Ročník I. / č. 5                                   6. neděle velikonoční                                               25. 5. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Další odstavec velikonočního pastýřského listu arcibiskupa Jana je zamyšlením nad povoláním ke kněžství:

„Magdalena plakala u prázdného hrobu. Hledala Ježíše, chtěla aspoň jeho mrtvé tělo. Plná bolesti mluvila s anděly, dokonce i s Ježíšem, ale nepoznala ho. Teprve, když ji oslovil jménem, objevila svého Mistra. Objala mu nohy jako proroku a Božímu vyslanci. Ježíš však nestál o její vyznání. Teď nebyl čas na osobní útěchu. Bylo třeba hlásat světu Kristovo vítězství. Proto ji poslal vydat svědectví apoštolům. Formace dnešních apoštolů začíná v rodině. Mateřské slovo a svědectví o Kristově vítězství, moci a lásce buduje církev i vychovává budoucí kněze. Když rodiče dají život dětem, má Bůh koho volat. Když rodiče přivedou děti k přátelství s Kristem, má Bůh koho poslat, aby hlásal evangelium.“

Letos bude mít naše arcidiecéze, dá-li Pán, dva novokněze. Slova arcibiskupa adresovaná křesťanským rodičům jsou tedy více než naléhavá.

P. Josef

 

Minulou neděli jste věnovali na potřeby farnosti sv. Mořice 12.950,- Kč a na potřeby farnosti Všech svatých 2.914,- Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.

Velký dík patří všem pořadatelům, účinkujícím a všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace Noci kostelů nebo celou akci provázeli svými modlitbami.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Zítra, 26. května, je poslední možnost přihlásit se (v sakristii nebo ve farní kanceláři) na 3. SETKÁNÍ VDOV s biskupem žilinským, Mons. Tomášem Galisem. Pouť se koná 12. června ve Štípě. Program je na plakátě.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Filipa Neri, kněze

Čtvrtek – slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Je to den, kdy se nám velmi doporučuje účastnit se mše svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

            Kostel sv. Mořice – v 17:00 hod. krátká májová pobožnost, po ní mše svatá.

            Kostel Všech svatých v Hradisku – v 19:00 hod. krátká májová pobožnost, po ní mše svatá.

            Kaple sv. Vincence – mše svatá v 6:00 hod.

            Kaple sv. Kříže – mše svatá v 11:30 hod.

Pátek – památka sv. Zdislavy

Sobota – svátek Navštívení Panny Marie

Příští neděle – 7. velikonoční – je Dnem modliteb za sdělovací prostředky.

Ve farním kostele v Hradisku bude pravidelná měsíční adorace ve 14:00 hod.

Společenství Malé školy modlitby pokračuje ve skupince s otcem Václavem v úterý 27. května v 9:00 hod.

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 28. května v 17:00 hod. na vikárce.

 

DNEŠNÍ POZVÁNKA

Májová pobožnost u kapličky ve Vážanech – neděle 25. května v 15:00 hod.

„Zraněný Pastýř“ – kostel Panny Marie neděle 25. května v 19:00 hod.

České provedení italské hry na motivy knihy francouzského autora Daniela Ange.

 

Církevní základní škola v Kroměříži slaví 20. výročí založení.

Kdy: úterý 27. května 2014

PROGRAM:

·                     10:00 hod. kostel Panny Marie – mše svatá s otcem arcibiskupem

·                     12:00 hod. příležitost k občerstvení, možnost prohlídky budov školy

·                     16:00 hod. v aule na Arcibiskupském gymnáziu – školní akademie

Přijďte s námi poděkovat za 20 let života školy. Těšíme se na Vás.

Kolektiv učitelů a žáci CZŠ v Kroměříži

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži slaví 160. výročí založení.

Při této příležitosti jste srdečně zváni na Slavnostní koncert pěveckého sboru AVE v úterý 3. června v 19:00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Koncert se uskuteční ten den také dopoledne, a to v 11:00 hod. rovněž v kostele sv. Mořice.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

·                    Výtěžek z Misijního jarmarku – Srdíčko pro maminku, které upekli děti s maminkami na misijních dílnách činí 3.810,- Kč. Byl zaslán na účet Papežského misijního díla dětí. Děkujeme.

·                    Doučování MATEMATIKY – na opravnou maturitní zkoušku. Doučování probíhá v Centru pro rodinu. Vyučuje Mgr. Eva Vrtělová tel: 608 946 170. Příspěvek 30,- Kč/vyuč. hod.

 

12. Celostátní misijní pouť a 9. Misijní den dětí

Sobota 31. května 2014 ve Zlíně – Malenovicích. Program je na plakátě.

 


Vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.

E-mail redakce: trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net

PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES