TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 8

1. neděle postní

1. 3. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Kristovým jménem vyzýváme: SMIŘTE SE S BOHEM! (2 Kor 5,20)

„…Křesťanská RADOST tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje TAJEMSTVÍ LÁSKY, která je velmi reálná, velmi pravdivá, velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu… Skrze velikonoční tajemství svého Syna CHCE BŮH navázat DIALOG LÁSKY S KAŽDÝM ČLOVĚKEM…

Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali výzvu NECHAT SE SMÍŘIT S BOHEM, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s milosrdným Bohem…“

 (z Poselství Svatého otce k postní době 2020)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Mt 4,1-11) Pán Ježíš třikrát odmítá nabídku ďábla. Jeho poslušnost a láska k nebeskému Otci vítězí nad každým pokušením – nad mocí i bohatstvím. Pane Ježíši, děkujeme Ti za dar postní doby a prosíme Tě, abychom ji dobře prožili a připravili se tak na slavení velikonočního tajemství.

 

Všem dětem a mládeži přejeme krásné a požehnané jarní prázdniny.

 

Minulou neděli jste při sbírce „Haléř sv. Petra“ věnovali ve farnosti sv. Mořice 105 630 Kč, ve farnosti Hradisko 6 097 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Připravili jsme postní aktivity nejen pro děti, ale pro celé rodiny. Kéž jsou povzbuzením k intenzivnějšímu prožívání naší přípravy na Velikonoce. Bližší informace v ohláškách a u postní nástěnky v kostele.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii kostela a také ve farní kanceláři.

 

Služba lektorů

V postní době je jeden z důrazů položen na horlivé naslouchání Božímu slovu. Zvěstovat Boží slovo při mši svaté je krásné poslání. Děkuji vám, kteří jste v této službě zapojeni, a zvu další z našeho farního společenství. V kostele sv. Mořice je v sakristii sešit, kde se můžete dopředu zapsat na službu lektora. Sami si vyberte kterou neděli, které čtení a zda při mši svaté v 7.45 hod. nebo v 10.15 hod. Tak se můžete lépe připravit, a ti, kteří slouží u oltáře, mohou s Vaší službou počítat. Kéž roste naše úcta a láska k Božímu slovu a rádi mu nasloucháme.

P. Josef

 

UPOZORNĚNÍ:

pondělí 2. 3. bude mše svatá v kapli Povýšení svatého Kříže už v 6.30 hod., v 11.30 hod. mše svatá nebude.

Ve středu 4. 3. bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá z důvodu jarních prázdnin nebude.

 

Příští neděle 8. 3. je 2. neděle postní.

 

ADORACE

neděle 1. 3. - celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30–17 hod.), kostel sv. Mořice 19-20 hod.

čtvrtek 5. 3. (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku 17.15–18 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

pátek 6. 3. celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7–16 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

neděle 8. 3. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ:

STŘEDA          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele (od 11.3.)

PÁTEK 16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          16.30 hod.        kaple sv. Kříže

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (5. 3.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 17.15–18.00 hod.

na první pátek v měsíci (6. 3.) – kostel sv. Mořice (15-17 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

UPOZORNĚNÍ: březnová návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko se uskuteční až ve čtvrtek 12. 3. v dopoledních hodinách.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 2. 3. v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 4. 3. v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa

 

DUCHOVNÍ OBNOVA pro mladé muže

se uskuteční 13.–15. 3. v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a povede ji P. Martin Sekanina. Jsou zváni muži od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby a duchovního života. Podrobnosti a přihlášky do 5. 3. na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ

s o. biskupem Martinem Davidem se uskuteční 13.–15.3. na Arcibiskupském gymnáziu a je určena mládeži od 15 do 26 let. Cena 320 Kč, pro studenty AG a ubytované na AG 220 Kč. V ceně je zahrnuta strava od sobotní do nedělní snídaně (páteční večeře z vlastních zásob, ukončení obnovy v neděli dopoledne). S sebou: spacák, prostěradlo, přezůvky, zápisník, Bibli. Přihlášení do úterý 10. 3. na www.agkm.cz. Přihlášeným bude zaslán ve středu 11. 3. e-mail s podrobnými informacemi.

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2020

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“

Postní almužna je jeden ze způsobů prožívání postní doby a výrazem našeho odhodlání měnit sama sebe prostřednictvím pomoci druhým.

Jak se zapojit?

o    Postní schránku si můžete vyzvednout v kostele / kapli (od 1. neděle postní).

o    Dospělí i děti si mohou v době postní něco odepřít a do pokladničky dát libovolný obnos, který pomůže potřebným.

o    Je-li ve vašem okolí rodina nebo člověk v sociální tísni, vložte lístek se jménem do postní schránky.

o    Postní schránku, prosíme, přineste zpět do kostela na Květnou neděli, tj. 5. 4. 2020.

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a sociálně slabým rodinám.

Přejeme Vám mnoho duchovní síly a radosti při prokazování milosrdné lásky bližním.

Za Charitu Kroměříž Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Perpetua a Felicita

Obě svaté byly mladé matky, jedna vzdělaná patricijka a druhá její otrokyně. Pro svou křesťanskou víru byly vězněny a brzy odsouzeny k smrti v aréně. Perpetua kojila své nemluvně ve vězení a otrokyně Felicita tam před popravou teprve porodila. Perpetua s Felicitou jsou ochránkyně matek, bývají zobrazovány s dětmi v náručí a také s rohatou krávou, která byla zdivočelá a byla na ně v aréně vpuštěna.

Svatá Perpetuo a Felicito, proste za nás.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2020 je již k dispozici. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

JÍVOVÉ RATOLESTI (kočičky)

PŘIPOMENUTÍ: S pěkným počasím nenechaly na sebe čekat jívové ratolesti. Prosíme, nezapomeňte si je už nyní opatřit a připravit se tak na květnou neděli. Děkujeme.

 

POSTNÍ DOBA s myšlenkami arcibiskupa Jana

Každý den jednu krátkou myšlenku arcibiskupa Jana Graubnera naleznete na webu olomoucké arcidiecéze (www.ado.cz). Objevovat se bude v sekci „Myšlenka na týden“ v rámci titulní strany webu.

 

POSTNÍ KAPKY

Krátké inspirace na každý den k hlubšímu prožívání postní doby zasílané prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

 

 

Pastýřský list pro První neděli postní 2020

Drazí bratři a sestry,

vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana slavnostně zapsal do seznamu svatých.

Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímání o jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali

jen u rozjímání či liturgické oslavy, ale kdybychom odpověděli na jeho poselství velmi prakticky.

Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti smíření, která přináší vnitřní uzdravení, a pokoj těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží milosti, kteří odevzdají Božímu milosrdenství všechna svá provinění a duchovní zranění. Využijme postní doby k dobré zpovědi a pamatujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se věnovat přípravě na zpověď hodně energie a času, aby naše duchovní uzdravení mělo větší trvání.

Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých bolestech mučení. Když vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal to jazykem. Najděme si v postní době více času na každodenní rozhovor s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a pokoje.

Svatý Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného pod způsobou chleba. Eucharistický Kristus přebývá ve všech svatostáncích našich kostelů. Přicházejme na adoraci s podobnou vírou, že Kristus v eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá adorace. Každý den v roce se adoruje v některém z našich kostelů. Někde je ovšem hodně zkrácená. Najděte odvahu prodloužit tyto adorace na celý den až do pozdního večera, když už ne do noci. Kde je farníků málo, pozvěte si na pomoc věřící z okolí. Adorace je mocným lékem na nemoci naší doby. Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je nemocná proto, že neadoruje. Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému vidění a moudrosti. Rozhovor s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním vyjádřením naší víry, říká kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet před svatostánkem a můžeme počítat se záchranou světa.

Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše věrnost církvi vyžaduje poslušnost k současnému papeži. Papež František dává mnoho silných výzev. Vezměme si jako úkol pro postní dobu aspoň jednu z nich: výzvu ke skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je Božím darem. Přírodu nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji i řádně spravovat a jednou se z toho budeme před ním zodpovídat. Současný styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný z nás není tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě přispět, když bude žít skromněji a šetrněji, tolik nenakupovat a nevyhazovat, méně jezdit autem a létat letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně nesvítit a netopit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné jídlo. I to všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu Božího stvoření, naší zodpovědnosti před Bohem.

Víme, že betonování a asfaltování velkých ploch, které donedávna sloužily jako pole, přispívá k oteplování a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo pomoci sázení stromů. Proto Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají zahrady velké, sami na jejich obdělání nestačí. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Vím, že nákup ovoce v obchodě je pohodlnější, ale společná práce pomáhá budovat živé společenství, dětem pomáhá zakoušet realitu a navykat na práci i zodpovědnost. Sklizené plody vytváří příležitost k dobrým skutkům. Navíc v situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny farnosti hledat cestu k hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, ale důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o společný život farní rodiny, v níž jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v obchodě, ale vezmou si je ze zahrady za dobrovolný příspěvek na kostel.

Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba a skromný způsob života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď je úkolem na postní dobu. Adorační den máte jednou za rok. Sázení stromů je služba další generaci.

S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 1. 3. 2020, 1. postní, (1. pátek)

Bože, otevři naše srdce, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty nás sytíš svátostným chlebem, a živíš tak naši víru, upevňuješ naději a posiluješ lásku; dej, ať stále lačníme po tomto živém a pravém chlebu a ať žijeme každým slovem, které vychází z tvých úst. Skrze …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, otevři naše srdce, ať objevíme smysl

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, ty voláš lidi ze tmy k svému podivuhodnému světlu.

Děkujeme ti, že nás nenecháváš hladovět,

ale sytíš nás pokrmem svého slova,

a že nám, skrze tyto posvátné texty,

stále připomínáš své podivuhodné výroky a činy.

Prosíme tě, žehnej nám a všem, kdo otvírají a čtou knihy Písma svatého.

Nauč nás pozorně naslouchat hlasu tvého Syna

a svědomitě uskutečňovat vnuknutí Ducha Svatého,

abychom nejen naslouchali, ale také jednali.

Ukazuj nám správnou cestu,

veď nás, ať po ní věrně kráčíme, následujeme Krista

a dojdeme do života věčného.

Skrze Krista, našeho Pána.

Čtěme, hlásejme a žijme Boží slovo s radostí.

Amen.

(Liturgie Neděle Božího slova - upraveno)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES