TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 7

7. neděle v mezidobí

23. 2. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44)

 

Ano, láska k nepříteli, která je pro pouhého člověka něčím nemožným, je skrze Ježíše Krista skutečně možná…

(www.vira.cz)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Mt 5,38-48) Pán Ježíš přichází s radikální výzvou neoplácet zlo, milovat nejen bližní, ale dokonce nepřátele a modlit se za ně… Pane Ježíši, Ty jsi větší než každé zlo. Zveme tě do našich starostí a trápení. Věříme, že Ty nám chceš a můžeš pomoci milovat nepřátele a čelit každé zlobě. S důvěrou se Ti svěřujeme a prosíme o Tvé vedení. Amen.

 

Dnes je sbírka „Haléř sv. Petra“. Pán hojně odplať vaši štědrost! Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 18 585 Kč, ve farnosti Hradisko 3 760 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

POPELEČNÍ STŘEDA (26. 2.) – POŘAD BOHOSLUŽEB:

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN 

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

POPELEČNÍ STŘEDA je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 

Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

 

UPOZORNĚNÍ:

* ve středu 26. 2. NEBUDE mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele

* ve čtvrtek 27. 2NEBUDE mše sv. v kostele Všech svatých v Hradisku

 

Příští neděle 1. 3. je 1. neděle postní.

 

ADORACE

neděle 23. 2. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

neděle 1. 3. - celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30–17 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

SV. ŠARBEL A LIBANON

Přijměte pozvání na besedu s P. Pavlem Ryšavým, kojetínským farářem, o jeho putování po Libanonu. Během povídání s promítáním snímků představí tuto biblickou zemi, místní maronitskou církev, její světce i Pannu Marii jako ochránkyni Libanonu. Beseda se uskuteční dnešní neděli (23. 2.) od 15 hod. v jídelně kláštera sester vincentek na Malém Valu.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Valburga

Valburga se narodila v 8. století v anglosaské šlechtické rodině. Byla vychovávána u benediktinek, k nimž následně vstoupila. I dva z jejích bratrů se stali řeholníky a všichni tři jako misionáři působili na misijních územích v Německu. Valburga je patronkou nemocným, hladovým a chudým, a i když v našich zemích není příliš známá a nositelek jejího jména je jen málo, o úctě k ní svědčí mnohá vyobrazení v kostelích, zejména benediktinských.

Svatá Valburgo, pros za nás!

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 

Příležitost k uctění ostatků P. Pia

bude v úterý 25. 2. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, při tiché adoraci od 18 hod. v kapli sv. Stanislava Kostky (přízemí). Od 19 hod. jste zváni ke slavení mše svaté.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 29. 2. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

DUCHOVNÍ OBNOVA pro mladé muže

Ve dnech 13.–15. 3. se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční postní duchovní obnova VIR, kterou povede P. Martin Sekanina. Na rekolekci jsou zváni muži od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby a duchovního života. Program nabídne příležitost pro ztišení a setkání se s Kristem, rozjímání nad Písmem, adorace, promluvy, možnost duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření. Podrobnosti a přihlášky do 5. 3. na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů…v Olomouci

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu zve všechny varhaníky, sbormistry, vedoucí schol i ostatní zájemce na diecézní setkání s tématem „České nebe Jana Zástěry“. Uskuteční se v sobotu 21. 3. v aule CARITAS – VOŠ sociální. Hostem bude plukovník Jan Zástěra – skladatel, dirigent, sbormistr, varhaník, badatel, překladatel a také držitel medaile ČBK za cyklus kantát České nebe. Program zahájí v 10 hod. biskup Josef Hrdlička, na 14 hod. je pak plánována mše svatá v katedrále sv. Václava.

 

Víkend pro prarodiče s vnoučaty

se uskuteční 27.-29. 3. 2020 u sester svatého Kříže v Kroměříži, Koperníkova ul. Program pro děti povede mládež – budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat si... Nebude chybět vycházka po okolí, společné modlitby či mše svatá. Více informací a přihlášky: Mgr. Julie Koblihová, koblihova.julie@ado.cz, tel.: 604981715.

 

POSTNÍ KAPKY

Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky." Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Věříme, že vám pomohou dobře prožívat postní dobu a lépe se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. 

Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti SV. MOŘICE:

Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz)

Ing. Antonín Souček (605 971 204, antonin.soucek@centrum.cz)

Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com)

Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz)

Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz)

Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz)

Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz)

Ve farnosti HRADISKO:

Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com)

Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz)

Josef Pavlík (606 826 802)

 

DUCHOVNÍ SLUŽBA V KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICI

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: s. Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430).

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CZŠ V KROMĚŘÍŽI

V úterý 10. 3. 2020, program: 9–11 hod. pro MŠ, 14–17 hod. pro veřejnost. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel 573 335 531, www.czs-km.cz.

 

 

JÍVOVÉ RATOLESTI (kočičky)

PŘIPOMENUTÍ: S pěkným jarním počasím nenechaly na sebe čekat jívové ratolesti. Prosíme, nezapomeňte si je už nyní opatřit a připravit se tak na květnou neděli. Děkujeme.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 23. 2. 2020, 7. mzd. (Popeleční středa)

Bože, dej nám sílu a vytrvalost ať modlitbou, postem a štědrostí směřujeme k životu v plnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, dej, ať nás posilní (dnešní) půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej nám sílu a vytrvalost ať modlitbou, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.

Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno, čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane, prosím o milost odpustit každému, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla.

A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil a kterým jsem ublížil já.

Amen.

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/ruzne/modlitba-za-odpusteni.html


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES