TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 4

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

2. 2. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu. (z liturgie Hromnic)

 

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (lidově Hromnice) provází žehnání svící, které můžeme vnímat jako symbol Ježíšova života: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot života…  BOŽE, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách.

(www.pastorace.cz)

 

Blahopřejeme dětem a mládeži, že zvládli první pololetí tohoto školního roku. Radujeme se s těmi, kteří získali pěkné známky. Povzbuzujeme ty, kterým se ne všechno podařilo, aby nebyli smutní. Obnovte svou snahu. Nebojte se, vaše námaha bude oceněna. A buďte si jistí: Bůh požehná vaše dobré úsilí.

(P. Josef)

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, evangelium na dnešní neděli (Lk 2,22–40) zachycuje událost, kdy Maria a Josef přinášejí Ježíše do chrámu, aby ho zasvětili Bohu. Setkávají se při tom s prorokyní Annou a starcem Simeonem, kteří s hlubokou vírou očekávají příchod Mesiáše – spásu všech lidí. Pane Ježíši, Ty jsi vždy věrný. Vždy se na Tebe můžeme spolehnout. Plni radosti Ti děkujeme a chválíme Tě za tvou věrnost. Amen.

 

Mše svatá za děti

Každoročně slavíme o svátku Uvedení Páně do chrámu mši svatou za ženy a matky. V našich farnostech je několik společenství „Modlitby matek“. Chceme tyto iniciativy propojit právě dnešní neděli (2. 2.), kdy je za ženy a matky obětována mše svatá v kostele Všech svatých v 9.15 hod. a v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Přede mší svatou mohou maminky (i tátové) napsat na lístek (na stole u vchodu do kostela) prosby za své děti a vnoučata. Lístky budou vloženy do košíku a přineseny na oltář při mši svaté spolu s obětními dary. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 3. 2. – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka - Po mši svaté bude udělováno Svatoblažejské požehnání.

Středa 5. 2. – památka sv. Agáty, panny a mučednice

Čtvrtek 6. 2. – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

 

Příští neděle 9. 2. je 5. neděle v mezidobí.

V blízkosti Světového dne nemocných bude mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice a v 9.15 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku obětována za nemocné.

 

ADORACE

neděle 2. 2. - celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. 8.30–17 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod.

čtvrtek 6. 2. (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15–18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

pátek 7. 2. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7–16 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

neděle 9. 2. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (6. 2.) – kostel Panny Marie (9-11 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku (17.30–18.00 hod.)

první pátek v měsíci (7. 2.) – kostel sv. Mořice (15-17 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 6. 2. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB

Dnešní neděli, tj. 2. 2., se od 13.30 do 14.30 hod. u Pořízků (Kojetínská 46) uskuteční  závěrečné setkání Společenství modliteb.

Srdečně zve a za účast děkuje paní Jarmila Pořízková

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke společenství MALÉ ŠKOLY MODLITBY se můžete připojit v pondělí 3. 2. v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

Setkání mužů se koná ve středu 5. 2. v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Srdečně zveme další muže.    Petr Váňa

 

JEDNÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

farnosti sv. Mořice se koná v úterý 4. 2. v 19 hod. v Centru pro rodinu. Ve farnosti Hradisko se sejdeme ve čtvrtek 6. 2. v 19 hod. na faře.        

 

FARNÍ BÁL 2020

se koná v sobotu 8. 2. od 19.30 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K poslechu a především k tanci zahraje skupina SPAM ROCK Ondřeje Forýtka a cimbálová muzika Pavla Kordíka. Těšit se můžete na tombolu a bohatý doprovodný program. Vstupenky je možné zakoupit u paní Šafaříkové do 5. 2., poté si můžete zakoupit vstupenku i na místě.

 

Kurz Manželské večery

Děkanátní centrum pro rodinu pořádá kurz Manželské večery. Začínáme v pondělí 10. 2. 2020 v 18 hod. v prostorách fary kostela Panny Marie v Kroměříži. Přihlašování: koblihova.julie@ado.cz nejpozději do pondělí 3. 2. Více na www.cpr-kromeriz.cz

 

Přednáška: PATER PIO

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) zvou ve středu 19. 2. na přednášku: Historicko-teologický portrét Patera Pia. Přijďte si poslechnout S. M. Petru Součkovou do studentského klubu AG od 19 hod.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA pro mladé ženy 18-35 let

v klášteře sester sv. Kříže, v termínu 21.-23.2., přihlášky (do 17. 2.): dokromeriz@gmail.com, sr. Prokopa, tel. 733741765.

 

Víkend pro prarodiče s vnoučaty

se uskuteční 27. - 29. 3. 2020 u sester svatého Kříže v Kroměříži, Koperníkova ul. Program pro děti povede mládež - budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat si... Nebude chybět vycházka po okolí, společné modlitby či mše svatá. Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Koblihová, koblihova.julie@ado.cz, tel.: 604981715.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Blažej

Patří mezi nejznámější světce, i když historicky doložených informací je jen málo. Ve východních církvích je nazýván Blasius nebo i Vlas. Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku). Na počátku 4. století v době vlády císaře Licinia byl umučen, protože odmítl obětovat pohanským bohům. Podle legendy byl lékařem. To mělo vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny svatoblažejského požehnání se dvěma zkříženými svícemi a modlitbou: „Na přímluvu svatého Blažeje ať Tě Bůh chrání ode všeho zlého a zachová ve zdraví duše i těla.“ V symbolice dvou zkřížených svící může být viděna biskupská hodnost a statečnost nebo víra a láska Blažejova, které nepřemohly ani útrapy a smrt.

Svatý Blažeji, pros za nás!

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 

Výzva k přihláškám do semináře


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 2. 2. 2020, Uvedení Páně do chrámu, (1. pátek)

Prosíme o potřebné milosti pro ty, kteří zasvětili život Bohu a službě bližním, trpí osamělostí, nouzí, nedostatkem, pronásledováním a slabostí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o potřebné milosti pro ty, kteří …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. (Mt 4,4b)

 

Modlitba za kněze

Pane Ježíši, jako Dobrý pastýř dlíš mezi námi v Nejsvětější svátosti,

sešli ze svatostánku bohaté paprsky své milosti na naše duchovní otce.

Dej jim všechny milosti, které potřebují ke svému i k našemu posvěcení.

Posiluj je, aby věrně bděli nad svým stádem, nad nímž je Duch svatý ustanovil.

Žehnej jim, když v modlitbě pozvedají k tobě svá srdce,

žehnej jim, když zvěstují tvé svaté slovo,

žehnej jim, když v kněžském úřadě pracují pro spásu nesmrtelných duší.

Učiň je podle svého srdce pastýři, kteří žijí jen pro svůj svatý úřad, abychom, až přijdeš soudit pastýře i stáda, byli jejich korunou a radostí a oni aby dosáhli nevadnoucí koruny života věčného.

Maria, Královno kněží, oroduj za nás, získávej nám četné a svaté kněze. Amen.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES