Ročník I. / č. 7                                   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                                             8. 6. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Doba velikonoční dospěla ke svému vrcholu. V síle Ducha svatého, o jehož dary máme stále prosit, chceme kráčet s Ježíšem. A důležité je kráčet společně, jak nám připomíná arcibiskup Jan ve velikonočním pastýřském listě:

„Emauzští učedníci, poté co jim Ježíš zmizel z očí, správně pochopili, že musejí spěchat do společenství církve. Proto se ještě v noci vrátili k apoštolům do Jeruzaléma. Tam se jejich víra upevnila a oni se ve společenství církve znovu setkali s Kristem. Mluvili s apoštoly o Ježíši, a najednou ten, který byl přítomen v jejich myslích, stál uprostřed nich. Lekli se. Nejsou obětí omylu? Viděli toho, kterého znali léta, a přece neměli jistotu. Vzkříšení není návrat k pozemskému životu. Zmrtvýchvstalý je tentýž jako Ukřižovaný, ale má tělo oslavené. Dotkl se jich, jedl s nimi, aby poznali, že on není přelud.“

Učme se utvářet farnost jako společenství – buňku církve. Tak můžeme silněji zakusit „doteky“ Zmrtvýchvstalého.

P. Josef

 

Jménem otce arcibiskupa vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na církevní školy v naší diecézi.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

V kostele Všech svatých v Hradisku chceme zakončit letošní velikonoční dobu "Svatodušní cestou světla" dnes večer v 19:00 hod. Pozvání je pro každého, kdo chce podvečer slavnosti Seslání Ducha svatého prožít ve chválách, modlitbách i důvěře v působení a moc Božího Ducha.

Dnešní slavností končí doba velikonoční. V pondělí začíná 10. týden liturgického mezidobí.

Svátky v týdnu:

Středa – památka sv. Barnabáše, apoštola

Pátek – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Neděle – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Uskuteční se sbírka na potřeby naší farnosti.

Děti, které v naší farnosti dokončily přípravu, přistoupí poprvé ke svatému přijímání příští neděli 15. června při mši svaté v 10:45 hod.

Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v sobotu 14. června v 8:30 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté ve třetím čtvrtletí tohoto roku, se zapisují v sakristii.

Společenství Malé školy modlitby pokračuje ve skupince s otcem Václavem v pondělí 9. června v 9:30 hod. 

V úterý 10. června se koná na Svatém Hostýně pouť kněží za vlastní posvěcení. Mše svatá v bazilice začne v 9:30 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“ – čtvrtek 19. 6. 2014

Mše sv. v 18:00 hod. v kostele sv. Mořice. Po ní následuje eucharistický průvod městem přes Velké náměstí – kde u mariánského sloupu bude modlitba za město - do kostela Panny Marie, kde bude svátostné požehnání. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou kroměřížských farnostech a farnosti Hradisko začne v září 2014 příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o svátost biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo ve farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi – do konce července 2014.

 

SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ – Kroměříž, kostel Panny Marie - 9. 6. 2014

Regionální centrum Světového apoštolátu Fatimy vás srdečně zve na duchovní program. Celým programem provází P. ThMgr. Pavel Dokládal, národní prezident Fatimského apoštolátu v ČR, Koclířov; s pastorační asistentkou, ing. Hankou Frančákovou, členkou mezinárodní rady WAF (Světový apoštolát Fatimy). Zahájení v 16:30 hod. výstavem Nejsvětější svátosti. Mše svatá v 18:00 hod. Podrobný program je na plakátě.

Pouť na Turzovku – sobota 28. 6. 2014. Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie - WAF ČR putuje na horu Živčákovu na Turzovku – Slovensko.

Z Kroměříže pojede autobus v 6:30 hod. od kostela sv. Jana. Přibližná cena 250,- Kč. Předpokládaný návrat do KM je v 17 hod. Bližší informace Vlasta Machalová, tel. 603 555 457. Přihlásit se můžete v sakristii i farní kanceláři u kostela Panny Marie, nebo u kostela sv. Mořice. Program pouti je na plakátě.

 

3. SETKÁNÍ VDOV    Štípa, čtvrtek 12. června 2014

Přítomen Mons. Tomáš Galis, biskup žilinský.

Z Kroměříže se našlo málo zájemců, ale pojede autobus v rámci děkanátu. Odjezd autobusu z Milíčova náměstí v 8:00 hod. Přihlaste se nejpozději 9. června v sakristii nebo ve farní kanceláři.  Cena za dopravu 180,- Kč. Bližší informace jsou na plakátě.

 

Víkend otevřených zahrad v Kroměříži: 14. – 15. června 2014

Farní zahrada při kostele sv. Mořice bude přístupná v sobotu i v neděli od 13:00 do 17:00 hod. V neděli můžete zhlédnout v době od 13:00 do 15:00 hod. vystoupení šermířské skupiny CRUENTUS.

Další otevřené zahrady: farní zahrada při kostele Panny Marie; soukromá zahrada paní Aleny a pana Paula Akwei, Volného 1533, Kroměříž; sochařský sad Miloše Fekara, Bezměrov. Podrobnosti na plakátě a na webových stránkách www.nczk.cz.

 

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2014 zazní liturgické skladby v našem kostele sv. Mořice při večerní mši svaté 9., 10. a 13. června.

 


Vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.

E-mail redakce: trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net

PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES