TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 15

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

26. 4. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

AKTUÁLNĚ

Podle rozhodnutí vlády ČR ze 17. 4. bude možné za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady:

Bohoslužeb se bude moci od pondělí 27. 4. účastnit nejvýše 15 osob, od 11. 5. by to mohlo být 30 osob a od 25. 5. maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. 6. 2020.

Regulovat počet účastníků není jednoduché. Proto stále platí dispenz od nedělní účasti na mši svaté. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. 6.).

 

Jak tomu bude v naších farnostech?

Od 27. dubna: v kostele sv. Mořice budou bohoslužby od pondělí do pátku v 17 hod., v kostele Všech svatých Hradisku ve čtvrtek v 19 hod. V kostele sv. Jana Křtitele ani v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN zatím bohoslužby nebudou.

Počet účastníků je omezen na 15 osob. Proto prosíme rodinu, na jejíž úmysl je ten den sloužena mše svatá, aby se dopředu spojili telefonicky s P. Josefem (tel.: 731 402 093). Mohou pozvat své blízké a mše svatá bude sloužena především pro ně. Na některé dny jsou ještě volné intence. Je to velká příležitost pro rodiny. Zavolejte nebo přijďte do kanceláře zapsat úmysl a na dohodnutý termín pak přijdete se svými blízkými na mši svatou. Přede mší svatou je možné využít příležitosti ke svátosti smíření. V neděli 3. května budou mše svaté v kostele sv. Mořice v 7.45 hod. a v 10.15 hod., ve farním kostele v Hradisku bude mše svatá v 9.15 hod. za farníky z Miňůvek. Na tyto mše svaté je nutné se dopředu nahlásit!

Dodržujme hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).

Zároveň vás bratři a sestry prosíme o trpělivost. Pokud platí tato omezení, sledujte mše svaté v rozhlase či televizi. To platí zvláště pro seniory. Kněží jsou připraveni nadále individuálně posloužit svátostmi.

Sledujte aktuální zprávy na našich stránkách, kde jsou k dispozici také mnohé modlitby, mj. nově „Cesta světla v době pandemie“.

 

SVĚTOVÝ TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ probíhá každý rok před nedělí Dobrého pastýře (4. velikonoční). Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“

Po celý týden, který je před námi (27. 4. - 3. 5.), jsme zváni k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu. Vhodnou modlitbu najdete i v Kancionálu (č. 049 E)

 

PROSBY ZA DÉŠŤ A ÚRODU

Otec arcibiskup Jan nás také v těchto dnech vyzývá, abychom se spojili v prosbách za déšť a úrodu: „Naši předkové slavívali jarní prosebné dny (suché dny) před svátkem svatého Marka s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou.

Přijměme, prosím, i toto pozvání a modleme se doma v rodině, v kostele, ale i při vycházkách do přírody.

 

PETICE za zrušení hospodářského embarga proti Sýrii

Tato petice je ráznou výzvou k tomu, aby se přehodnotilo embargo uvalené na syrskou vládu a přijala se včasná a konkrétní opatření s cílem poskytnout syrskému lidu účinnou pomoc v boji proti pandemii covid-19.

Papež František vyzval státy, aby na výzvu odpověděly. Řekl: „Připojuji se ke všem, kdo tuto výzvu přijali, a vyzývám všechny, aby pokračovali tak, že zastaví všechny formy války a nepřátelství. … Společné nasazení proti pandemii může vést každého k tomu, že si uvědomí potřebu posílit naše bratrské vztahy jakožto členů jedné lidské rodiny ...“

Zapojme se tedy i my aktivní podporou slov Svatého otce Františka.

Petici lze podepsat na:https://www.change.org/p/lift-the-economic-embargo-against-syria-immediata-revoca-dell-embargo-economico-nei-confronti-della-siria

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu dnešní neděle (Lk 24,13-35) se Zmrtvýchvstalý Pán připojuje na cestě do Emauz ke zklamaným učedníkům, hovoří s nimi a odhaluje jim smysl Písma. Přestože se v srdcích učedníků probouzí víra a ožívá nová naděje, Ježíš se jim dává poznat až při lámání chleba. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nám ukazuješ cestu k pravému životu a zůstáváš stále s námi. Prosíme Tě, dávej se nám poznat ve svém slově, při svatém přijímání i v našich sestrách a bratřích. Amen.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Čtvrtek 30. 4. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 1. 5. – sv. Josefa, dělníka; první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 2. 5. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve; první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 3. 5. je 4. neděle velikonoční – NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE. Současně je DNEM MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU.

 

pondělí 27. 4. si připomeneme 6. výročí svatořečení papeže Jana Pavla II., od jehož úmrtí letos 2. 4. uplynulo 15 let. A rovněž v dubnu (21. 4.) to bylo právě 30 let, kdy sv. papež Jan Pavel II. navštívil poprvé Československo. Další jeho návštěvy naší země se uskutečnily v roce 1995 (svatořečení Zdislavy z Lemberka a Jana Sarkandra) a v roce 1997 (oslavy výročí 1000 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha).

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

V pátek 1. 5. vstoupíme do měsíce května, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Májovými pobožnostmi oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Učíme se následovat tu, která nás bezpečně vede ke Kristu. 

Dokážete si připravit a prožít májovou pobožnost doma v kruhu rodiny nebo na procházce v přírodě u kapličky, obrázku nebo u kříže? Litanii loretánskou k Panně Marii najdete v Kancionálu (č. 067).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Zita

Toto jméno máme spojeno spíše s poslední císařovnou Zitou, manželkou Karla Habsburského, ale světice Zita ze 13. století byla služebnou. Od dvanácti let pracovala v rodině bohatého kupce. Byla pracovitou a poctivou služkou, takže přes počáteční pohrdání si získala vážnost u svých pánů. Žila skromně a pomáhala ze svých prostředků chudým. Bývá zobrazována jako dívka ve vkusných prostých šatech a drží chléb, klíče nebo modlitební knížku. Mezi její atributy patří i hvězda.

Svatá Zito, pros za nás!

 

NOC KOSTELŮ – pátek 12. 6. 2020


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 26. 4. 2020, 3. velikonoční, (1. pátek)

Bože, vysvoboď nás od opovážlivé lehkomyslnosti, nadměrné úzkostlivosti a od reptání proti Boží prozřetelnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, vysvoboď nás od opovážlivé lehkomyslnosti…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Jan Graubner: Hospodine, Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád…..

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.  (zkráceno)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES