TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 2

2. neděle v mezidobí

19. 1. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)

(Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. 1. 2020)

 

„Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církvemi či denominacemi. DAR SVOBODY, který jsme si nedávno intenzivně a vděčně připomínali, tvoří dostatečný a bezpečný prostor pro společné bohoslužby, bez ohledu na velikost farností, měst či obcí. SCHÁZEJME SE, MODLEME SE, ZPÍVEJME SPOLEČNĚ BOHU KE CTI A SLÁVĚ.“

(z předmluvy k textům modliteb za jednotu křesťanů)

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu na dnešní neděli (Jan 1,29–34) Jan Křtitel představuje Ježíše jako Syna Božího - jako Beránka Božího, který nás „uzdravuje“ z našich hříchů a při křtu svatém nás posiluje (křtí) Duchem svatým. Pane Ježíši, pomoz nám stát se tvými svědky. Pomoz nám, ať dokážeme druhým říci, cos pro nás udělal a co chceš udělat i pro ně. Amen.

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Od 18. 1. do 25. 1. prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Letos je hlavní myšlenkou slovo Písma svatého: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2) Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. Přijměte pozvání k ekumenickým bohoslužbám, které budou v našem městě:

·         v úterý 21. 1. v 18 hod. ve sboru Českobratrské církve evangelické, Riegrovo nám. 147/37 (káže P. Bohumil Kundl)

·         ve čtvrtek 23. 1. v 18 hod. v kostele sv. Mořice (káže Mgr. Leoš Mach, farář ČCE)

 

Děkujeme všem, kdo minulou neděli přispěli na nákup darů do tomboly. Vaše dary činily 3 265 Kč. Pán Bůh zaplať!

 

Velké poděkování patří také všem, kteří se v uplynulém týdnu v našich kostelech zapojili do povánočního úklidu.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Kéž Pán odmění vaši štědrost!

 

Svátky v týdnu:

Úterý 21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Pátek 24. 1. – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Sobota 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

Příští neděle 26. 1. je 3. neděle v mezidobí a z podnětu papeže Františka bude letos poprvé slavena jako

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA.

Papež František vydal apoštolský list nazvaný Aperuit illis, kterým ustanovil třetí neděli v mezidobí jako čas zasvěcený oslavě, studiu a šíření Božího slova. Dokument byl zveřejněn o svátku sv. Jeronýma (30. 9. 2019), který přeložil Bibli do latiny a je známý svým výrokem: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“ Od jeho smrti uplynulo právě 1600 let. Svatý otec v listu připomíná, jak Druhý vatikánský koncil vyzvedl zásadní význam Písma svatého pro život církve.

Prožijme tuto neděli s vděčností za dar Božího slova a s radostí, že z něj smíme čerpat sílu ke křesťanskému životu. Přineste s sebou na mši svatou v neděli 26. 1. vaši rodinnou nebo osobní Bibli nebo její část (Knihu žalmů, Nový zákon, Evangelia, atd.) a kněz vám ji požehná.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 19. 1. a 26. 1. v 19 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 20. 1. v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

Další setkání se koná ve středu 22. 1. od 18 hod. na faře. Zve Petr Váňa

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do HromnicKde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 13.30 do 14.30 hodTermíny: neděle 19. 1., 26. 1. a 2. 2. 2020.  Srdečně zve paní Jarmila Pořízková

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (Pilařova 3) se uskuteční ve středu 22. 1. 2020 odpoledne 14–17 hod.

 

Kurz Manželské večery

Děkanátní centrum pro rodinu pořádá kurz Manželské večery. Začínáme v pondělí 10. 2. 2020 v 18 hod. v prostorách fary kostela Panny Marie v Kroměříži. Přihlašování: koblihova.julie@ado.cz nejpozději do pondělí 3. 2. Více na www.cpr-kromeriz.cz

 

Víkend pro prarodiče s vnoučaty

se uskuteční 27. - 29. 3. 2020 u sester svatého Kříže v Kroměříži, Koperníkova ul. Program pro děti povede mládež - budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat si... Nebude chybět vycházka po okolí, společné modlitby či mše svatá. Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Koblihová, koblihova.julie@ado.cz, tel.: 604981715

 

Milí koledníci Tříkrálové sbírky,

děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé - přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou spočítané (www.trikralovasbirka.cz/vysledky/), ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky Vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek?

Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste se do Tříkrálové sbírky zapojili.

P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO, Václav Keprt, ředitel ACHO

 

HLEDÁ SE KOMPARZ

na natáčení nového celovečerního hraného filmu režiséra Václava Kadrnky „ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO“, který vzniká v koprodukci s Českou televizí. Hledáme muže a ženy ve věku 30-80 let. Casting proběhne 29. 1. 2020 od 10.00 do 19.00 hodin v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Natáčení filmu proběhne v Kroměřížské nemocnici v březnu a dubnu 2020. Honorář za filmovací den FD á/ 500 – 1000 Kč. Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte asistenta režie Jonáše Vacka: vacek.jonas@gmail.com, 775 234 515.

 

DOLOMITY 2020

Tradiční farní zájezd do sv. Martina v Dolomitech bude od 5. 9. do 12. 9. 2020. Přihlašování ve farní kanceláři, zbývá několik málo volných míst.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. František Saleský

František Saleský se narodil ve 2. polovině 16. století ve francouzské šlechtické rodině de Sales, v době, kdy se ve Francii a ve vedlejším Švýcarsku rozmáhal kalvinismus, přísná varianta protestantství. I on přemýšlel nad jejich učením, nakonec dospěl k rozhodnutí, že se musí spolehnout na Boha a jeho lásku. Vystudoval práva v Paříži a získal dobré místo, ale právnická kariéra ho neuspokojovala, vystudoval ještě teologii a stal se knězem. Byl poslán do Ženevy, kde byl sice jako katolík v ohrožení, ale učil se komunikovat s lidmi jinak než přímo, nejčastěji letáky a dopisy, a laskavostí se mnoho lidí vrátilo ke katolictví. Dodnes se vydávají jeho knihy, zejména Úvod do zbožného života. K druhým byl laskavý a ohleduplný, sám k sobě přísný, protože láska k Bohu a k lidem měla u něj vždy přednost. Zemřel vyčerpáním v 55 letech v Lyonu. Svatý Františku Saleský, pros za nás.

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 19. 1. 2020, 2. mzd.

Prosíme za dar jednoty, vzájemného pochopení a spolupráce mezi církvemi a společenstvími v našem městě i v celé naší zemi.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Shromáždi nás, Bože, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno....

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za dar jednoty, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba věřících za církev i za potřeby celého lidstva.

Ze všech ostrovů i moří klaníme se tobě, Bože, Stvořiteli všeho života. Ze všech hor a údolí chválíme tě, Bože, Spasiteli světa. Jazyky všech národů děkujeme ti, Bože, Utěšiteli těla i duše. Přicházíme před tebe se svými břemeny i nadějemi.

Prosíme za všechny, kdo jsou obklopeni nespravedlností. Dej nám odvahu, ať jim pomáháme pozvednout hlas a posilujeme jejich naději. Prosíme také za ty, kdo se nespravedlnosti dopouštějí. Dej, ať tvá dobrota naplní naše srdce a učiní z nás nástroje svobody a pokoje. Prosíme za všechny instituce i jednotlivce, kteří usilují o spravedlnost. Kéž vždy jednáme spravedlivě podle tvého slova.

Prosíme za viditelnou jednotu církve. Veď nás, ať uskutečňujeme Ježíšovu prosbu, abychom byli jedno, a společně se snažíme zjevovat tvé království.

Děkujeme ti za množství barev, kultur a zvyků, které tvoří tento náš svět. Navzdory všem odlišnostem nás sjednoť ve své lásce a pomáhej nám, abychom se společně zastávali života a přetvářeli tento svět ve spravedlivý a pokojný domov pro celé lidstvo.

Vyslyš, Bože, naše prosby a daruj nám nadšení pro jednotu.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES