TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 1

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

12. 1. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.


POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


 

„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)

(Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. 1. 2020)

 

Bože, Dárce života, děkujeme ti za dar tvé slitovné lásky…

Dej, prosíme, aby se naše církve neuzavíraly…

Dej ducha štědrosti nám všem, kdo společně

putujeme cestou k jednotě všech křesťanů.

(Z modlitby 8. dne)

 

 

V lednu 2020 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí, abychom se modlili za

MÍR VE SVĚTĚ, V RODINÁCH A V LIDSKÝCH SRDCÍCH.

Ať plamen dialogu a sebeovládání zahání každý stín nevraživosti.

 (komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu na dnešní neděli (Mt 3,13-17) je zachycena událost Ježíšova křtu s láskyplným vyznáním Nebeského Otce i svědectvím Ducha Svatého. Přijetím svátosti křtu jsme zváni do rodiny Božích dětí – do hlubokého přátelského vztahu s Kristem.

Nebeský Otče, DĚKUJEME TI ZA DAR KŘTU, za rodiče, kteří nás nechali pokřtít, za kmotry a všechny, kteří nás učí znát tvého Syna Ježíše. Ať na nás spočívá tvůj Duch a tak ROSTEME VE TVÉ LÁSCE navěky. Amen.

 

Končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pátek 17. 1. – památka sv. Antonína, opata

Sobota 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Příští neděle 19. 1. je 2. neděle v mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v neděli 19. 1. své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

ADORACE

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 12. 1. a 19. 1. od 19 do 20 hod.

 

ÚKLID KOSTELA

Farnost sv. Mořice v úterý 14. 1. od 8 hod., oběd zajištěn, dle potřeby úklid i v dalších dnech. Prosíme, hlaste se Vítu Pořízkovi (736 522 846).

Farnost Hradisko v sobotu 18. 1. od 8.30 hod.

Odstrojíme stromky a provedeme úklid vánoční výzdoby i kostela. Muži, ženy, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci. Každý ochotný(á) je vítán(á)! Děkujeme. 

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

pokračuje následující neděle až do Hromnic u Pořízků (Kojetínská 46) vždy od 13.30 do 14.30 hod. (UPOZORNĚNÍ: čas je upraven v návaznosti na změny v městské dopravě.) Termíny: neděle 12. 1., 19. 1., 26. 1. a 2. 2. 2020.

Srdečně zve paní Jarmila Pořízková

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 18. 1. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

Tříkrálová sbírka

Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

VEČER CHVAL

Ve středu 15. 1. od 19 hod. (po studentské mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele) se uskuteční v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) další z pravidelných VEČERŮ CHVAL. Můžete se těšit i na slovo povzbuzení a malé občerstvení. 

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Od 18. 1. do 25. 1. prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V našem městě budou dvě ekumenické bohoslužby: v úterý 21. 1. v 18 hod. ve sboru Českobratrské církve evangelické, Riegrovo nám. 147/37 (káže P. Bohumil Kundl), ve čtvrtek 23. 1. v 18. hod. v kostele svatého Mořice (káže Mgr. Leoš Mach, farář ČBCE).

 

POUŤ ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

V neděli 19. 1. v 10 hod. jste srdečně zváni do baziliky na Velehradě ke slavení mše svaté za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude otec biskup Antonín Basler.

 

Poutě k sv. Janu Sarkanderovi

ve Zdounkách u příležitosti 400. výročí jeho úmrtí a 25. výročí svatořečení budou obětovány za rodiny, kněze a úctu ke Kristu přítomnému v Eucharistii. Od 16.30 hod. jste zváni k adoraci a ke svátosti smíření. Poté od 17.30 hod. bude slavena mše svatá s uctěním ostatků světce. Nejbližší termíny poutí: 16.1., 20.2., 17.3. Více na plakátku.

 

Benefiční koncert Tria Martinů

při příležitosti zahájení roku sv. Jana Sarkandra se uskuteční v pondělí 27. 1. 2020 od 18 hod. ve Slavnostním sále arcibiskupského paláce v Olomouci. Výtěžek bude věnován na obnovu válkou zničených příbytků pro křesťany v Iráku. Svou účast, prosíme, potvrďte do 15. 1. na kucera.martin@ado.cz nebo tel. 587405402.

 

FARNÍ BÁL 2020

Přijměte pozvání na Farní ples. Koná se v sobotu 8. 2. 2020 od 19.30 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K poslechu a především k tanci zahraje skupina SPAM ROCK Ondřeje Forýtka a cimbálová muzika Pavla Kordíka. Těšit se můžete na tombolu a bohatý doprovodný program. Předprodej vstupenek  (cena 250 Kč) probíhá u paní Šafaříkové.

Tuto neděli (12. 1.) po mši svaté můžete u východu z kostela přispět na nákup darů do tomboly. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

Kurz Manželské večery

Děkanátní centrum pro rodinu pořádá kurz Manželské večery. Začínáme v pondělí 10. 2. 2020 v 18 hod. v prostorách fary kostela Panny Marie v Kroměříži. Přihlašování: koblihova.julie@ado.cz nejpozději do pondělí 3. 2. Více na www.cpr-kromeriz.cz

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže

PRO MLADÉ ŽENY 18-35 let: v termínu 21.-23.2., přihlášky (do 17.2.): dokromeriz@gmail.com, sr. Prokopa, tel. 733741765.

PRO DÍVKY 14–17 let, v termínu 6.-8.3., přihlášky: duchovniobnova@seznam.cz, sr. Emanuela, tel. 733741766.

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU

Centrum pro rodinu Šternberk a farnost Šternberk zve maminky v sobotu 1. 2. do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mši svatou s darováním svíce bude sloužit P. Rudolf Smahel od 10 hod. Předcházet jí bude modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření. Odpolední program nabídne přednášku Doc. Dr. Rudolfa Smahela, Th.D. „Dítě a počítač“, adoraci matek za děti a ve 14 hod. závěrečné požehnání. Více na www.farnoststernberk.cz

 

DOLOMITY 2020

Tradiční farní zájezd do sv. Martina v Dolomitech bude od 5. 9. do 12. 9. 2020. Přihlašování ve farní kanceláři.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 12. 1. 2020, Svátek Křtu Páně

Bože, pomáhej nám vyhýbat se všemu, co nám škodí a hledat to, co vede ke spáse.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Dnes se otevřelo nebe, slané vody moře byly uzdraveny, země jásá, hory a pahorky se radují. * Kristus byl pokřtěn od Jana v řece Jordánu. * Prameny vod byly posvěceny, aby se člověk mohl stát novým stvořením.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, pomáhej nám vyhýbat se všemu, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Z promluv svatého Řehoře z Nazianzu, biskupa

Kristův křest

Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.

Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než posvětil nás a pro nás Jordán: a jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu. ….

Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek.

Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna (Boží) slova a tajemství. Jako světlo hvězd světu6 buďte ostatním lidem živoucí silou, stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky. Amen.7

1 Mt 3,14. 2 Srov. Lk 1,44. 3 Srov. Ef 4,8. 4 Srov. Gn 3,24. 5 Srov. Gn 8,9-12. 6 Srov. Flp 2,15. 7 Srov. Zj 5,13; 1 Kron 29,11.

(Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16.20: PG 36,350-351.354.358-359), (zkráceno)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES