TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 11

4. neděle postní – RADOSTNÁ

22. 3. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Dnešní neděle nese název radostná (laetare) a to proto, že již můžeme zahlédnout radost Velikonoc. „Překročili“ jsme polovinou postní doby. Máme však mimořádnou situaci a ptáme se: Jak vlastně letos budeme slavit Velikonoce?

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.

To je vstupní antifona této neděle. A žalm 23, který je plný důvěry v Boha, nás vede ke zvolání: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“

Nebojme se, prožíváme čas přípravy na Velikonoce a pravda o Kristově zmrtvýchvstání se týká osobně každého z nás. Možná právě tento zvláštní čas je nám dán pro to, abychom šli více do hloubky ve vztahu k Pánu a k přijetí Jeho vítězství do svého života

P. Josef

 

 

Základní informace:

Kostely - sv. Cyrila a Metoděje v PN, sv. Jana Křtitele na Masarykově nám. a Všech svatých v Hradisku - zůstávají do odvolání UZAVŘENY.

Obě klášterní kaple jsou uzavřeny jen pro místní komunitu.

 

Přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy. Informujte se telefonicky. Nové intence v současné mimořádné situaci nemůžeme přijímat, proto prosíme o pochopení. Děkujeme.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně OTEVŘEN. Jsme připraveni individuálně posloužit každému potřebnému. Jsme vám k dispozici na telefonu. V kostele svatého Mořice budeme ve zpovědnici zvláště v původním čase bohoslužeb. Stejně tak je možné – při zvýšené opatrnosti - aby kněz navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

 

Respektujme a dodržujme omezení pohybu. Vždy mějme na tváři roušku a dodržujme hygienická opatření. (Najdeme je i na www.charita.cz/aktuality). Pokud navštívíme kostel, využijme chrámové lodi a dodržujme doporučenou vzdálenost od ostatních věřících s výjimkou členů vlastní domácnosti (odstup 2 metry není přehnaný). Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

 

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem či televizí. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042). O svátostech najdete pěkné zamyšlení v článku „Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska.“ (Publikováno na www.ado.cz dne 18. 3. 2020)

 

Na farních webových stránkách www.svmoric.net v pravém sloupci v části „Aktuální články“ najdete praktické a užitečné informace z naší farnosti i církve ve vztahu k současné mimořádné situaci. Např. jak slavit neděli v rodinném kruhu domácí bohoslužbou.

 

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

v důsledku nucené karantény nabízí Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého. Podrobnosti včetně kontaktů jsou na nástěnce v kostele sv. Mořice a farním webu (www.svmoric.net).

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Jan 9,1-41) Pán Ježíš uzdravuje slepého od narození. Ježíšův zázračný dotek otevírá nejen nemocné oči, ale především srdce, aby zatoužilo po Boží lásce a životě s Pánem. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi světlo světa, které dává jistotu našim krokům na cestě do Božího království. Pane, prosíme, otevírej i naše oči v současné mimořádné situaci, abychom se chovali ohleduplně a správně se rozhodovali i jednali. Amen.

 

Nabídka Katechetického centra v Olomouci

Projekt „Kartičky k nedělním evangeliím“ rozšiřujeme o nedělní videokázání pro děti. Jeho sledování není závislé na tom, jestli děti kartičky už předtím sbíraly, nebo se k nim aktuálně dostanou. V tomto kázání budou vždy nabídnuty podněty k aktivitám v rodině.

Pokračujeme v elektronickém vydávání metodik k nedělním evangeliím pro rodiny, které budeme doplňovat o další drobné podněty, co si doma děti mohou vyrobit. Více na www.katechetiolomouc.cz.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (viz Gaudete et exsultate, 63). Každou neděli si připomínáme jedno blahoslavenství a učíme se podle něho jednat. V úryvku dnešního evangelia chudobný, nevzdělaný člověk skvěle obhajuje před váženými a vzdělanými farizeji Ježíše, se kterým se setkal jen jednou. Kde našel odvahu? Odpověď nám mohou poskytnout Ježíšova slova: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3) Tento člověk, který byl Ježíšem uzdraven ze své slepoty, patří k oněm „chudým v duchu.“ On svoji naději vložil do Ježíše, Božího Syna. Proto s ním neotřáslo vůbec nic, ani to, že ho farizeové vyhnali. Zkusme se proto v následujícím týdnu zamýšlet nad tím, co je pro nás v životě důležité a co je naším pokladem. „Knížečky s úkoly a předsevzetími najdete v kostele sv. Mořice u postní nástěnky.

 

V úterý 24. 3. si připomínáme DEN MODLITEB ZA MISIONÁŘE-MUČEDNÍKY.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně, DEN MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA NENAROZENÉ DĚTI.

 

Příští neděle 29. 3. je 5. neděle postní.

 

ČTRNÁCT KROMĚŘÍŽSKÝCH ZASTAVENÍ

Je název křížové cesty, kterou pro letošní postní dobu připravili členové mužského společenství v kroměřížské farnosti Panny Marie.

Utrpení Ježíše Krista autoři zamyšlení a modliteb vztahují k událostem nebo osobám z širšího regionu. Hned první zastavení zmiňuje Augustina Navrátila, iniciátora petice za dodržování náboženské svobody, kterou v době komunismu podepsalo přes půl milionu lidí. Mezi dalšími připomínanými nechybí matka Vojtěcha Hasmandová, misionář Zdeněk Čížkovský nebo arcibiskup Antonín Cyril Stojan, ale také Karel Kryl nebo pravoslavný biskup Gorazd popravený nacisty.

A v osmém zastavení, připomínajícím Kristovo setkání se ženami, reaguje také na aktuální epidemii a strach, který v mnoha lidech vyvolává.

Text i zvukový záznam je k dispozici na http://farnostpm.cz/?p=1292.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Kateřina Švédská

Tato světice žila ve 14 stol., pocházela ze šlechtické rodiny a byla jednou z 8 dětí sv. Brigity Švédské. Na přání rodičů se brzy provdala, nicméně se svým manželem učinila slib zdrženlivosti a zachovávání panenství. Ve starověku i středověku byl bohatý člověk považován za dobrého tehdy, když pomáhal ostatním, ať už přímo nebo nepřímo. I Kateřina pomáhala nemocným, sirotkům, opuštěným a starým lidem. Její matka již tehdy žila v Římě, a když ji Kateřina jela navštívit, zastihla ji zpráva o smrti manžela. Zůstala tam tedy několik let. S matkou pokračovaly v pomoci chudým, navštívily Svatou zemi. Zemřela v pověsti svatosti jako představená řeholního společenství - Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele (brigitek), jež založila její matka Brigita. Svatá Kateřino, pros za nás!

 

ROZVOZ OBĚDŮ SENIORŮM

V době šíření koronaviru nabízí jídelna Arcibiskupského gymnázia pomoc seniorům v Kroměříži. Jde o donášku vakuovaného baleného jídla. Cena obědu činí 70 Kč/oběd. Objednávky na emailu jidelna@agkm.cz nebo telefonních číslech 573 501 128, 573 501 133. Do objednávky uveďte jméno, přesnou adresu a telefonní číslo. Při prvním rozvozu obědů si strávník předplatí objednanou stravu v hotovosti.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 22. 3. 2020, 4. postní

Bože, probouzej a posiluj úctu k počatému životu a ochranu nenarozených dětí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Hospodine, hledám tvou tvář. - Neskrývej svou tvář přede mnou, - v hněvu neodmítej svého služebníka! - Tys má pomoc, nezavrhuj mě!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, probouzej a posiluj úctu k počatému …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba za nenarozené děti

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvu Tvé Matky Panny Marie, která Tě s láskou nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl Vaším statečným ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života nenarozených dětí, kterým hrozí zabití v lůně vlastních matek.

Dej, ať jejich rodiče poznají krutost tohoto záměru a najdou odvahu čestně přijmout zodpovědnost za životy svých dětí.

Bože, Otče všech lidí, Pane života, odpusť nám naši lhostejnost k různým formám ničení Tvého díla a dej nám milost, abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti, pomáhat potřebným, a z ran Tvého Syna čerpali sílu k zápasu za život podle Tvé vůle. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…

https://farnost.lidecko.cz/news/den-modliteb-za-uctu-k-pocatemu-zivotu-a-za-nenarozene-deti-26-brezna-2012/

 

Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce. (Mt 5,16)

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. (Jan 14,23)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES