TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 14

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

19. 4. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Bože, milosrdný Otče, 

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu,

a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo

a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna

buď milosrdný k nám i k celému světu. AMEN.

(modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství)

 

"Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje pro lidské bytosti."

(sv. Jan Pavel II.)

 

Dnes (19.4.) odpoledne v 15 hod. je Radiem Proglas přenášena POUTNÍ MŠE SVATÁ z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

 

 

Sestry a bratři, milí farníci.

Chci poděkovat vám všem, kdo skrze osobní či společnou modlitbu v rodině budujete duchovní společenství farnosti. Děkuji všem, kdo jste se v tyto dny modlili Korunku k Božímu milosrdenství a připojili se tak k novéně před svátkem Božího milosrdenství. Tento svátek ustanovil papež sv. Jan Pavel II., a také stanovil, že ten den můžeme získat plnomocné odpustky. Obvyklé podmínky získání odpustků jsou: svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Pokud není možné tyto podmínky splnit – a to je naše situace – můžeme přesto odpustky získat. Je třeba vzbudit upřímnou lítost, zříci se svých hříchů a rozhodnout jít ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání jakmile to bude možné. Kromě toho se o svátku Božího milosrdenství pomodlit před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše Otče náš, Věřím a připojit prosbu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti.“

Zřejmě jste zachytili zprávu, že Česká republika se připojila k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Za farnost jsem vyslovil modlitbu po mši svaté, obětované za naši zemi, ve středu 8. dubna před obrazem Panny Marie (kopií Palladia země české). Níže je přiložen text zásvětné modlitby a povzbuzuji vás, abyste se v rodinách k tomuto zasvěcení připojili.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu dnešní neděle (Jan 20,19-31) Zmrtvýchvstalý Pán dává ustrašeným učedníkům svůj pokoj a moc odpouštět hříchy v síle Ducha Svatého. ON chce být nablízku každému z nás, i když nedůvěřujeme třeba jako Tomáš. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi pro nás zvítězil nad smrtí a jsi stále s námi. Prosíme Tě, zbav nás našich pochybností a daruj nám nejen pravou víru a pevnou naději, ale také touhu a odvahu sdílet velikonoční radost se všemi kolem nás. Amen.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (viz Gaudete et exsultate, 63). Od 1. neděle postní si každý týden připomínáme jedno blahoslavenství a učíme se podle něho jednat. Tuto neděli naše úsilí vrcholí. V dnešním evangeliu (Jan 20,19-31) slyšíme o tom, jak Ježíš svěřuje apoštolům moc odpouštět hříchy a zanechává jim svého Ducha. Možnost odpuštění, to je krásný důkaz bezbřehého Božího milosrdenství, jehož svátek si dnes připomínáme. Ježíš si ovšem přeje, abychom i my byli milosrdní k druhým. „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), čteme v Matoušově evangeliu. Co to znamená? Milosrdenství je snaha pomáhat, ale zároveň i snaha o vzájemné odpuštění. Ve svém jednání máme napodobovat Ježíše, Božího Syna. V jeho jednání máme ten největší příklad.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Pátek 24. 4. – sv. Jiří, mučedníka

Sobota 25. 4. – svátek sv. Marka, evangelisty

 

Příští neděle 26. 4. je 3. neděle velikonoční.

 

AKTUÁLNĚ

Vláda ČR dělá kroky k postupnému uvolňování mimořádných opatření. Zatím ale stále platí, že není možné konat veřejné bohoslužby. Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Kněží jsou připraveni individuálně posloužit nemocným a těm, kteří to NUTNĚ potřebují (duchovní rozhovor, svátost smíření, pomazání nemocných, svaté přijímání). Telefonický kontakt: P. Josef Lambor 731 402 093, P. Pavel Lev Eliáš 731 626 561.

V úterý 14. dubna zemřela paní Alena Kvapilíková. Ve středu 15. dubna zemřela paní Marie Zatloukalová. Kéž je Pán, který za nás umřel a vstal z mrtvých, přijme do svého nebeského království. Rozloučení s těmito našimi sestrami v Kristu se uskuteční v rodinném kruhu. Po skončení omezujících opatření se s nimi rozloučíme mší svatou ve farním společenství.

 

SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU

Schránky, které se měly přinést do kostela na Květnou neděli, zatím nechejte doma. Přinesete je až na první veřejnou bohoslužbu.

 

CESTA SVĚTLA

Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu nám může pomoci porozumět i druhé části Velikonoc, Pánovu vzkříšení.

Cesta světla (Via Lucis) je poměrně nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého.

Ke stažení: http://m.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/materialy/liturgicky-rok/velikonoce/cesty-svetla/

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI - svatý Marek

Byl mladším příbuzným apoštola Barnabáše, jak se o něm zmiňuje Pavel (v Kol 4,10). Marek či Marcus bylo jeho pozdější římské jméno, původní hebrejské bylo Jan. Přidal se k učedníkům Ježíšovým, kteří se scházeli v domě jeho ovdovělé matky Marie. K němu zamířil apoštol Petr po svém vysvobození ze žaláře.

Marek se jako jediný zmiňuje o nepodstatné události v Getsemanské zahradě: Při hluku ozbrojenců, odvádějících Ježíše, se vyšel podívat a vida průvod, šel za ním jako "mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo; toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl" (Mk 14,51n).

Po seslání Ducha svatého byl apoštolem Petrem pokřtěn a možná, proto nebo že byl delší čas jeho pomocníkem, ho Petr nazval svým synem. Atributem svatého Marka je lev: Přítomnost lva má obnášet i výzvu k bdělosti a Marek zdůrazňuje: "Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde... Bděte!" (Mk 13,35n).

Svatý Marku, pros za nás.

 

Zranění se stala nadějí

V neděli na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. 4. 2020) se papež František obrátil ke všem lidem světa se svým poselstvím Urbi et Orbi nazvaném „Zranění se stala nadějí“.

Dnes oznamuje církev celému světu: „Ježíš Kristus vstal z mrtvých! – Opravdu vstal!“. … Tím Vzkříšeným je Ukřižovaný, nikoli někdo jiný. Na svém oslaveném těle nese nesmazatelné rány: zranění, jež se stala nadějí. K Němu obraťme svůj pohled…

Tato epidemie nás připravila nejenom o náklonnost, ale také o možnost osobně čerpat útěchu ze svátostí, zejména eucharistie a smíření. V mnoha zemích nebylo možné k nim přistupovat, ale Pán nás neponechal samotné! Zůstáváme sjednoceni modlitbou, máme jistotu, že na nás klade svou dlaň (srov. Žl 138,5) a důrazně nám opakuje: „Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou“ (Římský misál)! …

Lhostejnost, sobectví, rozdělení, zapomnění opravdu nejsou slova, která chceme slyšet v této době. Chceme je odstranit z každé doby! Zdá se, že převažují, když jsme přemoženi strachem a smrtí, to znamená, když ve svém srdci a svém životě nenecháváme vítězit Pána Ježíše. On, který již porazil smrt a otevřel nám cestu k věčné spáse, ať vyžene temnotu z našeho ubohého světa a uvede nás do Svého zářivého dne, který nezná setmění.

(plné znění www.cirkev.cz, 12. 4. 2020)

 

OBNOVA svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Česká republika se připojila k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie skrze modlitbu, kterou kardinál Dominik Duka, předseda ČBK, přednesl před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. 4. 2020. Poté, co kardinál António Augusto dos Santos Marto obnovil zasvěcení za Portugalsko a Španělsko v bazilice Růžencové Panny Marie ve Fatimě 25. 3. 2020, se k tomuto zasvěcení bezprostředně připojilo 22 zemí.

Předání sochy Panny Marie Fatimské, která se nachází v kapli Arcibiskupského paláce v Praze, zprostředkoval z exilu kardinál Josef Beran v roce 1967, tj. v roce 50. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.

(www.cirkev.cz)

Modlitba obnovující svěření a zasvěcení Bohu

skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

 

I.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,

milovaný Synu, milosrdná Tváři Otce!

Církev putující, Tvůj lid žijící v České republice,

národ patřící Tobě, hledí na ránu ve Tvém otevřeném boku,

zdroji naší spásy, a pokorně prosí:

- v této výjimečné hodině plné utrpení podpírej svou Církev,

buď inspirací pro vládce národů,

naslouchej hlasům chudých a trpících,

podpírej pokorné a utlačované,

uzdravuj nemocné a hříšníky,

pozdvihuj na duchu sklíčené a znechucené,

obnov svobodu zajatým a vězňům,

zachraň nás od pandemie, která se dotýká každého z nás.

 

II.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší, vyzdvižený

do výšin Kříže, dotknutý učedníkem v soukromí Večeřadla!

Církev putující, Tvůj lid žijící v České republice,

národ patřící Tobě, vidí v tobě obraz něžného objetí Otce pro lidstvo.

V Duchu Lásky se chceme navzájem obejmout tak,

jak jsi to radil učedníkům při mytí nohou a pokorně prosíme:

- v této výjimečné hodině plné utrpení podepírej děti, starší osoby a slabé,

potěšuj lékaře, zdravotní sestry, pracovníky zdravotní služby

i ošetřovatele a dobrovolníky,

posiluj rodiny a umocňuj v nás smysl

pro občanskou povinnost a solidaritu,

buď světlem pro umírající,

přivítej zemřelé ve svém Království,

ochraňuj nás ode všeho zla a zachraň nás od pandemie,

která se dotýká každého z nás.

 

III.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Lékaři lidských duší,

Synu blahoslavené Panny Marie,

skrze Srdce Tvé Matky, jíž svěřujeme putující Církev na zemi,

Českou republiku a mnoho jiných zemí,

které jí po staletí patří, prosíme dnes:

přijmi zasvěcení své Církve.

Zasvěcením se Tvému Nejsvětějšímu Srdci

odevzdáváme Církev pod ochranu

Neposkvrněného Srdce Panny Marie,

proměněné světlem Tvého velikonočního tajemství,

které bylo ve Fatimě zjeveno třem dětem

jako útočiště a cesta směřující do Tvého Srdce.

Kéž je blahoslavená Panna Maria, Růžencová Paní z Fatimy,

uzdravením nemocných a útočištěm Tvých učedníků,

zrozených pod křížem z Tvé Lásky.

Kéž Mariino Neposkvrněné Srdce, kterému se svěřujeme, prosí s námi:

- v této výjimečné hodině, plné utrpení,

přijmi zemřelé, povzbuzuj ty,

kteří se Ti zasvěcují a obnov svět i celé lidstvo.

Amen


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 19. 4. 2020, neděle Božího milosrdenství

Děkujeme za dar Božího milosrdenství; rozmnož v nás, Bože, touhu po tomto daru a častému svatému přijímání, k úctě a chvále tvé velebnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Děkujeme za dar Božího milosrdenství …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Boží milosrdenství ve zjevení svaté Faustyně

Svatá Faustyna zapsala následující myšlenky ze zjevení:

„Řekni duším, ať nestavějí ve vlastních srdcích překážky mému milosrdenství, které si tolik přeje v nich působit. Mé milosrdenství pracuje ve všech srdcích, které mu otevírají své dveře, spravedlivý stejně tak jako hříšník potřebují mé milosrdenství. Obrácení a vytrvání je milost mého milosrdenství.

Duše usilující o dokonalost ať velebí mé milosrdenství zvláštním způsobem, neboť hojnost milostí, které jim uděluji, plyne z mého milosrdenství. Přeji si, ať se tyto duše vyznačují bezmeznou důvěrou v mé milosrdenství. Já sám dbám o posvěcení těchto duší, poskytnu jim všechno, cokoliv bude k jejich svatosti třeba. Milosti z mého milosrdenství se čerpají jedinou nádobou, a tou je důvěra. Čím větší důvěru duše má, tím více obdrží. Bezmezně důvěřující duše jsou mi velkou útěchou, takové duše naplňuji všemi poklady svých milostí. Jsem rád, že chtějí mnoho, vždyť já toužím dávat mnoho, velmi mnoho. Naopak jsem smutný, když duše žádají málo, zužují svá srdce.“ (Dn 1577 a 1578)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES