Jan Sarkander - Klub Starý pivovar. Začátek v 18:00 hod. Srdečně zvou divadelníci ze Zdounek.

 

Akce během týdne:

Varhanní koncert v kostele sv. Mořice – středa 21. května v 18:00 hod. Zazní varhany, zpěv, housle, flétna a klarinet v podání žáků a pedagogů Základní umělecké školy Kroměříž.

AG FEST – Festival studentské tvorby konaný při příležitosti oslav 160 let od založení Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Akce se uskuteční ve středu 21. května od 14:00 hod. do 19:00 hod. na Velkém náměstí.  Vystoupí zde studentské kapely, šermíři Cruentus a Media Vita.


 

NOC KOSTELŮ – pátek 23. května od 18:00 hod.

Otevřené objekty: kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele, kostel Panny Marie, kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN, kaple sv. Kříže na Koperníkově ulici, kaple sv. Floriána ve Štěchovicích, kostel Všech svatých v Hradisku, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Farní sbor českobratrské církve evangelické, Milíčův sbor Československé církve husitské. Program Noci kostelů je na plakátech, na letáčcích a na internetových stránkách www.nockostelu.cz  

 


Akce 25. května:

Májová pobožnost u kapličky ve Vážanech odpoledne v 15:00 hod.

„Zraněný Pastýř“ – kostel Panny Marie večer v 19:00 hod.

České provedení italské hry na motivy knihy francouzského autora Daniela Ange.


Vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.

E-mail redakce: trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net

PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES