TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 3

Neděle BOŽÍHO SLOVA

26. 1. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

je časem zvláště zasvěceným oslavě, studiu a šíření Božího slova…

Ať nás nikdy neomrzí věnovat čas Písmu svatému a modlitbě nad ním, aby bylo přijato „ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží ? vždyť jím skutečně je“ (1 Sol 2,13)…

Písmo svaté nás dále provokuje tím, když hovoří o křesťanské lásce. Boží slovo neustále připomíná Otcovu milosrdnou lásku, která od dětí požaduje, aby žily ve vzájemném souladu. Ježíšův život tuto božskou lásku plně a dokonale vyjadřuje. TATO LÁSKA SI NENECHÁVÁ NIC PRO SEBE, ALE VŠEM BEZVÝHRADNĚ NABÍZÍ SEBE SAMA.

(z Apoštolského listu Svatého otce Františka („Aperuit illis“),

 kterým se stanoví neděle Božího slova

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu na dnešní neděli (Mt 4,12-23) Ježíš zve učedníky, aby šli s ním a zapojili se do jeho díla. Ježíš stejně tak zve i nás, abychom odpuštěním, vděčností, modlitbou a láskou měnili tento svět. Počítá s námi a čeká, jak mu odpovíme. Pane Ježíši, tak jako Petr, Ondřej, Jakub a Jan i my přijímáme tvé pozvání ke spolupráci na budování Božího království. Jdeme do toho!

 

Dnešní neděli (26. 1.) při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které zahájily bližší přípravu na první svaté přijímání. Provázejme je a jejich rodiny svými modlitbami.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 21 565 Kč, ve farnosti Všech svatých v Hradisku 2 874 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který v pátek 31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

 

V sobotu 18. ledna zemřel P. Stanislav Lekavý, který byl vězněn a pronásledován za totalitního komunistického režimu. Po roce 1998 se zasloužil o obnovu a rozvoj poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Závěr života prožil v klášteře sester sv. Kříže. Všem, kdo se o něj starali, zvláště sestře Pavlíně, patří velký dík. Poslední rozloučení se bude konat v jeho rodišti Josefově u Hodonína v úterý 28. 1. 2020 ve 14 hod. v místním kostele. Podrobnější životopis najdete na webu Ústavu pro studium totalitních režimů. Rozhovor s P. Lekavým si můžete poslechnout na webu Paměti národa.

 

Svátky v týdnu:

Úterý 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Pátek 31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze

SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM

Příští neděli 2. 2. budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu.

Tento den je zároveň SVĚTOVÝM DNEM ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.

 

Mše svatá za děti

Každoročně slavíme o svátku Uvedení Páně do chrámu mši svatou za ženy a matky. V našich farnostech je několik společenství „Modlitby matek“. Chceme tyto iniciativy propojit. Za ženy a matky bude obětována mše svatá 2. 2. v kostele Všech svatých v 9.15 hod. a v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Přede mší svatou mohou maminky (i tátové) napsat na lístek (na stole u vchodu do kostela) prosby za své děti a vnoučata. Lístky budou vloženy do košíku a přineseny na oltář při mši svaté spolu s obětními dary. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.

 

ADORACE

neděle 26. 1. - kostel sv. Mořice 19-20 hod.

neděle 2. 2. - celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30–17 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do HromnicKde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 13.30 do 14.30 hodTermíny: neděle 26. 1. a 2. 2. 2020.                                                                         Srdečně zve paní Jarmila Pořízková

 

FARNÍ BÁL 2020

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 8. 2. 2020 od 19.30 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K poslechu a především k tanci zahraje skupina SPAM ROCK Ondřeje Forýtka a cimbálová muzika Pavla Kordíka. Těšit se můžete na tombolu a bohatý doprovodný program. Předprodej vstupenek  (cena 250 Kč) probíhá u paní Šafaříkové. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže

PRO MLADÉ ŽENY 18-35 let: v termínu 21.-23. 2., přihlášky (do 17. 2.): dokromeriz@gmail.com, sr. Prokopa, tel. 733741765

PRO DÍVKY 14–17 let, v termínu 6.-8. 3., přihlášky: duchovniobnova@seznam.cz, sr. Emanuela, tel. 733741766.

 

HLEDÁ SE KOMPARZ

na natáčení nového celovečerního hraného filmu režiséra Václava Kadrnky „ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO“, který vzniká v koprodukci s Českou televizí. Hledáme muže a ženy ve věku 30-80 let. Natáčení filmu proběhne v Kroměřížské nemocnici v březnu a dubnu 2020. Honorář za filmovací den FD á/ 500 – 1000 Kč. Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte asistenta režie Jonáše Vacka: vacek.jonas@gmail.com, 775 234 515.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Vážení a milí přátelé, Tříkrálová sbírka 2020 v Charitě Kroměříž čítá 1 326 276 Kč, což je o 111 956 Kč více než v loňské TS. Tato částka se v dubnu 2020 navýší o DMS, jejichž prostřednictvím bylo možné rovněž podpořit TS.

Ve městě Kroměříž se vykoledovalo 285 432 Kč, v obcích 475 789 Kč a v dobrovolně působících charitách, které jsou součástí Charity Kroměříž, se vybralo 565 055 Kč. Ve farnosti Hradisko to bylo celkem 57 897 Kč (v městské části 18 614 Kč, v samostatných obcích 39 283 Kč).

Všem vedoucím skupinek, koledníkům a všem dárcům patří velký dík.

A komu bude sbírka věnována? Lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci. Částka ve výši 10% poputuje na humanitární pomoc v zahraničí.

Mgr. Josef Šebestík, koordinátor TS,  Charita Kroměříž

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Tomáš Akvinský

Je patronem teologů, studentů, knihkupců, výrobců tužek, ochránce při zlém počasí.

Narodil se jako syn hraběte, byl vychováván v montekasinském klášteře a později vystudoval univerzitu v Neapoli. Vstoupil do dominikánského kláštera a byl proto od rodných bratrů vězněn, aby nečinil vznešenému rodu hanbu a aby se vzdal úmyslu žít řeholním životem. Po roce a půl se mu podařilo uprchnout zpět do kláštera, kde ihned složil řeholní sliby. Vzdělával se dále v Kolíně nad Rýnem. V Paříži se stal profesorem a doktorem bohosloví. Jako učitel a spisovatel dosáhl světové pověsti. Z jeho názorů vycházejí filozofické směry dnes označované jako tomismus a novotomismus. Kromě teologických spisů psal i komentáře k velkému starověkému filozofovi Aristotelovi, na něhož v mnohém navazoval. Odpovědi na všechny otázky hledal v modlitbě, která naplňovala jeho život. Možná vás překvapí, že některé jeho texty najdeme i v dnešním kancionálu, např. u písně Klaním se ti vroucně nebo Sióne chval Spasitele. Přes svou vznešenost a jedinečné nadání zůstal vždy poslušným a pokorným řeholníkem, který nechtěl nic pro sebe a vše konal z lásky k Bohu.

Svatý Tomáši, pros za nás.

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 26. 1. 2020, 3. mzd.

Bože dej, abychom na naší cestě životem i přes všechny překážky a nejistoty stále směřovali k Tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys povolal svatého Jana, aby se stal otcem a učitelem mládeže; dej i nám takovou lásku k lidem, abychom ti sloužili tím, že přivádíme své bratry k tobě. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože dej, abychom na naší cestě životem …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Ze spisu „Vyznání“ od svatého Augustina, biskupa

Ó věčná pravdo, pravdivá lásko, láskyhodná věčnosti! Ty jsi můj Bůh, po tobě toužím dnem i nocí. Jakmile jsem tě poznal, pozdvihl jsi mě, abych viděl, že je něco, co bych měl vidět, já že však dosud nejsem schopen vidět. A zasáhl jsi svým mocným světlem můj slabý zrak, a já jsem se zachvěl láskou i hrůzou. A shledal jsem, že jsem daleko od tebe v krajině úplně jiné, a jako bych slyšel z výsosti tvůj hlas: „Já jsem pokrm silných; musíš růst a budeš mě požívat. Nebudeš mě však proměňovat v sebe jako pokrm pro své tělo, ale ty se budeš proměňovat ve mne.“ …

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Hle, tys byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal, vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Tys byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl. To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, drželo mě daleko od tebe. Tys volal, křičel a prorazil mou hluchotu; tys zářil, svítil a zahnal mou slepotu; tys vydával vůni a já jsem ji vdechl, a teď dychtím po tobě; okusil jsem, a nyní lačním a žízním; ty ses mne dotkl, a já hořím touhou po tvém pokoji. (zkráceno)

1 Srov. Žl 30 (29),11. 2 Srov. 1 Tim 2,5. 3 Srov. Řím 9,5. 4 Jan 14,6. 5 Jan 1,14.

„Ó pravdo, světlo mého srdce, bloudil jsem, a rozpomenul jsem se na tebe; * vracím se vyprahlý a dychtím po tvém prameni.“


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES