TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 6

6. neděle v mezidobí

16. 2. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


BOŽE, ty přebýváš v těch, kdo mají ČISTÉ A UPŘÍMNÉ SRDCE;

dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.

(vstupní modlitba dnešní liturgie)

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Mt 5,17-37) nás Pán Ježíš ujišťuje, že přišel Zákon, Proroky a Boží přísliby naplnit a ne zrušit. Nebeský Otče, děkujeme Ti za dar Písma svatého i za dar Desatera, které nám pomáhají na cestě do Božího království. Děkujeme ti, že se o nás s láskou staráš. Pomáhej nám, prosíme, ať se v životě řídíme tvými pravidly a žijeme podle nich. Amen.

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Pán hojně odplať vaši štědrost!

 

Dnešní neděli (16. 2.) při mši svaté v kostele Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod. budou farnosti představeny děti, které zahájily bližší přípravu na první svaté přijímání. Provázejme je a jejich rodiny svými modlitbami.

 

Dnešní neděli také slaví Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký,  své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

Svátky v týdnu:

Sobota 22. 2. - svátek Stolce sv. Petra, apoštola

 

Příští neděle 23. 2. je 7. neděle v mezidobí.

Uskuteční se sbírka Haléř sv. Petra. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 565 611 Kč.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

neděle 16. 2. a 23. 2. – pravidelná adorace 19-20 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 17. 2. v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

Další setkání se koná ve středu 19. 2. od 17.30 hod. na faře. Zve Petr Váňa

 

DUCHOVNÍ OBNOVA pro mladé ženy 18-35 let

v klášteře sester sv. Kříže, v termínu 21.-23.2., přihlášky (do 17.2.): dokromeriz@gmail.com, sr. Prokopa, tel. 733741765.

 

Přednáška: PATER PIO

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) zvou ve středu 19. 2. na přednášku: Historicko-teologický portrét Patera Pia. Přijďte si poslechnout S. M. Petru Součkovou do studentského klubu AG od 19 hod.

 

VEČER CHVAL

Ve středu 19. 2. od 19 hod. (po studentské mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele) se uskuteční v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) další z pravidelných VEČERŮ CHVAL. Chvály doprovodí kapela ze Zlína a nebude chybět ani povzbudivé slovo a malé občerstvení. 

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

SV. ŠARBEL A LIBANON

Přijměte pozvání na besedu s P. Pavlem Ryšavým, kojetínským farářem, o jeho putování po Libanonu. Během povídání s promítáním snímků představí tuto biblickou zemi, místní maronitskou církev, její světce i Pannu Marii jako ochránkyni Libanonu. Beseda se uskuteční v neděli 23. 2. od 15 hod. v jídelně kláštera sester vincentek na Malém Valu.

 

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY v pastorační péči o nemocné

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku. K osvojení si potřebných znalostí a dovedností je pro vás připraven kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe. Uskuteční se na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu 2020. Naše společná setkání zahájíme celodenní duchovní obnovou v sobotu 29. 2. Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. u Mgr. Romana Nehery, 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz. Více na plakátku.

Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké

 

Poutě k sv. Janu Sarkanderovi

ve Zdounkách u příležitosti 400. výročí jeho úmrtí a 25. výročí svatořečení budou obětovány za rodiny, kněze a úctu ke Kristu přítomnému v Eucharistii. Od 16.30 hod. jste zváni k adoraci a ke svátosti smíření. Poté od 17.30 hod. bude slavena mše svatá s uctěním ostatků světce. Nejbližší termíny poutí: čtvrtek 20.2., úterý 17.3. Více na plakátku.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Hyacinta

Hyacinta Marto je velká svou opravdovostí, nevinností a bezvýhradnou láskou, se kterou přinášela oběti za hříšníky, pro lásku k Pánu Ježíši a k Panně Marii. Ta se zjevovala jí, Františkovi a Lucii ve Fatimě od 13. 5. do 13. 10. 1917, aby upozornila na potřebu pokání a zasvěcení lidstva, aby mohlo dojít k Bohu. Hyacinta i její bratr František zemřeli ještě v dětském věku a v roce 2017 byli ve Fatimě svatořečeni. Svatá Hyacinto, pros za nás!

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 

Příležitost k uctění ostatků P. Pia

bude v úterý 25. 2. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži při tiché adoraci od 18 hod. v kapli sv. Stanislava Kostky (přízemí). Od 19 hod. jste zváni ke slavení mše svaté.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 29. 2. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

Den otevřených dveří v CZŠ

v Kroměříži se uskuteční v úterý 10. 3. 2020. Pro mateřské školy je připraven program od 9 do 11 hod. (po tel. domluvě - 573 335 531, 573 501 134). Veřejnost přivítáme od 14 do 17 hod.. Srdečně zveme nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale všechny zájemce k prohlídce školy s rodinným prostředím. Získáte informace před zápisem do 1. třídy, informace o výuce, zájmové činnosti atd. Přijměte pozvání v odpoledních hodinách i na 2. stupeň školy, který sídlí v prostorách Arcibiskupského gymnázia. Více na www.czs-km.cz

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáků školy.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ

s o. biskupem Martinem Davidem se uskuteční 13.–15. 3. na Arcibiskupském gymnáziu a je určena mládeži od 15 do 26 let. Cena 320 Kč, pro studenty AG a ubytované na AG 220 Kč. V ceně je zahrnuta strava od sobotní do nedělní snídaně (páteční večeře z vlastních zásob, ukončení obnovy v neděli dopoledne). S sebou: spacák, prostěradlo, přezůvky, zápisník, Bibli. Přihlášení do úterý 10. 3. na www.agkm.cz. Přihlášeným bude zaslán ve středu 11. 3. e-mail s podrobnými informacemi.

 

Víkend pro prarodiče s vnoučaty

se uskuteční 27.-29. 3. 2020 u sester svatého Kříže v Kroměříži, Koperníkova ul. Program pro děti povede mládež – budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat si... Nebude chybět vycházka po okolí, společné modlitby či mše svatá. Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Koblihová, koblihova.julie@ado.cz, tel.: 604981715.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 16. 2. 2020, 6. mzd.

Bože, dej ducha moudrosti, prozíravosti a všechny potřebné milosti politikům a všem, kteří nám vládnou.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků. Prosíme o to skrze…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej ducha moudrosti, prozíravosti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Boží slovo je plné života a síly a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. (Žid 4,12)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES