TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 13

KVĚTNÁ NEDĚLE

5. 4. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Ve dnech koronavirové pandemie nás Svatý otec v naléhavém úmyslu Apoštolátu modlitby na DUBEN zve a povzbuzuje k modlitbě ZA NEMOCNÉ A TRPÍCÍ LIDI.

 (komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

Dnes o Květné neděli začínáme Svatý týden. Při mši svaté bez účasti lidu, kněz požehná jívové ratolesti, které si můžete při soukromé návštěvě kostela v tomto týdnu vzít domů a donést i bližním ve vašem okolí. S těmito květy jara a se slovy “Požehnaný, který přichází ve jménu Páně“ jdeme vstříc Kristu. A On jde vstříc nám – a to skrze své utrpení a smrt a své konečné vítězství ve zmrtvýchvstání – aby těm, kteří ho přijmou, předal vzácný dar vykoupení. Aby nám dal účast na svém nepomíjejícím životě a vytvořil z nás rodinu Božích dětí. Mše svatá bude v obou farních kostelích v 9.00 hod. Připojte se duchovně.

Chci poděkovat vám všem, kteří hledáte způsob, jak být spojeni s Kristem (vzácné chvíle modlitby a četby Písma svatého; duchovní svaté přijímání; pozorné prožívání mše svaté a duchovních programů, které přenáší televize či rozhlas), a také jak se snažíte o lásku k bližním (trpělivost a milosrdenství ve vzájemných vztazích; pomoc, povzbuzování a útěcha potřebným; modlitba za lékaře, zdravotníky a všechny, kdo se nasazují pro nemocné, modlitba za zemřelé). Přeji nám všem, aby tento zvláštní čas nás proměnil, a byl tak časem velkých Božích milostí.

P. Josef

 

V těchto dnech vyšlo Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k duchovní správě a liturgické službě během nadcházejících týdnů. Vychází z dekretu římské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a následně směrnic České biskupské konference. Cituji úvodní slova:

 

„Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.“

„Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí. Totéž platí pro kaple v klášterech a řeholních domech. Mimo bohoslužby mají být kostely otevřeny pro osobní modlitbu.

Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20)

Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi. K této společné modlitbě je možné zvát i vyzváněním zvonů v našich kostelích (vyjma velikonočního Tridua).“ Tolik citace.

 

V dalším odstavci píše otec arcibiskup o svátosti smíření. Jistě si v tyto dny klademe otázku: Jak je tomu s velikonoční svatou zpovědí a svatým přijímáním?

Je dobré oživit si základní nauku církve o dokonalé lítosti, kterou najdeme v Katechismu katolické církve. K tomu najdete i odkazy na našich internetových stránkách. Zde cituji článek z www.kapucíni.cz:

 

SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ aneb DOKONALÁ LÍTOST

Katechismu Katolické církve se v § 1484 píše: “Individuální a úplná zpověď a rozhřešení zůstávají jediným řádným způsobem, jímž se věřící smiřují s Bohem a s církví, ledaže by je od této zpovědi omlouvala fyzická nebo jiná běžně nepřekonatelná nemožnost.” Momentálně se nacházíme v situaci, kdy je z morálního  hlediska důležité myslet na svoje zdraví, stejně jako na zdraví  ostatních.

Ohledně lítosti se Katechismus vyjadřuje takto: “Lítost zaujímá první místo mezi úkony kajícníka. Je to  bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit.” (§ 1451) Velmi důležitou skutečností je také § 1452: “Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se  DOKONALÁ lítost (je to lítost z lásky – caritatis contritio).  Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje–li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. 

Na základě učení Katolické církve jsme ujišťováni, že v současné situaci nás Bůh chce obejmout novým způsobem. Dovolme Mu, aby nám odpustil hříchy nejen prostřednictvím kněze, ale i On sám. Jakmile se situace upokojí a svátosti se opět začnou vysluhovat, tehdy Mu budeme moci všechno vyznat i před knězem.

Bůh nám daroval svátostný život, který je základem našeho vztahu s Bohem. Avšak Bůh k nám může vstoupit  a také vstupuje i jiným způsobem, mnohokrát pro nás neznámým či neočekávaným. Prožívejme tyto dny ve ztišení se v osobní modlitbě, nebo v kruhu svých nejbližších v domácnosti, s prosbou o otevřené srdce i očí pro toto Boží působení v každé chvíli našeho všedního života.

 

Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Platí to, co je napsáno už v minulém čísle našeho zpravodaje: Kněží jsou připraveni (po telefonické domluvě) individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to nutně potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání) – to vše při zachování přísných hygienických opatření.

Přesunutá velikonoční zpověď - Po skončení mimořádných opatření bude dána příležitost ke svátosti smíření všem a budeme pozváni ke svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci.

 

Abychom byli co nejvíce duchovně spojeni, najdete ve Velikonočním listu informace o velikonočním Triduu. Na našich stránkách www.svmoric.net si můžete stáhnout domácí liturgii pro tyto vrcholné dny církevního roku. Velmi ji doporučuji. Nezůstávejme jen u sledování obřadů skrze televizi či rádio, ale učme se rozvíjet dar všeobecného kněžství, který jsme přijali křtem. Propojme tak víru s životem.

 

Bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci připravili seznam zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru. Odkazy jsou rozděleny do kategorií Děti – Mládež, Dospělí, Rodiny – Senioři – Kněží. Jsou ke stažení na našich internetových stránkách nebo na odkazu:

Život křesťana v době koronaviru: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200328online-zivot-krestana-v-dobe-koronaviru

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu dnešní Květné neděle (Mt 27,33-54) je Pán Ježíš nespravedlivě odsouzen na smrt nejpotupnějším způsobem – na smrt na kříži mezi zločinci. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi ve své nezměrné lásce k nám vzal na Sebe naše hříchy, že jsi za nás zemřel, abychom se jednou mohli radovat s Tebou v Božím království. Prosíme Tě, daruj nám touhu, odvahu i vytrvalost Ti v tichosti a pokoře naslouchat a následovat Tě. Amen.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Na další týden naší cesty je zde další blahoslavenství, podle kterého se učíme jednat.

Přestože si o této neděli připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, evangelium popisuje Ježíšovo utrpení a smrt (Mt 26,14-27,66). Během těchto dvou situací můžeme odhalovat význam slov „Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). V Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma na oslátku vnímáme velký symbol (srov. Zach 9,9), stejně tak i v jeho mlčení před žalobci. Není to však tichost pramenící ze slabosti, ale z pokory, která zná svou cenu a nepotřebuje si nic dokazovat. Doba, ve které žijeme, přeje těm, kdo více mluví, kdo se umí prosadit, udělat si reklamu, pokořit své soupeře. Tichost a pokora se moc „nenosí“. Přesto však příslib o tom, že tiší dostanou zemi za dědictví, platí i pro nás. Když totiž někdo umí ovládat své emoce a dokáže se ke druhým chovat vlídně a s úctou, pročišťuje atmosféru mezilidských vztahů. Rozšiřuje tak kolem sebe dobro, a to nelze ničím nahradit. Pokusme se v tomto týdnu o tichost a pokoru, a uvidíme, jak se naše vztahy promění.

 

SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU

Ani tato složitá doba ať nám nebrání konat skutky lásky pro potřebné. Pokračujte v rodinách v aktivitě s postní almužnou. Schránky, které se měly přinést do kostela na Květnou neděli, zatím nechejte doma. Přinesete je až na první veřejnou bohoslužbu.

 

ZÁPIS do 1. třídy CZŠ v Kroměříži

pro školní rok 2020/2021 je z důvodu mimořádných opatření organizován elektronicky prostřednictvím rezervace (přihlášky) nejpozději do středy 8. 4. 2020. Přihlášeným budou zaslány podrobné instrukce k zápisu. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).

 

úterý 7. 4. uplyne 30 let od biskupského svěcení Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, a Mons. Josefa Hrdličky, emeritního olomouckého pomocného biskupa. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, zvláště pak v současné mimořádné situaci.

 

 

SVÁTKY V TÝDNU

Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Velký pátek je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 

 

Příští neděle 12. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Sbírka na kněžský seminář se nekoná.

 

Pamatujme na křesťanská media. Podporujme je modlitbou i hmotnými dary. Skrze TV Noe můžeme prožívat tyto sváteční chvíle v užším spojení se Svatým otcem:

 

VELIKONOCE s papežem Františkem na TV Noe

Letošní obřady Svatého týdne se budou slavit v bazilice sv. Petra bez přítomnosti věřících. Všechny obřady bude přenášet živě TV Noe.

Květná (pašijová) neděle (5. 4.)

11 hod. mše svatá na zahájení Svatého týdne

Zelený čtvrtek (6. 4.)

18 hod. mše svatá na Památku Večeře Páně

Velký pátek (10. 4.)

18 hod. liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích

21 hod. Křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky

Bílá sobota (11. 4.)

21 hod. Velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. 4.)

11 hod. mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání Urbi et Orbi

 

Přenosy katolických bohoslužeb na ČT2

Květná neděle 5. 4. v 10 hod.

Zelený čtvrtek 9. 4. v 17.30 hod.

Bílá sobota 11. 4. ve 20.30 hod.

(www.cirkev.cz)

 

NOVÉNA k Božímu milosrdenství

Druhá neděle velikonoční je svátkem Božího milosrdenství. Prostřednictvím sv. Faustýny nás Pán Ježíš Kristus vyzývá, abychom se na tento svátek připravili. Společná modlitba novény ve farním kostele sv. Mořice se letos konat nebude. Zveme Vás všechny, abyste se duchovně připojili ve svém domácím prostředí ke společné modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. Začínáme na Velký pátek (10. 4.) v 15 hod. a pokračujeme po dobu 9 dní, jak trvá NOVÉNA.

Novéna spočívá v prosté modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. V Deníčku s. Faustyny je však zaznamenána ještě rozšířenější novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro ni samotnou. Rozšířená verze k rozjímání je k dispozici na: http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-k-bozimu-milosrdenstvi.html 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:  Ne 5. 4. 2020, 6. postní, Květná neděle

Bože, pomoz nám prožít Svatý týden v jednotě s tvým Synem, který nás vykoupil svou smrtí a zmrtvýchvstáním a podal nám nejvyšší důkaz tvé lásky k nám, hříšníkům.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, pomoz nám prožít Svatý týden …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Slova sv. evangelia, Jan 17, 1-17

Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, * stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. * A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. * Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. * A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. * Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. * Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; * neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. * Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; * a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. * Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. * Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. * Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. * Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. * Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. * Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. * Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES