TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 7        6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          15. 2. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015
Měsíc únor: Eucharistie a společenství.

Eucharistie a pokání jsou dvě úzce spojené svátosti. Jestliže eucharistie zpřítomňuje a svátostně zvěčňuje výkupnou oběť kříže, znamená to, že z ní vyplývá trvalý požadavek obrácení, osobní odpovědi na vybídnutí, se kterým se svatý Pavel obracel na křesťany v Korintu: „Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20). Tíží-li pak křesťanovo svědomí břemeno těžkého hříchu, stává se cesta pokání ve svátosti smíření závaznou k tomu, aby mohl přistoupit k plné účasti na eucharistické oběti (Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia, 37).

Snažím se pravidelně chodit ke svátosti smíření, abych mohl(a) přijímat Tělo Kristovo s čistým srdcem? Nepodceňuji, neomlouvám některé své hříchy?


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

K výročí úmrtí biskupa Bruna ze Schaumburku, zakladatele kolegiátního chrámu sv. Mořice, farního kostela Panny Marie a města Kroměříže, bude ve farním kostele sv. Mořice v úterý 17. února v 17:00 hod. obětována mše svatá za biskupa Bruna a všechny dosavadní olomoucké biskupy a arcibiskupy.

POPELEČNÍ STŘEDA (18. února) – POŘAD BOHOSLUŽEB:

6.00 hod. – kaple sv. Vincence, 11.30 hod. – kaple sv. Kříže, 17.00 hod. – kostel sv. Mořice, 18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku.

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v 18.00 hod. nebude!

Popeleční středa je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

22. února je první neděle postní. Koná se sbírka nazvaná „Haléř sv. Petra.“ Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka v naší arcidiecézi 3 287 739 Kč.

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK               16.30 hod.          farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE            14.00 hod.           farní kostel v Hradisku

NEDĚLE            16.30 hod.          kaple sv. Kříže

NEDĚLE            17.30 hod.           kostel sv. Jana Křtitele

 

POSTNÍ ALMUŽNA

Postní doba nás také učí rozvíjet lásku k bližním a pamatovat na potřebné. Můžeme využít iniciativy Charity, nazvané „Postní almužna.“ Na Popeleční středu nebo na 1. neděli postní si můžete v kostele či kapli vyzvednout papírové skládací schránky a letáčky. Almužna je určena především na konkrétní pomoc potřebným v našich městech a obcích, kde žijeme. Při společné modlitbě v rodinách pamatujme na potřebné lidi ve svém okolí. Do papírové schránky na almužnu můžeme vložit podnět k pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. Po dohodě s Charitou pak může být těmto lidem poskytnuta pomoc. Ukončení postní almužny (odevzdání papírových schránek) je opět na Květnou neděli.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

V našich farnostech začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 16. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

 

Beseda s P. Mariánem Kuffou

V pátek 27. února 2015 se v 18 hodin v aule Arcibiskupského gymnázia uskuteční pro širokou veřejnost beseda se slovenským římskokatolickým knězem Mariánem Kuffou, známým z dokumentárních filmů „Všechny moje děti,“ „Kde končí naděje, začíná peklo“ a „Opři žebřík o nebe.“ Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na charitativní účely otce Mariána.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY:

Zvláště v postní době se nabízí řada možností účastnit se duchovní obnovy nebo exercicií. Nabídku najdete na našich vývěskách a na internetu. Zde připomínáme jen některé:

Postní duchovní obnova v Hradisku – sobota 21. 2. 2015

Program je na plakátě.Obnovu vede P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci.

Přihlaste co nejdříve (tel.: 774 328 356). Seznam je také na stolečku vzadu v kostele Všech svatých.

Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 27. 2.–1. 3. 2015 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři vOlomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Daniel Vícha, farář v Kravařích. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/vir .

P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9, plánuje zahájit kurzy:

  • Efektivní rodičovství – 18. 2. 2015 (středa) v 17.00 hod.

Jde o zážitkově vedený program pro rodiče dětí různého věku (cca od 2 – 15ti let) Kurz pomáhá lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k zodpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování. Kurz je vhodný také pro pěstouny, pedagogy, vychovatele. 9 lekcí, skripta, osvědčení o absolvování kurzu. Setkání 1x týdně – středy 17.00- 19.00 hod. (den a hod. setkání lze po dohodě upravit). Kurzovné 850,- Kč/ osoba, 1150,- Kč/pár, maminky, které vychovávají děti samy 650,- Kč. Certifikovaná lektorka kurzu: Helena Župková.

  • Manželské večery – 19. 2. 2015 (čtvrtek) v 17. 00 hod.

Kurz nabízí všem zúčastněným manželským párům praktické rady, jak vybudovat pevné a šťastné manželství na celý život. Během osmi společně strávených večerů spolu manželé mluví o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Kurz respektuje soukromí každého páru.

Na oba kurzy je nutné se přihlásit nejpozději den před začátkem kurzu! (www.cpr-kromeriz.cz, cpr-kromeriz@seznam.cz, tel: 736 522 814)

 

Dolomity 2015

Nabízíme zájezd do Dolomitů v termínu od 27. 6. – 4. 7. 2015. Cena: 3800 Kč (strava a doprava) + 116 € (ubytování). Zájemci hlaste se ve farní kanceláři, tel. 573 338 952, 736 522 846. Záloha 1500 Kč.

 

Navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika na CMTF

Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se otvírá od září 2015 navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika, čímž se rozšíří dosavadní bakalářský stupeň. Bližší informace: www.cmtf.upol.cz .

 

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES