TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 8

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

26. 2. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar.

„Drazí bratři a sestry,

postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k němu vrátíme…“

Z úvodu Poselství papeže Františka k postní době 2017

Sestry a bratři,

většina reakcí na změnu nedělní bohoslužby v kostele sv. Mořice byla pozitivní. Proto oznamuji:

POZOR ZMĚNA! OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE (5. března) BUDE MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. MOŘICE v 10.15 hod.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod.

 

Minulou neděli jste při sbírce na „Haléř sv. Petra“ věnovali ve farnosti sv. Mořice 70.350,- Kč, ve farnosti Hradisko 5.736,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost. Z této sbírky Svatý otec přispívá potřebným ve světě.

 

Dnes, tj. v neděli 26. února, je v katedrále sv. Václava v Olomouci v 10.00 hod. sloužena mše svatá na závěr Celostátního fóra mládeže. Slouží ji olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a budou při ní čteny závěry z Celostátního fóra, které mladí delegáti sestaví. Tuto mši svatou lze zhlédnout v přímém přenosu na TV Noe.

 

POPELEČNÍ STŘEDA (1. března) – POŘAD BOHOSLUŽEB:

6.00 hod. – kaple sv. Vincence

11.30 hod. – kaple sv. Kříže

15.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V 18.00 HOD. NEBUDE!

Popeleční středa je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

 

Příští neděle 5. března je 1. neděle postní. Při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou. Ve farnosti Hradisko bude toto představení dětí následující neděli 12. března.

 

Adorace

·         neděle 26. února – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 2. března (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         pátek 3. března – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         neděle 5. března – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření

·         čtvrtek před prvním pátkem (2. 3.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (3. 3.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 2. března dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

 

9 prvních pátků v Hradisku

Ve farnosti Hradisko pokračuje (již šesté) společné prožívání 9 prvních pátků pro děti, které byly u prvního svatého přijímání. Setkání bude probíhat od 18.00 hod. a začne na faře. Kolem 18.30 hod. přijede kněz, aby účastníky vyzpovídal. Pak následuje společná modlitba v kostele a kněz podá sv. přijímání. Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.

 

VELIKONOČNÍ DEKORACE Z PEDIGU

Kdy a kde: sobota 4. března v době mezi 9.00 – 15.00 hod. v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Lektor Mgr. Vladimíra Kapounková. Cena: 330 Kč + cena využitého materiálu. Přihlášky na tel. 737 377 070 nebo kosikyodvladky@seznam.cz,  nejpozději však !!! do 26. února. Počet míst je omezen.

 

VIII. POSTNÍ REKOLEKCE PRO OTCE I MATKY

V prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se ve dnech 17. – 19. března 2017 sejdou členové hnutí Modlitby matek a Modlitby otců k duchovní obnově na téma Modlitba za rodinu, děti a manželství“.  

Program otevře v pátek 17. března od 19 hod. večerní mše svatá. Sobota bude věnována přednáškám, které povede MUDr. Jitka Krausová z olomouckého arcibiskupství a P. Radek Sedlák. Nebude chybět Denní modlitba církve ani beseda s přednášejícími. Neděle nabídne reflexi přednášek, mši svatou v kostele sv. Mořice a po obědě svátostné požehnání. Více informací a přihlašování na: http.//www.ado.cz/planovane-akce/clenove-hnuti-modlitby-matek-otcu-se-sejdou-k-postni-rekolekci-0, popř. u P. Josefa Červenky, tel. 731 621 105.  Přihlášku je třeba odeslat do 12. března na: postnirekolekce@seznam.cz

 

VÍKEND PRO MATKY A DCERY

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice zve maminky a jejich dcery na společný víkend v termínu od 17. do 19. března 2017 na faru v Dřevohosticích. Víkend je zaměřen na prohloubení vzájemného vztahu matky a dcery formou společných prožitků (výtvarné tvoření, workshop pod vedením lektorky, vycházka, modlitba, biblické tance. Doporučený věk dcery je od 10 let výše. Cena za matku i dceru – 1400 Kč. S sebou: osobní věci, přezůvky, spacák + prostěradlo, oblečení do přírody a na program, případně sukni na biblické tance. Podrobnosti budou zaslány po přihlášení nacprhranice@ado.cz či telefon. 736 239 179. Přihlašování nejpozději do 10. března 2017.

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2017

Milí přátelé, blíží se nám postní doba a ta je spojena s postní almužnou. Co je postní almužna? Je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Je to dobrovolná duchovní formace jednotlivců i rodin, ve které během doby postní můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje, dávat sebe a dělit se s druhými o to, co z Boží dobroty máme. I svatý Jan nás v I. listě upozorňuje.  "Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat Boží láska?" (1 Jan 3,17) V Ježíšově škole se můžeme učit, jak činit ze svého života dar. Tím, že ho napodobujeme, roste naše připravenost dávat nejen ze svého majetku, nýbrž spíše sebe samé. Není snad celé evangelium shrnuto v jediném přikázání lásky? Praktikování almužny v postní době se tedy stává prostředkem k prohloubení našeho křesťanského povolání.

Postní schránku si můžete vzít v kostele od 1. 3. 2017 a během doby postní, kdy navštívíte kostel ve své farnosti. Na spodní straně krabičky naleznete možnosti, komu chcete pomoci. Odevzdání postních schránek se uskuteční na Květnou neděli tj. 9. 4. 2017, opět do svého farního kostela.

Přeji Vám, aby každé Vaše úsilí v době postní přilnulo ke Kristu, abyste svědčili o jeho Lásce a v Duchu svatém šli vstříc velikonočním svátkům.

Za Oblastní Charitu Kroměříž Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent

VYUŽITÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2016

Celkový výnos: 99 297,-

Částka Kč

Komu pomohla

2790

Na pomoc křesťanským uprchlíkům

11 723

Pomoc soc. slabým rodinám ve farnostech

2 736

Lidem bez domova – poskytnutí jídla

67 361

Lidem těžce nemocným a postiženým

11 910

Pomoc dětem a matkám na AD

2 736

Humanitární pomoc lidem na Ukrajině

99 256

Celkem

41

Zůstatek

 

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES