Ročník I. / č. 8                                   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                                     15. 6. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

V dalším odstavci pastýřského listu otec arcibiskup píše:

„Zmrtvýchvstalý odevzdal apoštolům největší plod své smírné oběti: odpuštění a pokoj. Dal jim moc odpouštět v jeho jménu, protože On sám v nich bude působit, zázračně uzdravovat duše. Kéž bychom více chápali uzdravující sílu svátosti smíření a dovedli jí správně užívat, aby se skrze nás šířil pokoj, spása a uzdravení světa!“

Ke svátosti smíření přistupujeme s touhou po odpuštění hříchů. Litujeme jich a pokorně je vyznáváme. Bůh odpouští. Přesto nejde jen o vztah „já – a Bůh.“ Jde o uzdravení všech vztahů. Proto i z lásky k našim bližním neoddalujme přijetí svátosti smíření.

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli při sbírce na církevní školy v naší diecézi jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 19.400,- Kč, v Hradisku 6.172,- Kč. Kéž vám Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes při mši svaté v 10:45 hod. u sv. Mořice přistupují poprvé ke stolu Páně děti Markéta a Hana, Martin a Ondřej. Provázejme je svými modlitbami.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Ve farnosti Hradisko je dnes mše svatá sloužena v 9:15 hod. v Lutopecnách. Po hodové mši svaté bude posvěcen prapor obce a prapor SDH Lutopecny.

Ve středu bude mše svatá v kostele Všech svatých v 19:00 hod. Ve čtvrtek mše svatá nebude.

Ve čtvrtek 19. června je slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.

Obě kroměřížské farnosti slaví „Boží Tělo“ společnou mší svatou, která bude v kostele svatého Mořice ve čtvrtek v 18:00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do kostela Panny Marie, kde bude svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu poděkovat za dar Eucharistie. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a děti aby sypaly po cestě květiny.

V sobotu je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Jáhenské svěcení

přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 21. 6. 2014 v 9:30 hod. z rukou otce arcibiskupa pro olomouckou arcidiecézi: Mgr. Mlčoch Zdeněk z farnosti Rataje; Mgr. Ing. Slezák Josef z farnosti Březnice; Pavlíček Vilém (4. roč.) z farnosti Svitavy; Mgr. Macura Pavel z farnosti Zlín – Jižní Svahy.

Do jáhenské služby vyprošujeme všem novým jáhnům hojnost Božích milostí.

Příští neděle je 12. v mezidobí.

Ve farnosti Hradisko prožijeme slavnost „Božího Těla.“ Mše svatá v 9:15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.

V kostele sv. Jana Křtitele bude 22. června v 18:00 hod. poutní mše svatá (24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele) obětovaná za farní společenství a za dobrodince kostela sv. Jana.

 

OZNÁMENÍ PRO RODINY S DĚTMI

Blíží se konec školního roku. Děti, které se poctivě snažily při nedělních bohoslužbách sbírat samolepky do brožurky „Příběhy Starého zákona,“ se mohou těšit na odměnu. Do příští neděle 22. června odevzdejte paní katechetce nebo kněžím svoje brožurky. Vyhodnocení bude v neděli 29. června.

 

Jednání pastorační rady farnosti sv. Mořice se koná v pondělí 16. června v 18:00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

 

Žehnání praporu Sboru uniformovaných ostrostřelců v Kroměříži

Slavnost se uskuteční v sobotu 21. června v 11:00 hod. v kostele sv. Mořice. Obnovený prapor sboru požehná Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Zpěvem doprovodí Pěvecký sbor Moravan Kroměříž.

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2014

V rámci festivalu zazní v našem kostele sv. Mořice:

Liturgické skladby při večerní mši svaté 16. a 17. června.

Poslechový pořad v sobotu 21.6. v 15:00 hod. – Bruno Gillet „Messe“

Koncert 21.6. v 17:00 hod. – varhany Ludmila Macková, soprán Stella Maris Sirben

Více na letácích a na www.forfest.cz

 

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Římskokatolická farnost v Bystřici pod Hostýnem srdečně zvou v sobotu  21. června na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn.

V 8:30 hodin je v kostele svatého Jiljí v Bystřici pod Hostýnem koncelebrovaná mše svatá. Hlavní celebrant je opat strahovských premonstrátů Michael Pojezdný z Prahy. Po mši svaté vyjde z kostela eucharistický průvod na Svatý Hostýn, kde bude ve 12:00 hod. Te Deum a svátostné požehnání.

 

CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2014

Pátek 4. červenceod 10:00 hod. hry a soutěže pro děti a rodiče, dětská představení, prezentace charitativních organizací, hnutí a komunit – více na plakátě a na www.velehrad.eu. Od 19:30 hod. v prostoru před bazilikou Večer lidí dobré vůle.

Sobota 5. července – NÁRODNÍ POUŤ

V 10:30 hod. Slavnostní poutní mše svatá – hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský; kazatel: Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský.

Poutní autobusy budou mít volný průjezd na Velehrad. Po vysazení poutníků u baziliky budou parkovat za Velehradem, na silnici vedoucí do obce Salaš. Po skončení programu naberou cestující opět u baziliky. Poutníci jedoucí vlastními auty dojedou pouze do Starého Města u Uh. Hradiště na odstavné parkoviště, odkud se na Velehrad dostanou buď autobusovou kyvadlovou dopravou, nebo pěšky po poutní cestě růžence.

Autobus z Kroměříže bude odjíždět v 7:30 hod. od kostela sv. Jana. Ve farnosti Hradisko bude odjíždět v 7:00 hod. z Lutopecen, přes Měrůtky, Bezměrov a Hradisko do Kroměříže. Zapište se v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cena: 100,- Kč.

 

Pozvánka do Rajnochovic

Pro mladé od 15 do 25 let – Křesťanský camp s názvem RAFT (20. – 25. července, areál Centra života mládeže Přístav). Informace a přihlášky na www.ado.cz/mladez nebo na facebooku RAFTcamp2014. S případnými dotazy se obracejte na P. Lukáše Jambora (mobil: 732 939 534, e-mail: RAFTeam@seznam.cz).

Další osvědčené prázdninové akce na Přístavu najdete na plakátech a na www.ado.cz/mladez. P. Jiří Pospíšil, ředitel Centra života mládeže v Rajnochovicích.

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter(zavinac)svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES