Ročník I. / č. 9                                   12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                     22. 6. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Za týden po neděli, kdy Kristus vstal z mrtvých, prožil setkání s Ježíšem i sv. Tomáš, kterému nestačilo svědectví apoštolů. Arcibiskup Jan ve svém listě píše:

„Tomáš ještě nevěděl, že poznání z Boží milosti dává větší jistotu než dotyk prstem. Pán se snížil k jeho pochybnosti. Ale zval ho k víře, protože křesťan je pozván ne k tomu, aby seděl v jistotě, nýbrž chodil ve víře. Milost otevřela Tomášovi oči, žasl, vyznal víru a klaněl se. Nepotřeboval víc.“

Co pro nás znamená „kráčet ve víře.“ Vedle Písma svatého a katechismu zajímáme se o apoštolské adhortace Svatého otce? (Slovo ad-hortatio znamená povzbuzení, vybídnutí, napomenutí.) Jednání na základě víry vede k osobní zkušenosti. Ta je nejcennější. Hledejme tedy zdroje k povzbuzení a k vytrvalosti.

P. Josef

 

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 14.410,- Kč, při hodové mši svaté v Lutopecnách 5.405,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

V úterý je slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Poutní mši svatou ve filiálním kostele sv. Jana slavíme dnes večer v 18:00 hod. Sloužit ji bude P. Bedřich Jagoš. Také v úterý bude mše svatá u sv. Jana, a to v 17:00 hod. Ve farním kostele mše svatá v úterý nebude.

U kaple v Postoupkách bude sloužena mše svatá v pondělí 23. června večer v 19:00 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek.

Ve čtvrtek nebude mše svatá v Hradisku.

V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na přání Svatého otce je to den modliteb za posvěcení kněží. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17:00 hod., v Hradisku v 19:00 hod. Po mši svaté bude smírná pobožnost a modlitby za posvěcení kněží.

V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Příští neděli je slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ.

 

Blahopřejeme Zdeňku Mlčochovi z farnosti Rataje k přijetí jáhenského svěcení. Kéž on i jeho kolegové jáhni v síle Ducha svatého radostně prožívají a naplňují své poslání.

Kněžské svěcení

přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 28. 6. 2014 v 9:30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:

Mgr. Ponížil František z farnosti Sobotín a Mgr. Skočovský Karel, Ph.D., z farnosti Slušovice, který konal jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí.

Kněžská jubilea

V neděli 22. června slaví 40 let kněžství Mons. Milán Kouba, Mgr., papežský prelát, kanovník Metropolitní kapituly Olomouc, který bydlí v naší farnosti v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova 1446/3.

23. června slaví 51 let kněžství Mons. Antonín Kupka, ICLic., arcibiskupský rada, který nyní také bydlí v klášteře sester sv. Kříže.

27. června slaví 50 let kněžství P. Arnošt Červinka, Mgr., kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, který učí na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu P. Marie.

 

Mše svaté na zakončení školního roku

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – pátek 27. června v 8:00 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži – pátek 27. června v 8:00 hod. v kostele Panny Marie.

 

POZVÁNÍ NEJEN PRO DĚTI – táborák na ukončení školy, rozloučení s P. Arturem

Na zakončení školního roku zveme všechny rodiny s dětmi na táborák na farní zahradu u sv. Mořice ve čtvrtek 26. června od 18:00 hod. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, občerstvení a špekáčky na opékání. Oblíbené speciality můžete i přinést s sebou.

Náš kaplan P. Artur Kozik odchází v měsíci červenci na další působiště. Milí farníci, přijďte ve čtvrtek 26. června v 18:00 hod. na farní zahradu u sv. Mořice chvíli posedět a rozloučit se s P. Arturem. Kdo by chtěl přispět na dárek pro něj, může dát peníze paní Šafaříkové nebo ve farní kanceláři.

 

Společenství Malé školy modlitby vedené otcem Václavem zve na setkání a mši svatou v úterý 24. června v 9:00 hod. do kostela sv. Mořice.

Společenství mužů z Hradiska se sejde ve středu 25. června v 19:00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Další setkání (o prázdninách) bude dle domluvy.

VEČER CHVAL se koná v sobotu 28. června v 19:00 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

Charitní pečovatelská služba zve na „Svépomocnou skupinu pro pečující v domácnosti“ ve čtvrtek 26. června v 16:00 hod. v sídle Oblastní charity Kroměříž, Ztracená 63. 

 

KONCERT

V rámci festivalu Forfest 2014 se uskuteční koncert v kostele sv. Mořice v úterý 24.6. ve 21:00 hod. – varhany Irena Chřibková, bicí Martin Opršál

 

POUTI

Národní pouť na Velehradě v sobotu 5. července. Autobus z Kroměříže bude odjíždět v 7:30 hod. od kostela sv. Jana. Ve farnosti Hradisko bude odjíždět v 7:00 hod. z Lutopecen, přes Měrůtky, Bezměrov a Hradisko do Kroměříže. Neodkládejte a zapište se co nejdříve v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cena: 100,- Kč.

Pouť do Staré Vody

Poutní místo Stará Voda je jedním z nejstarších na Moravě; doložené poutě jsou už od 15. století a bez přerušení trvaly až do roku 1949. Poté byl prostor uzavřen a vyhrazen vojenským účelům. V současné době se vojenský újezd pro veřejnost otvírá jen několikrát v roce. Jednou z příležitostí je pouť ke svaté Anně, jíž je tamější, nyní již obnovený kostel zasvěcen. Z farnosti Hradisko zveme celé rodiny na pouť v neděli 27. července 2014 s úmyslem poděkovat za naše babičky, za jejich víru, obětavost a vyprošovat jim zdraví a potřebnou sílu ke zvládání úkolů, které mají v našich rodinách. Odjezd z Hradiska ve 12:00 hod., v 15:00 hod. je na poutním místě sloužena hlavní mše svatá za smíření mezi národy, ke které přidáme náš úmysl. Po ní je možnost prohlídky okolí, krátké túry nebo účasti na procesí ke studánce s požehnáním pramene. Odjezd v 18:00 hod., příjezd kolem 20:00 hod. Přihlašujte se co nejdříve, aby bylo možné objednat autobus. (Jinak bychom jeli auty, ale tím se ztrácí mnoho dobrých účinků společné cesty.)

 

Děkuji všem, kdo obětavě pomáhali připravit farní zahradu u sv. Mořice na „Víkend otevřených zahrad“ a všem, kdo sloužili během akce. Děkuji šermířské skupině CRUENTUS za jejich vystoupení.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES