TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 5

5. neděle v mezidobí

9. 2. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„POJĎTE KE MNĚ, VŠICHNI, KDO SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI, A JÁ VÁS OBČERSTVÍM“ (Mt 11,28)

…Tomu, kdo prožívá úzkost ze své vlastní zranitelnosti, bolesti a slabosti, Ježíš Kristus nabízí své milosrdenství, to znamená svou osobní útěchu. Ježíš hledí na zraněné lidstvo. Má oči, které vidí, které si všímají, protože hledí do hloubky a nejsou lhostejné, ale pohlížejí na celého člověka, na každého člověka v jeho zdravotní situaci, aniž by někoho vyřazovaly, ale každého zvou, aby vstoupil do jeho života a zakoušel něhu…

(z Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných – 11. 2. 2020)

 

 

únoru 2020 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí, abychom se modlili

ZA VŠECHNY ZASVĚCENÉ,

ABY ZDROJEM JEJICH ČINNOSTI BYLO SRDCE HOŘÍCÍ PRO PÁNA.

(komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

Služba lektorů

Před čtrnácti dny jsme slavili Neděli Božího slova. Chci poděkovat vám, kteří při mši svaté zvěstujete Boží slovo, a zvu k této službě ještě další z našeho farního společenství. Podle návrhu na pastorační radě farnosti sv. Mořice, bude v sakristii kostela sv. Mořice sešit, kde se můžete dopředu zapsat na službu lektora. Sami si vyberte kterou neděli, které čtení a zda při mši svaté v 7.45 hod. nebo v 10.15 hod. Tak se můžete lépe připravit, a ti, kteří slouží u oltáře, mohou s Vaší službou počítat. Kéž roste naše úcta a láska k Božímu slovu a rádi mu nasloucháme.

P. Josef

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Mt 5,13-16) Pán Ježíš vybízí své učedníky a také nás, abychom byli světlem světa. Při našem křtu byla zapálena od paškálu křestní svíce a do našeho života vstoupilo světlo Kristovo. PANE JEŽÍŠI, chceme být světlem v našich rodinách, ve škole, mezi kamarády…, chceme svým životem svědčit o TOBĚ. Prosíme TĚ, pomoz nám, abychom ze všech sil chránili plamen víry náš i ostatních. Amen.

 

Dnes (9. 2.) při mši svaté u sv. Mořice v 7.45 hod. a v Hradisku v 9.15 hod. pamatujeme zvláště na nemocné. Další mše svaté za nemocné budou slouženy v úterý 11. 2. v 10.30 hod. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu a v 11.30 hod. v kapli Povýšení svatého Kříže na Koperníkově ulici.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny

Úterý 11. 2. – Panny Marie Lurdské, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

 

Příští neděle 16. 2. je 6. neděle v mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Příští neděli také slaví Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký,  své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

neděle 9. 2. a 16. 2. – pravidelná adorace 19-20 hod.

pátek 14. 2. - za manželství, radosti a starosti manželů 10-11 hod.

 

Mše svaté za nemocné

Neděle 9. 2.

7.45 hod. - kostel sv. Mořice

9.15 hod. - kostel Všech svatých v Hradisku

Úterý 11. 2.

10.30 hod. – kaple sv. Vincence de Paul (mše svatá v 6 hod. nebude)

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

 

Mše svatá v Kroměřížské nemocnici NEBUDE z důvodu nárůstu chřipkových onemocnění a zákazu návštěv.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 13. 2. od 15 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s povídáním o životě sv. Jana Sarkandera, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

MANŽELSTVÍ V SÍTI

je téma již čtrnáctého ročníku Národního týdne manželství (NTM). Ve valentýnském týdnu 10. – 16. 2. 2020 tak na mnoha místech v ČR budou probíhat např. kurzy Manželské večery (i v Kroměříži), Výchova dětí, Příprava na manželství. Více na www.manzelskevecery.cz.

Ve středu 12. 2. bude obětována mše sv. v 18 hod. v kostele sv. Jana za všechny manžele a rodiny a poté jste zváni od 19 hod. do studentského klubu AG na přednášku M. Kvapilíka "V SÍTI" - Jak technologie ovlivňují nás a naše vztahy. Více na plakátku.

V pátek 14. 2. dopoledne (10-11 hod.) se budeme při tiché adoraci společně s Centrem pro rodinu modlit v kostele sv. Mořice za rodiny, manžele, jejich radosti a starosti. Na adoraci může přijít kdokoli a přednést v tichosti svou prosbu.

 

POUŤ ZAMILOVANÝCH

v sobotu 15. 2. od 14 hod. v Dubu nad Moravou. Na programu je přednáška P. Michala Altrichtera a svědectví manželů Konečných, poutní mše svatá a na závěr (pro přihlášené) svatovalentinská večeře. Zajištěno je i hlídání dětí. Přihlášení na www.rodinnyzivot.cz v aktivitách „Programy pro rodiny“. Přijměte toto pozvání jako příležitost poděkovat za veliký dar lásky!

 

Přednáška: PATER PIO

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) zvou ve středu 19. 2. na přednášku: Historicko-teologický portrét Patera Pia. Přijďte si poslechnout S. M. Petru Součkovou do studentského klubu AG od 19 hod.

 

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY v pastorační péči o nemocné

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku. K osvojení si potřebných znalostí a dovedností je pro vás připraven kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe. Uskuteční se na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu 2020. Naše společná setkání zahájíme celodenní duchovní obnovou v sobotu 29. 2. Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. u Mgr. Romana Nehery, 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz. Více na plakátku.

Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké

 

ŽIVOT S NEVĚŘÍCÍM PARTNEREM

je téma nového čísla časopisu Rodinný život (1/2020), které nabízí různé pohledy a zkušenosti manželských dvojic, které se na společnou cestu životem s nevěřícím partnerem vydaly. Další inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete www.rodinyzivot.eu. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, telefonu: 587 405 253 nebo rodinnyzivot@arcibol.cz.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Valentin

Valentin byl katolický kněz a biskup, který roku 269 zemřel mučednickou smrtí. Obraz tohoto světce je na bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého v našem kostele sv. Jana Křtitele. V historii nebylo vždy běžné, že se mladý muž mohl oženit dle svého rozhodnutí, např. ve vojenském povolání, a podle legendy Valentin tyto mladé lidi přesto oddával. Odtud vychází jeho vztah k svátku zamilovaných.

Svatý Valentine, pros za nás!

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 9. 2. 2020, 5. mzd.

Prosíme o požehnání rodinám a dětem, které se připravují k přijetí svátostí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, opatruj nás - svůj lid - s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o požehnání rodinám a dětem,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za děti

Svatá Panno, naše drahá Matko Ustavičné Pomoci, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi pod svou ochranu malé děti, které Bůh tak velmi miluje.

Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před špatnými přáteli, před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce.

Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky.

Nakonec tě, drahá Matko Ustavičné Pomoci, prosím, aby tyto milé děti vešly jednou do krásného nebe jako andělé. 

http://www.vojtechkodet.cz/temata/rodina-a-manzelstvi/modlitba-za-deti.html

 

Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. (Srov. Sk 16,14b)

Tvé slovo, Pane, je pravda; posvěť nás pravdou. (Srov. Jan 17,17b.a)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES