TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 9

2. neděle postní

8. 3. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


březnu 2020 nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby prosí, abychom se modlili ZA DUCHOVNÍ CVIČENÍ ŘÍMSKÉ KURIE.

„…Naslouchat Bohu je v životě křesťana na prvním místě. … Doba postní je doba naslouchání, ze kterého se rodí oheň. … Oheň v srdci je proto součástí života každého křesťana.“

 (komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte! (Mt 17, 5)

Jaké setkání prožili na posvátné hoře s Ježíšem apoštolové Petr, Jakub a Jan!

Jaká setkání s Ježíšem – zvláště ve chvílích modlitby – prožíváme my? Papež František napsal v poselství k postní době: „Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a jeho vůli.“

P. Josef

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Mt 17,1-9) nás Pán Ježíš spolu s Petrem, Jakubem a Janem bere na vysokou horu, aby se nám zjevil v Boží slávě a abychom zaslechli hlas našeho nebeského Otce: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Pane Ježíši, děkujeme Ti, že toužíš spasit každého z nás, že posiluješ naši víru, zvláště v těžkých zkouškách. Prosíme, pomáhej nám, abychom Tě vytrvale následovali v poslušnosti a čistotě na cestě do Božího království.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí jsou zapisovány v sakristii kostela a také ve farní kanceláři.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (viz Gaudete et exsultate, 63). Každou neděli si připomeneme jedno blahoslavenství a pokusíme se podle něho jednat. Tento týden se ptáme, čím chceme naplnit svá srdce. Vždyť Ježíš říká: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) Na „knížečkách“ v obou farních kostelích jsou tři druhy předsevzetí: pro malé děti (předškolní), školáky a dospělé. Děti (a také rodiče) zveme navíc k postní nástěnce, aby mohli zviditelnit své úsilí.

 

V pátek 13. 3. si připomínáme VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.

 

Pro lásku k Božímu slovu

se obracím na vás, kteří v kostele sv. Mořice čtete Boží slovo při liturgii: Zapište se v sakristii na tuto službu pro neděle, které jsou před námi. Děkuji. (P. Josef)

 

Příští neděle 15. 3. je 3. neděle postní.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

ADORACE

neděle 8. 3. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

pátek 13. 3. – kostel sv. Mořice 10 – 11 hod. (za rodiny)

neděle 15. 3. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ:

STŘEDA          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK 16.30 hod.        farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE          14.00 hod.        farní kostel v Hradisku

NEDĚLE          16.30 hod.        kaple sv. Kříže

NEDĚLE          17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech KŘÍŽOVÉ CESTY můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Křížová cesta za smíření v rodinách

Možnost zřeknout se zla, které ovlivňuje naše vztahy, nabízí Křížová cesta za smíření v rodinách. Uskuteční se v kostele v Hradisku v pátek 20. března od 17.00 cca do 18.30 hod. Vzhledem k délce doporučujeme teplejší oblečení.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

UPOZORNÉNÍ: březnová návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko se uskuteční ve čtvrtek 12. 3. v dopoledních hodinách.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CZŠ V KROMĚŘÍŽI

V úterý 10. 3. 2020, program: 9–11 hod. pro MŠ, 14–17 hod. pro veřejnost. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel 573 335 531, www.czs-km.cz.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 12. 3. od 15 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s povídáním o životě sv. Jana Sarkandera, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 14. 3. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ

s o. biskupem Martinem Davidem se uskuteční 13.–15. 3. na Arcibiskupském gymnáziu a je určena mládeži od 15 do 26 let. S sebou: spacák, prostěradlo, přezůvky, zápisník, Bibli. Přihlášení do úterý 10. 3. na www.agkm.cz. Přihlášeným bude zaslán ve středu 11. 3. e-mail s podrobnými informacemi.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Františka Římská

Františka pocházela ze šlechtické rodiny a dle tehdejšího zvyku byla brzy provdána. S manželem žili zbožně a skromně, přesto jejich život provázelo mnoho útrap. Zuřila válka, morová epidemie a i některé jejich děti brzy zemřely. Urozený původ umožňoval Františce pomáhat chudým a nemocným a touto službou lásky vynikala po celý svůj život. Založila společenství žen, z něhož vzniklo řeholní společenství sester oblátek, starajících se o nemocné. Svatá Františko, pros za nás!

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 

BESEDA s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) zvou na besedu s Ing. Danou Drábovou, Ph.D. jadernou vědkyní a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tentokrát ve čtvrtek 19. 3. od 18.30 hod. v aule AG.

 

8. NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ

proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, zavádění gender ideologie do společnosti, za ochranu manželství, rodiny a nenarozeného života zahájíme v pátek 27. 3. 2020 ve 21 hod. na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem. Mši svatou v bazilice na Svatém Hostýně bude celebrovat ve 24 hod. převor dominikánů v Olomouci P. Antonín Krasucki OP. Na procesí bude vypraven autobus, který z Kroměříže odjede ve 20 hod. od kostela sv. Jana. Po skončení programu doveze autobus poutníky zpět do Kroměříže. Cena autobusu 100 Kč. Více na www.veceradlo.cz.

 

MAMINKY A DCERY

Srdečně vás zveme k víkendovému pobytu 24.–25. 4. 2020 na faru v Cetechovicích. Bude to čas jen pro vás dvě a hezká příležitost k prohloubení vašeho vzájemného vztahu. Zažijete spoustu zábavy, her, povídání, vyrábění…, na což nebývá v každodenním „provozu“ rodiny dost času. Více na kordikova.miroslava@ado.cz, tel. 736 522 814.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2020 je již k dispozici (na www.svmoric.net i v sakristii). Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, velmi si vážíme vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 8. 3. 2020, 2. postní

Bože, děkujeme za dary, které nám dáváš, prosíme o příhodné počasí a dar příští úrody.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. Skrze tvého …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dary, které nám dáváš, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

SLOVA BENEDIKTA XVI. O ANDĚLÍCH

Neviditelná přítomnost těchto blažených duchů je nám velkou pomocí a útěchou: oni kráčejí po našem boku a chrání nás za každých okolností, brání nás před nebezpečími a můžeme se k nim utíkat v každém okamžiku.

Mnoho svatých udržovalo s anděly vztah skutečného přátelství, a existuje mnoho příhod, které dosvědčují jejich pomoc při zvláštních příležitostech.

Andělé přicházejí jako vyslaní Bohem, aby "sloužili těm, kteří jsou dědici spásy", a zatím jsou nám platnou pomocí při pozemském putování do nebeské vlasti.

Castel Gandolfo 29.9.2008 

 

Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj. - Ctnostem svatým mě vyučuj, - ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. - Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. - A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně. - Amen.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES