TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 17

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

10. 5. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


V naléhavém úmyslu na květen nás Svatý otec vybízí ke společné modlitbě k Pánu,

ABY SVÉMU KRÁLOVSTVÍ DAROVAL DOBRÉ PRACOVNÍKY

SE SRDCEM I RUKAMA OCHOTNÝMA K JEHO LÁSCE.

(komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

 

DEN MATEK (10. 5. 2020)

Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost. Přejeme jim a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme pokoj, radost a Boží požehnání.

 

 

DEN MODLITEB, POSTU a SKUTKŮ MILOSRDENSTVÍ

jako prosba o pomoc pro překonání pandemie - čtvrtek 14. 5. 2020

Svatý otec František přijal návrh Výboru za mezilidské bratrství a zve i nás, abychom se společně s věřícími všech náboženství ve čtvrtek 14. 5. duchovně spojili v modlitbě, postu a skutcích milosrdenství. Vyprošujme lidstvu u Boha pomoc pro překonání pandemie koronaviru a prosme, aby byl svět po skončení pandemie lidštější a bratrštější.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu dnešní neděle (Jan 14,1-12) Ježíš hovoří s učedníky o svém odchodu k Otci do Božího království, aby jim tam připravil místo. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že se nemusíme bát o svou budoucnost, že Ty jsi naše cesta (směr i cíl zároveň), pravda a život. Prosíme Tě, pomáhej nám, abychom Tě rádi následovali a přijali Tě za svého průvodce na cestě k našemu společnému Otci. Amen.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 13. 5. – Panny Marie Fatimské

Čtvrtek 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola

Sobota 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

 

Příští neděle 17. 5. je 6. neděle velikonoční a zároveň je DNEM MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY.

 

Úmysly mší svatých

se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

AKTUÁLNĚ

Od pondělí 11. 5. platí, že bohoslužeb se může účastnit max. 100 osob. Nadále je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).

 

Bohoslužby v kostele sv. Mořice

Pondělí – pátek: v 17 hod.

Neděle: v 7.45 hod. a v 10.15 hod.

 

UPOZORNĚNÍ: Ve středu budou bývat mše svaté v 17 hod. v kostele sv. Mořice, mše svaté v kostele u sv. Jana Křtitele ve středu NEBUDOU.

 

Bohoslužby v Hradisku

Čtvrtek: v 19 hod.

Neděle: v 9.15 hod.

 

Bohoslužby v Kroměříži

V neděli 17. 5. se budou konat pravidelné bohoslužby ve farnosti Panny Marie (8.00, 9.15, 10.30) i ve farnosti sv. Mořice (kostel sv. Mořice 7.45, 10.15, kostel sv. Jana 18.00).

Nedělní bohoslužby NAVÍC

V neděli 17. 5. budou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele: v 8.15 hod., 9.30 hod, 10.45 hod. Více bohoslužeb v našem městě dává možnost účastnit se mše svaté v menším společenství, při dodržení rozestupů v lavicích a stanoveného počtu do 100 osob.

Kaple Povýšení sv. Kříže zůstává pro veřejnost uzavřená.

 

Pro věřící jsou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. 6.).

 

ADORACE

Pátek 15. 5. – kostel sv. Mořice (10-11 hod.) – adorace za rodiny

Neděle 17. 5. – kostel sv. Mořice (19-20 hod.) – pravidelná adorace

 

V neděli 17. 5. si připomeneme 51. výročí úmrtí kardinála Josefa Berana, pražského arcibiskupa.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Využívejme toho.

Při osobní a společné modlitbě doma v rodině pamatujme na celou farnost, na všechny, kdo jsou v obtížné situaci. Ve farnosti sv. Mořice máme na každý týden společný farní úmysl. A modleme se za ukončení pandemie ve světě. Také nezapomínejme na modlitby za déšť a za letošní úrodu.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Přijměte pozvání ke společné Májové pobožnosti v našich kostelech:

kostel sv. Mořicepondělí - pátek po večerní mši svaté. Mše svatá bude bez kázání. Na mši svatou naváže májová pobožnost.

kostel Všech svatých v Hradiskučtvrtek po mši svaté, která je v 19 hod., (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy)

 

Májové pobožnosti u kapliček

Letos se neuskuteční májové pobožnosti u kapliček ve Štěchovicích a ve Vážanech. Ale je tu nabídka zvláště pro rodiny s dětmi: pobožnost u kaple P. Marie v lese u Nětčic. Najdeme společný termín? Volejte do farní kanceláře. Při procházkách v přírodě také můžete prožít májovou pobožnost u kříže či obrázku v polích.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 16. 5. od 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu. Mše svatá nebude. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

Zápis do MŠ Mánesova

Milé děti a rodiče, srdečně vás zveme do mateřské školy s křesťanským zaměřením k zápisu, který probíhá ve dnech 2.-16.5.2020. Více na tel. 777 929 364 nebo www.msmanesovakromeriz.cz.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Pankrác

Jméno Pankrác máme často spojeno s různými asociacemi, ale tak se jmenoval i jeden z mučedníků v prvních staletích křesťanství.

Narodil se v Synnadě ve Frýgii (území dnešního Turecka). V dětství osiřel a ujal se ho otcův bratr Dionysius. V Římě prý měl Pankrác nějaké dědictví, protože rodiče odtud pocházeli, a strýc předpokládal, že mu tam zajistí i lepší vzdělání. Žili v sousedství místa, kde se scházeli křesťané s papežem Marcelinem. Oba projevili zájem zjistit více o náboženství, které vychovává velmi dobré lidi a přitom je krutě stíháno. Marcelin je seznámil s vírou v Krista, připravil na křest a tuto svátost jim udělil. Strýc brzy zemřel a Pankrác se snažil svým zděděným majetkem křesťanům pomáhat. Pak jako křesťan i on byl zatčen a předveden k soudu, bylo mu zhruba 14 let. Když se křesťanství nechtěl vzdát, nechal ho císař Dioklecián popravit mečem.

Jeho atributem je rytířská zbroj díky jeho odvaze, palmová ratolest, meč nebo i koruna. Svatý Pankráci, pros za nás.

 

Liturgika na dobrou noc

je on-line „bytový“ seminář, k němuž se můžete připojit vždy ve středu od 20 hod. prostřednictvím platformy Zoom a YouTube. Během 45–50 min. zazní dvě minipřednášky a bude dán prostor na dotazy. Tematicky je zaměřen na jednotlivé části Denní modlitby církve (breviáře). Více na www.liturgie.cz.

 

NOC KOSTELŮ – pátek 12. 6. 2020

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 10. 5. 2020, 5. velikonoční (Svátek matek)

Bože, děkujeme za naše maminky a prosíme za všechny matky, ať jsou jejich životy po vzoru Panny Marie plné lásky, pokory a důvěry v tvou Božskou moc.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za naše maminky …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Cesta světla pro dobu pandemie

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH

Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, …“ (Mt 28,5n)

Událost vzkříšení zcela přesahuje všechny naše představy a pojmy. Ani evangelia Kristovo zmrtvýchvstání nepopisují. Odkazují na prázdný hrob a setkání se Vzkříšeným. A právě pro tuto přesažnost je víra ve zmrtvýchvstání tolik útěšná pro náš pozemský život: je zde Ten, kdo je konečným vítězem, kdo nás vysvobozuje ze smrti a vyznamenává příslibem věčné spásy. Jako křesťané máme tak i současnou situaci komu svěřit, máme komu odevzdat naše pochybnosti a obavy, naše umírání i naše zemřelé. Vzrostlá aktuální bezradnost lidstva vyjevuje, že pokud zachraňujeme jen pozemský život, jsou výtěžky naděje velmi rozpačité, nejisté a v posledku neúčinné. „Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.“ (1 Kor 15,19)

Pane Ježíši, daruj nám naději, která plyne z útěchy věčného života, z té šířky a délky, výšky a hloubky (srov. Ef 3,18), jež dávají našemu ubohému pozemskému žití nebeské rozměry, po nichž každý člověk bytostně touží.

 


PROSBA ZA DAR VLÁHY A PŘÍHODNÉ POČASÍ

Bože, děkujeme za dary, které nám dáváš, prosíme o příhodné počasí a dar příští úrody.

 

Prosba o déšť

Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody země, sloužili Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen

 

Bože, v Tobě žijeme!

Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!

Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou.

Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni.

Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou nebeskou rosou. Amen

(Kancionál arcidiecéze olomoucké z roku 1906)

 

Hospodine, Stvořiteli vesmíru!

Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru!

Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě slunci jsi dal úkol sloužit zemi, kterou jsi nám dal jako náš dočasný, ale skutečný domov.

Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je životodárnou vodou, pošli je nad naše pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na vyprahlou zem, aby vydala plody k našemu užitku.

Náplň potoky a řeky proudem svého požehnání. Rybníky, přehrady a podzemní prostory náplň vodou až po okraj. Zvláště tam, kde je vláhy nejvíce potřeba.

Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejsme vděční za její plody, které pokládáme za samozřejmé. Milosrdný Bože, odpusť nám naše sobectví a nevděčnost.

S velkou důvěrou se dovoláváme tvé všemohoucnosti, ukaž nám svou dobrotu a daruj nám opět tolik potřebný déšť.

Děkujeme Ti.

Amen


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES