TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 10

3. neděle postní

15. 3. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“

(Jan 4, 14)

Arcibiskup Jan v listě věřícím povzbuzuje

Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. … Neriskujme zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého Pána, který nás učí sloužit těm nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme mnoho světců, kteří obětovali své životy ve službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku Terezu.

 

 

Milí farníci,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a s ním spojených opatření, tak jak nás vybízejí naši biskupové a po vzájemné domluvě obou kroměřížských farností, jsme udělali toto rozhodnutí:

V naší farnosti sv. Mořice i ve farnosti Panny Marie se od pátku 13. března ruší všechny bohoslužby v neděle i ve všední dny. V klášteře sester sv. Kříže a sester sv. Vincence, zůstávají bohoslužby v obvyklém čase, ale budou bez účasti veřejnosti.

Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku rovněž nebudou nedělní bohoslužby, a to až do odvolání.

Využijme toho, že kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k soukromé modlitbě. V čase, kdy měly být bohoslužby, bude přítomen kněz. Bude k dispozici ke svátosti smíření, k osobnímu rozhovoru, může i podat svaté přijímání - to vše se zvýšeným důrazem na dodržování stanovených opatření. Tak tomu bude i v neděli v kostele Všech svatých v Hradisku. Donášení svatého přijímání starým a nemocným není omezeno. A nezapomínejme na ty, kdo potřebují naši pomoc.

Případné změny sledujte na webových stránkách našich farností.

Přijaté intence budou kněžími odslouženy.

V době těchto mimořádných opatření dávají biskupové dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách a doporučují sledovat bohoslužby přenášené televizí NOE rádiem Proglas nebo využít možností internetu (https://www.mseonline.cz/). Tím také povzbuzují ke slavení dne Páně v rodinném kruhu. Přemýšlejme jak v této nové situaci slavit neděli a prožívat Pánovu přítomnost.

 

Buďme spojeni v modlitbě. Biskupové nás o to prosí těmito slovy:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Jan 4,5-42) se Pán Ježíš setkává se samařskou ženou a prosí ji, aby mu dala napít. Nicméně je to Jeho přání probudit v srdci Samařanky touhu po vodě, která jí dá sílu obrátit se, dělat dobré věci a přijít tak do nebe. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že Ty sám jsi oním pramenem živé vody. Děkujeme Ti za dar křtu, který nás omývá a očišťuje z našich hříchů a je nám příslibem života věčného. Prosíme Tě, pomáhej nám dobře využívat dary, které jsme při křtu svatém dostali. Amen. (Pozn.: Kartičky si mohou děti vyzvednout při návštěvě kostela).

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (viz Gaudete et exsultate, 63). Každou neděli si připomínáme jedno blahoslavenství a učíme se podle něho jednat. Tento týden se ptáme: Po čem vlastně touží lidská duše? Ježíš říká: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6) Co můžeme udělat pro to, abychom se mezi takové lidi mohli počítat i my?  Kéž jsou nám inspirací úkoly na „knížečkách“ v obou farních kostelích. Obsahují tři druhy předsevzetí: pro malé děti (předškolní), školáky a dospělé. A naše snažení můžeme zviditelnit na postní nástěnce v kostele.

 

Ve středu 18. 3. si připomínáme 3. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 19. 3. – Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.

Všem Josefům přejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a všechny potřebné dary a milosti k radostnému životu s Pánem a bližními.

 

Příští neděle 22. 3. je 4. neděle postní – LAETARE (radostná).

 

ADORACE v neděli 15. 3 a 22. 3.

Při zachování opatření stanovených ve stavu nouze pokračujeme v nedělních adoracích v kostele sv. Mořice od 19 do 20 hod.

 

VEČER CHVAL

Pravidelný večer chval se ve středu 18. 3. nebude konat na Arcibiskupském gymnáziu, ale pouze přes živé vysílání na facebookové stránce Credo nadační fond. Těšíme se na společný čas modlitby od 19 hod.

 

BESEDA s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

je ZRUŠENA z důvodu mimořádného opatření MZ ČR.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Cyril Jeruzalémský

Tento málo známý světec žil již ve 4. století, v době, kdy křesťané nebyli již tak pronásledováni jako v předchozích staletích, ale potýkali se s různými věroučnými výklady a herezemi. Cyril byl knězem, později biskupem v Jeruzalémě a věnoval se zejména katechumenům a objasňováním významu pokání, křtu a eucharistie. Několik jeho katechezí je uchováno dodnes. Svatý Cyrile Jeruzalémský, pros za nás.

M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 

POSTNÍ DOBA s myšlenkami arcibiskupa Jana

Každý den jednu krátkou myšlenku arcibiskupa Jana Graubnera naleznete na webu olomoucké arcidiecéze (www.ado.cz). Objevovat se bude v sekci „Myšlenka na týden“ v rámci titulní strany webu,

 

POSTNÍ KAPKY

Krátké inspirace na každý den k hlubšímu prožívání postní doby zasílané prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek. Více na www.postnikapky.cz nebo plakátku.

 

 

Předsedové institucí zastupujících biskupské konference evropských zemí prosí o společnou modlitbu:

 

 

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


PDF ke stažení:

Bohoslužby TV Noe
Bohoslužba v rodině se školou povinnými dětmi
Bohoslužba v rodině pro dospělé


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 15. 3. 2020, 3. postní

Nauč nás pozorně naslouchat hlasu tvého Syna a svědomitě uskutečňovat vnuknutí Ducha Svatého, abychom nejen naslouchali, ale také jednali.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: "Nezatvrzujte svá srdce!"

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Nauč nás pozorně naslouchat hlasu tvého Syna …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Otče světel, chválíme tě a velebíme tě za všechny divy tvé lásky.

Z vody a z Ducha svatého jsi povolal své syny k novému životu do lůna matky církve a nyní nás zveš, abychom poslouchali a zvěstovali slovo, přinášející spásu.

Kristus Ježíš, který se stal člověkem, ať nás vede k poznání tajemství, jež jsi ukryl před moudrými a chytrými a odhalil ho maličkým.

Kéž otevíráme svá srdce pro pochopení smyslu Písma. Kéž jsme živým svědectvím evangelia, zapsaného v těchto knihách.

Nechť se za nás přimlouvá Maria, Trůn moudrosti, která jako první přijala do svého mateřského lůna vtělené Slovo.

A tvůj Svatý Duch ať každému z nás dopřeje milost spolupráce na hlásání tvého Slova ke tvé větší cti a slávě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(Liturgie Neděle Božího slova - upraveno)

 

Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. (Mt 4,16)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES