TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 12

5. neděle postní

29. 3. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Ve dnech koronavirové pandemie nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby zve a povzbuzuje:

ABYCHOM BYLI NABLÍZKU NEMOCNÝM A RODINÁM TRPÍCÍM KORONAVIROVOU PANDEMIÍ a MODLILI SE ZA PASTÝŘE, KTEŘÍ ZA TÉTO KRIZE MAJÍ PROVÁZET BOŽÍ LID.

 (komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

V pátek před Květnou nedělí (letos 3. dubna) se v našem chrámu sv. Mořice vždy slavila pouť k P. Mari Bolestné. Jsme v situaci, kdy pouť není možné slavit. Přesto naše spojení s Pannou Marií, která má největší podíl na utrpení svého Syna, může být – vzhledem k tomu, co prožíváme – mnohem silnější. Spojme se ve svých modlitbách s hlasem Církve, která vždy doufala v mocnou přímluvu Panny Marie. Vložme do jejího mateřského srdce, pro nás probodeného, vše, co nás nejvíce tíží, z čeho máme strach či obavy a volejme: „Matko bolestná, přimlouvej se za nás.“

 

Týden modliteb za mládež

Od dnešní neděle (29. 3.) prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. V tomto týdnu chceme vyprošovat mladým Boží ochranu a požehnání. Prosím, zahrňte mládež do svých modliteb v rodinách i ve své osobní modlitbě (viz modlitba níže)

P. Josef

 

Základní informace:

Od 24. března 2020 došlo ke zpřísnění zákazu vycházení. Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, účasti na pohřbu apod., a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání). Telefonický kontakt: P. Josef Lambor 731 402 093, P. Pavel Lev Eliáš 731 626 561.

 

Sledujme výzvy Svatého otce, modleme se v rodinách, využívejme moderní komunikační techniku ke spojení i ve společenstvích. Připojme se k modlitbě ve 20 hodin za ukončení epidemie. Mysleme na všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů s prosbou o Boží pomoc.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

 

Biskupové dali pro tyto mimořádné dny dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem či televizíProžívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).

Ve farnosti přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy. Informujte se telefonicky. Nové intence v současné mimořádné situaci nemůžeme přijímat, proto prosíme o pochopení. Děkujeme.

 

Na farních webových stránkách www.svmoric.net najdete další inspirace a duchovní povzbuzení pro tyto dny.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Jan 11,1-45) Pán Ježíš vrací život příteli Lazarovi, který je mrtev už čtyři dny. Je to veliký zázrak, skrze něhož mnozí pochopí, že je Ježíš vzkříšení a život, a uvěří v Něj. Sám Pán těší zarmoucenou Martu a každého z nás slovy: „Kdo věří ve Mne, i kdyby umřel, bude žít…“. Pane Ježíši, děkujeme Ti za dar víry, útěchy a naděje na věčný život. Prosíme Tě, pomáhej nám prohlubovat náš vztah s Tebou a být nablízku těm, kdo potřebují útěchu a pomoc. Amen.

V rodinách s menšími dětmi využijte nedělní videokázání pro děti. Více na www.katechetiolomouc.cz.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (viz Gaudete et exsultate, 63). Každou neděli si připomeneme jedno blahoslavenství a pokusíme se podle něho jednat. Evangelium této neděle mluví o Ježíšově velikém zázraku – o vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45). Na začátku je popisováno utrpení, které prožívala rodina a přátelé nad Lazarovou smrtí. Můžeme zde najít spojitost s Ježíšovými slovy „Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni“ (Mt 5,4). S utrpením se setkáváme i dnes, a to v různých podobách. Člověk, který je schopen odevzdat své utrpení Bohu, který soucítí s druhými a sdílí s nimi jejich trápení, získává nakonec od Boha útěchu. Dostává sílu utrpení nést a být oporou pro druhé (srov. Gaudete et exsultate, čl. 76). Ježíš jako pravý Bůh totiž opravdu může slíbit, že plačící budou potěšeni. To dokázal i v dnešním evangeliu. Buďme i my v tomto týdnu zvlášť citliví k druhým, nevyhýbejme se pomoci a naše vlastní utrpení svěřme Ježíši.

 

ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži

pro školní rok 2020/2021 je z důvodu mimořádných opatření organizován elektronicky prostřednictvím rezervace (přihlášky) nejpozději do středy 8. 4. 2020. Přihlášeným budou zaslány podrobné instrukce k zápisu.

Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. František z Pauly

František se narodil v 15. století v jižní Itálii, byl jediným dítětem. Jeho rodiče vítali, že se rozhodl pro zasvěcení se Bohu. Žil poustevnickým způsobem života, v tichu, lásce, postu a modlitbách. To neuniklo pozornosti lidí, přidali se k němu další muži a pomalu vznikalo společenství, které dnes známe jako paulány. František měl různé dary, uzdravování nebo předvídání událostí v daleké budoucnosti. Konec života strávil jako poradce francouzských králů, žil ale v ústraní v klášteře stále skromným způsobem. Dalo by říci, že udělal slušnou kariéru, založil několik klášterů, nic z toho ale dopředu nepromýšlel. Svým životem v pokoře a skromnosti dosvědčoval, že jeho „město staví Bůh“ (viz žalm 127). Svatý Františku z Pauly, pros za nás.

 

SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU

Ani tato složitá doba ať nám nebrání konat skutky lásky pro potřebné. Pokračujte v rodinách v aktivitě s postní almužnou. Schránky, které se měly přinést do kostela na Květnou neděli, zatím nechejte doma. K odevzdání dojde později.

 

 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

Pane Ježíši Kriste,

sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.

Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli.

Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. (Zdrávas Maria…)

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 29. 3. 2020, 5. postní, (1. pátek)

Bože, na přímluvu Panny Marie Bolestné nás vysvoboď od nakažlivých nemocí, požehnej snahám lékařů, a ochraňuj nás od náhlé a nenadálé smrti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem svého Syna a prožívala jeho bolesti; pomáhej i své církvi, aby účastí na Kristově utrpení dosáhla také slávy vzkříšení. Skrze tvého syna …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu Panny Marie Bolestné…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - O STRACHU

P.Jan Linhart

4. zastavení

Setkání s Marií – strach o rodinu

V temnotě Křížové cesty jsou světlé okamžiky. Největší pomocí pro Ježíše mohla být jeho matka. Někdo, kdo ho znal nejlépe, někdo, kdo se dokázal naprosto spolehnout na Boží vedení. I když mnohdy vůbec nerozuměla, věděla, že nyní svého Syna odevzdává Otci i světu, za který se obětuje… Zároveň s tím ztrácela svou rodinu. Je sama – mohla tak více chápat Kristovu osamělost na kříži. Věřme, že chápe i naše obavy. Strach dětí, jejichž rodiče se hádají, že mohou ztratit domov. Strach manželů, že jejich partner odejde, strach, že zůstaneme sami bez opory…. Chraňme a obnovujme své vztahy, dělejme něco pro to, aby se druzí s námi cítili dobře, aby i druzí měli v nás oporu a povzbuzení. Ježíšova matka bude při nás stát, jako při svém synu a později při Janovi….

Ó Matko Ježíše, pro Tvé nesmírné bolesti při umučení a umírání Tvého Božského Syna, pro Tvé trpké slzy, které jsi prolila, prosím Tě – obětuj svaté, ranami a krví pokryté Tělo našeho Božského Vykupitele – ve spojení s Tvými bolestmi a slzami – Nebeskému Otci na záchranu duší a dosáhnutí milosti, o kterou Tě úpěnlivě prosím…( úmysl…) Amen.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES