TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 16

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

3. 5. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


 

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 

Pro letošní neděli Dobrého pastýře, tj. 57. světový den modliteb za povolání, papež František vydal své poselství, ve kterém poukazuje na klíčová slova spojená s povoláním vděčnost, odvaha, námaha a chvála. Vychází z evangelního úryvku, který popisuje ojedinělý Ježíšův a Petrův zážitek na nočním rozbouřeném Tiberiadském jezeře (srov. Mt 14,22-33).

První slovo povolání je vděčnost. … Každé povolání se rodí z láskyplného pohledu, kterým nám Pán přišel vstříc, možná právě ve chvíli, kdy se naše loď dostala do spárů bouře. „Povolání je spíše než naším rozhodnutím odpovědí na nezasloužené Pánovo volání“. Povolání se nám proto podaří objevit a odpovědět na ně tehdy, když se naše srdce otevře vděčnosti a dokáže zachytit Boha, procházejícího naším životem. …

Ježíš uklidňuje slovy, která mají naši cestu životního povolání stále provázet: Mějte odvahu, to jsem já, nebojte se!“ (Mt 14,27). Právě to je další slovo, které bych vám chtěl odevzdat: odvaha. …

Každé povolání obnáší námahu. Pán nás volá, protože nás podobně jako Petra chce uschopnit, abychom „kráčeli po vodě“, neboli abychom se chopili svého života a dali se do konkrétní služby evangeliu, jak nám On ukazuje zvláště skrze rozličné formy laického, kněžského a zasvěceného života. …

Byť jsme uprostřed vlnobití, náš život se otevírá chvále. To je poslední slovo povolání a má být i výzvou, abychom se učili vnitřnímu postoji Nejsvětější Panny Marie: ona, vděčná Bohu za jeho pohled, kterým na ni shlédl, s vírou svěřila jemu své obavy a nejistoty a odvážně odpověděla na jeho povolání. Její život se tak stal trvalým Pánovým chvalozpěvem. …

 

Děkujeme všem, kdo se modlíte za Svatého otce, za biskupy, kněze, bohoslovce a za nová povolání k zasvěcenému životu.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu dnešní neděle (Jan 10,1–10) nám Pán Ježíš ukazuje, jak nás má rád a jak moc touží o nás pečovat jako Dobrý pastýř o své milované ovečky. Každou ovečku – každého z nás - zná jménem a křtem svatým nás přijal do svého starostlivě střeženého ovčince. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nás voláš do své blízkosti, bráníš nás před „zlým“ a byls ochoten pro nás položit život. S důvěrou ve Tvou lásku Tě prosíme, pomáhej nám, ať nasloucháme Tvému hlasu, ať Tě rádi každodenně následujeme a toužím po Tvých pastvinách – po Tvých darech a milostech. Amen.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Pátek 8. 5. – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Příští neděle 10. 5. je 5. neděle velikonoční a současně je DNEM MATEK.

 

AKTUÁLNĚ

Do 11. května platí, že bohoslužeb se může účastnit nejvýše 15 osob. Je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).

Bohoslužby v kostele sv. Mořice

Pondělí – pátek: v 17 hod.

Neděle: v 7.45 hod. a v 10.15 hod.

 

Bohoslužby v Hradisku

Čtvrtek: v 19 hod.

Neděle: v 9.15 hod.

 

Na nedělní mše svaté je nutné se dopředu nahlásit!

Možnosti: a) telefonicky na č. 731 402 093 (P. Josef), 573 338 952 (kancelář)

b) zapsat se na pořadník v kostele sv. Mořice (na stole u bočního vchodu).

 

V kostele sv. Mořice je pořadník i na všední dny (jenom tento týden, po zvýšení počtu na 30 osob to nebude nutné). Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Můžete počet účastníků nahlásit telefonem, asistence to zapíše na pořadník v kostele.

Pro farnost Hradisko platí domluva na každou mši svatou prostřednictvím telefonu.

 

Od 11. května se počet zvyšuje na 100 osob. Rezervace míst už nebude nutná.

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. 6.).

 

Možnost přijetí Eucharistie mimo mši svatou

V kostele sv. Mořice: v neděli dopoledne mimo bohoslužby, ve všední dny na základě osobní domluvy s knězem.

V Hradisku: na základě osobní domluvy s knězem.

 

Přijetí svátosti smíření

Zpovídá se ve všední dny půl hodiny přede mší svatou. Jiný čas ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru je možno si domluvit individuálně s knězem.

 

Křestní obřady a svatby

je možné konat za stejných podmínek, jaké platí pro účast na bohoslužbách.

 

Návštěvy nemocných

Na pozvání kněží rádi poslouží svátostmi. Také akolyté mohou přinést Eucharistii.

 

V případě nejasností volejte P. Josefovi nebo do farní kanceláře. Nebojte se ptát.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Využívejme to. Při osobní a společné modlitbě doma v rodině pamatujme na celou farnost, na všechny, kdo jsou v obtížné situaci, a modleme se za ukončení pandemie ve světě. Také nezapomínejme na modlitby za déšť a úrodu. Vybízí nás k tomu i otec arcibiskup. Pro rodiny je to příležitost vyjít si na procházku do přírody, modlit se cestou nebo si u kříže či obrázku v polích prožít májovou pobožnost. Na stránkách Arcibiskupství olomouckého je inspirace pro průběh májové pobožnosti, připravená centem pro katechezi: https://www.ado.cz/2020/04/27/majove/. V kostele bude mariánská pobožnost navazovat na mši svatou.

Na farním webu najdete vhodné modlitby: brožurku písní a modliteb za déšť, velikonoční pobožnost „Cestu světla v době pandemie“ nebo texty k májové pobožnosti ze života sv. Jana Sarkandra.

Papež František napsal „List věřícím k měsíci květnu 2020.“ Povzbuzuje nás, abychom znovu objevili krásu domácí modlitby růžence, a nabízí texty dvou modliteb k Panně Marii. Tento list i s modlitbami najdete ve farních kostelech a také na farním webu.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Na přání nemocných a po telefonické domluvě (popř. zaslání sms) na 603 710 651 P. Jiří Orság rád navštíví nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Florián, sv. Jan Sarkander

S těmito svatými se často setkáváme: socha svatého Floriána je umístěna téměř na každé hasičské zbrojnici a svatý Jan Sarkander žil v našem regionu. Oba jsou mučedníci.

Florián žil na přelomu 3. a 4. století a pocházel z území dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši. Byl důstojníkem římské armády. Skončil u soudu v Lorch, když chtěl osvobodit křesťany patřící snad i k jeho armádě. Po trýznivém mučení pro víru byl s kamenem přivázaným k hrdlu svržen z mostu do Emže.

Jan Sarkander byl knězem, naposledy působil v Holešově. Jeho horlivost byla spojena s důvěrou v Nejsvětější svátost oltářní. Ta se projevila obzvlášť za vpádu polských kozáků a byla příčinou záchrany Holešova. Jan, ve snaze uchránit před rabováním město Holešov, jim vyšel vstříc v čele eucharistického průvodu s monstrancí v ruce. Když to kozáci uviděli, sesedli z koní, poklonili se Ježíšovi ve svátosti a Holešovu se vyhnuli. Město bylo zachráněno. Moravští stavové však Jana křivě obvinili ze spiknutí s kozáky, zatkli ho, surově vyslýchali a mučili.

Letos 17. 3. uplynulo 400 let od jeho mučednické smrti a 21. 5. to bude 25 let od jeho svatořečení v Olomouci sv. papežem Janem Pavlem II.

Svatý Floriáne, svatý Jene Sarkandře, proste za nás!


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES