TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 4

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

29. 1. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem“, prosíme ve vstupní modlitbě tuto neděli. A na první pátek v měsíci se s důvěrou modlíme v litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu: „Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého.“

O svátku Uvedení Páně do chrámu si připomínáme Světový den těch, kteří své srdce a celý svůj život zasvětili Pánu. Ve společenství s nimi se snažme svá srdce otevírat Boží milosti.

P. Josef

 

Pamatujme v modlitbě na našeho arcibiskupa Jana, který v úterý 31. ledna 2017 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

Vzpomeňme také na vážně nemocného kardinála Miloslava Vlka, který na svých internetových stránkách děkuje za veškerou pomoc - podporu konkrétními skutky i modlitbou.

 

Svátky v týdnu:

Úterý 31. ledna – památka sv. Jana Boska, kněze

                        SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM

Čtvrtek 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu

SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v kněžském semináři v Olomouci za účasti otce arcibiskupa. Mše svatá bude v kapli AKS v 9.30 hod.

Pátek 3. února – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

Příští neděle 5. února je 5. v mezidobí.

 

Mše svaté ve čtvrtek 2. února 2017

6.00 hod. – kaple sv. Vincence

6.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – farní kostel v Hradisku

Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem.

 

Adorace

·         neděle 29. ledna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 2. února (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         pátek 3. února – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         neděle 5. února – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod.,  kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (2. 2.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (3. 2.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 2. února dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

9 prvních pátků v Hradisku

Ve farnosti Hradisko pokračuje (již páté) společné prožívání 9 prvních pátků pro děti, které byly u prvního svatého přijímání. Je pro ně připraven hodinový program (katecheze a vlastní aktivity pomocí pracovních listů). Setkání bude probíhat od 18 hod. a začne na faře. Kolem 18.30 hod. přijede kněz, aby účastníky vyzpovídal. Pak následuje společná modlitba v kostele a kněz podá sv. přijímání. Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB

Přijměte srdečné pozvání k posledním dvěma setkáním při společné modlitbě s Matkou Boží u Pořízků (Kojetínská 46) od 14 hodin, a to v neděli 29. 1. a ve čtvrtek 2. 2. 2017. Na všechny se těší Jarmila Pořízková.

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite zvou mládež ve věku 14 - 17 let na křesťanský víkend s názvem Ignite yourself (zažehnout se), který se uskuteční 3. - 5. 2. 2017 na faře Panny Marie v Kroměříži. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, svědectví, chvály a víc! Veškeré informace a přihlášky na: www.igniteprojekt.cz

 

RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ

je tématem letošního ročníku národního týdne manželství, který bude probíhat od 13. 2. do 19. 2. 2017, tj. v týdnu, kdy si připomínáme sv. Valentina.

Máte-li ve své rodině nebo okolí manžele, kteří spolu žijí mnoho let, vychovali děti, mají vnoučata, třeba i pravnoučata, žijí spolu hezky a už leccos krásného i těžkého prožili - zkuste se jich zeptat na jejich "recept na dobré manželství". Možná se nám podaří ve vašich rodinách otevřít témata, o kterých jsme nikdy nemluvili, objevit hodnoty, které starší generace vidí jako důležité a snad se můžeme inspirovat jejich zkušenostmi… Z Centra pro rodinu přejeme krásné chvíle s vašimi blízkými.

 

MÁTE POŽEHNANÝ DŮM?

Nový rok je novým začátkem. Chceme-li celý rok prožít dobře v Boží blízkosti, pozvěme do našich domovů našeho Boha a Pána právě prostřednictvím žehnání domů. Máte-li zájem o požehnání svého domu, je možné se domluvit s Vaším knězem nebo kontaktovat Centrum pro rodinu (cprkromeriz@ado.cz), rádi požehnání zprostředkujeme.

Kněžské (i jáhenské) požehnání je dotekem samého Boha. Každý dostává podle míry své víry a důvěry. Když je požehnán dům, je to dar i šance zároveň. Měli bychom si být vědomi, že zlo má menší moc nad těmi, kteří spolupracují s tímto Božím požehnáním. Proto je vhodné mít u sebe posvěcený předmět (např. medailku) a doma kropenku se svěcenou vodou a vždy se přežehnat a vzpomenout – tento dům je požehnán, chci zde žít svatě, tj. v úsilí varovat se hříchu, více šířit lásku a pokoj, častěji vzpomenout na Boha, Dárce všeho, a obracet se k Němu skrze modlitbu.

Žehnání domů je svátostina, při níž se Boží účinná milost projeví natolik, nakolik s ní budeme spolupracovat. Je-li to možné, je vhodné obnovovat žehnání domu 1x za rok. Pokud se snažíme žít tak, aby se i díky nám ve světě více probouzelo dobro a abychom obstáli před Bohem, pak máme v požehnaném domě větší sílu rozhodovat se pro dobro a odmítat zlo. Účinek požehnání je upevňován skrze modlitbu a dobré skutky.

Z Centra pro rodinu přejeme, ať v požehnaném domě vytváříte skutečný domov a ať se vám celý letošní rok vydaří.

 

PŘIPRAVIT SE POMOCÍ INTERNETU KE SLUŽBĚ LEKTORA BOŽÍHO SLOVA

MgA. Martina Pavlíková, která se při Arcibiskupství olomouckém věnuje vzdělávání těch, kdo při bohoslužbě konají službu lektorů, připravila se svými spolupracovníky projekt, který může usnadnit přípravu na nedělní liturgii. Na webové stránce Arcibiskupství olomouckého (www.ado.cz) v záložce „Pastorační centra“ je třeba kliknout na poslední řádek: „Lektoři Božího slova.“ Tam je uvedena řada materiálů pro lektory a v textu je odkaz příprava na nedělní liturgii. Zde najdete odkaz na cloudové úložiště, kde jsou připraveny na každou neděli příslušné texty, odkazy na komentáře a ukázkové nahrávky. Komentáře otvírají cestu k hlubšímu pochopení daného textu. Ukázkové nahrávky nejsou určeny k napodobování předčítajícího interpreta, pomáhají pochopit členění textu, učí vnímavosti pro mluvenou podobu českého jazyka, mají vést ke zdokonalování hlasové a mluvní techniky. Služba lektora není záležitostí profesionality a dokonalosti, ale snaha dobře předčítat při bohoslužbě pramení z vřelého vztahu k Božímu slovu. Tomu se učíme celý život.

Prosím naše lektory, aby využívali nabízené možnosti.

P. Josef

 

250. výročí přenesení sochy Panny Marie do Kojetína

U této příležitosti bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně sloužit mši svatou arcibiskup Jan Graubner 11. února 2017 v 15.00 hod. V rámci Světového dne nemocných bude také udělována svátost pomazání nemocných. Místní duchovní správce vás zve na tuto slavnost, a prosí ty, kteří by toužili přijmout svátost nemocných v tento den, aby se dopředu přihlásili u svého faráře. Ten zajistí předání přihlášky do Kojetína.

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES