TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 18

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

17. 5. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

 

6. neděle velikonoční je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. Prosím, pamatujme, na ně nejen v modlitbě, ale také při dnešní sbírce, určené zejména na pomoc křesťanům Blízkého východu. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.

 

 

Týden Laudato si od 16. 5. do 24. 5. 2020

Papež František nás vyzývá, abychom u příležitosti pátého výročí vydání encykliky ´Laudato si´ (“Buď pochválen“ – encyklika O péči o společný domov) tento týden věnovali chvále a ochraně stvoření.

Nezapomínejme proto děkovat za krásu Božího díla, které nám bylo svěřeno do péče, a prosme o pomoc při ochraně stvoření i za odpuštění hříchů proti životnímu prostředí.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu dnešní neděle (Jan 14,15-21) Ježíš říká učedníkům, že ten, kdo Jej má rád, bude zachovávat Jeho slova a jednat podle nich. A aby na to nebyli sami, slibuje, že jim pošle pomocníka Ducha svatého. Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvé přátelství, za Tvá slova a všechny Tvé dary. Prosíme Tě, ať naše snaha dělat Ti radost a poslouchat Tě obrací naše srdce i mysl k Tobě, k Duchu svatému i k našemu Nebeskému otci. Ať jsme otevřeni pro konání dobra, ať Ti rádi nasloucháme, ať Tě poznáváme v každém člověku. Amen.

 

AKTUÁLNĚ

V současné době platí, že bohoslužeb se může účastnit max. 100 osob. Nadále je nutné dodržovat hygienická opatření: roušky jsou povinné; při vstupu do kostela použijte dezinfekční prostředek na ruce; do lavic usedejte tak, aby byl dodržen rozestup alespoň dva metry mezi sebou (s výjimkou členů domácnosti).

 

Pravidelné nedělní bohoslužby v Kroměříži:

- ve farnosti Panny Marie (8.00, 9.15, 10.30)

- ve farnosti sv. Mořice (kostel sv. Mořice 7.45, 10.15, kostel sv. Jana 18.00).

 

Nedělní bohoslužby navíc:

Tuto i následující neděli (17. 5. a 24. 5.) jsou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele: v 8.15 hod., 9.30 hod, 10.45 hod. 

Více bohoslužeb v našem městě dává možnost účastnit se mše svaté v menším společenství, při dodržení rozestupů v lavicích a stanoveného počtu do 100 osob.

Kaple Povýšení sv. Kříže zůstává pro veřejnost uzavřena.

 

Pro věřící jsou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.

 

Bohoslužby ve všední dny

Kostel sv. Mořice: Pondělí – pátek: v 17 hod.

Místo kostela sv. Jana Křtitele jsou ve středu bohoslužby v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

 

Bohoslužby v Hradisku

Čtvrtek: v 19 hod.

Neděle: v 9.15 hod.

 

ADORACE v neděli 17. 5. a 24. 5.

Přijměte pozvání na pravidelné nedělní adorace v kostele sv. Mořice (19-20 hod.)

 

Úmysly mší svatých

se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 20. 5. – památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Čtvrtek 21. 5. – slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek – věřícím se doporučuje účast na mši svaté.

Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 

Příští neděle 24. 5. je 7. velikonoční a zároveň je DNEM MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ a DNEM MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.

 

V pondělí 18. 5. 2020 uplyne 100 let od narození sv. papeže Jana Pavla II., který před 15 lety (21. 5. 1995) v Olomouci svatořečil kněze mučedníka Jana Sarkandra.

U příležitosti tohoto výročí bude papež František sloužit mši svatou v pondělí 18. 5. v 7.00 hod. před hrobem sv. Jana Pavla II. ve Vatikánské bazilice. Tak bude ukončeno období streamingově přenášených bohoslužeb z Domu sv. Marty, které jsme mohli sledovat prostřednictvím TV Noe.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

Setkání mužů se koná ve středu 20. 5. v 19 hod. na faře. Srdečně zveme další muže.

Petr Váňa

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Využívejme toho.

Při osobní a společné modlitbě doma v rodině pamatujme na celou farnost, na všechny, kdo jsou v obtížné situaci, a modleme se za ukončení pandemie na celém světě. Ve farnosti sv. Mořice máme společný farní úmysl na každý týden. Najdete ho na kartičkách v kostele nebo na webové stránce farnosti. Stálou velkou výzvou je modlitba za déšť a za úrodu (rovněž na kartičkách v kostele i na www.svmoric.net).

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci květnu s láskou oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Pamatujme zvláště na modlitbu růžence a na Májové pobožnosti. Obojí můžeme prožívat v kruhu rodiny nebo venku v přírodě. V kostele se modlíme růženec společně přede mší svatou a Májovou pobožnost slavíme ve všední dny po mši svaté. Májová čtení nám představují život a mučednickou smrt sv. Jana Sarkandra. Ve farnosti Hradisko jsou Májové pobožnosti také v jednotlivých obcích, a to podle místní domluvy.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Julie z Korsiky

Pocházela z bohaté křesťanské africké rodiny, byla zajata a prodána do otroctví. Její křesťanská víra jí dodávala útěchu a sílu. Když byla se svým pánem u dvora, snažili se ji nejdříve co nejlákavějšími sliby přimět k účasti na podávané oběti modlám. Mučením na skřipci a bičováním chtěl vladař Felix dosáhnout toho, čeho nedosáhl úlisnými nabídkami. Protože Julie prohlásila, že se víry neodřekne, ani kdyby byla na kříž přibita, nařídil rozlícený Felix její ukřižování. Jejími atributy jsou kříž, palma nebo je zobrazována jako ukřižovaná žena. Svatá Julie, pros za nás.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2020 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ sv. Mořice a sv. Jana Křtitele S PRŮVODCEM:

- v květnu: sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

- v červnu, červenci a srpnu: úterý až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

Arcibiskupský zámek Kroměříž

bude otevřen ve dnech 16., 17., 23. a 24. 5. od 10 do 17 hod., vstupné 170 Kč.

On-line prodej vstupenek za zvýhodněnou cenu. Příchozí se budou moci seznámit rovnou se čtyřmi návštěvnickými okruhy za cenu jednoho.

 

NOC KOSTELŮ – pátek 12. 6. 2020

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 17. 5. 2020, 6. velikonoční (Den modliteb za pronásledované křesťany, Nanebevstoupení Páně)

Bože, prosíme za děti, které se připravují na první svaté přijímání: naplň jejich srdce radostí z víry a na přímluvu sv. Jana Sarkandra žehnej jejich rodinám a kmotrům.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za děti, které se připravují …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Cesta světla pro dobu pandemie – přímluvy (1.část):

Pane Ježíši, daruj nám naději, která je živena vnímavým pohledem víry, jež rozpoznává znamení tvé ustavičné živoucí přítomnosti mezi námi.

Pane Ježíši, daruj nám naději, že každá krize víry nám může otevřít tvou živou přítomnost a poskytnout světlo pro jakoukoli temnotu a neporozumění.

Pane Ježíši, daruj nám naději pramenící z Božího slova, které má moc rozbořit naše smutky a zklamání a otevřít nás tvému uzdravení.

Pane Ježíši, daruj nám naději, že vstupuješ do našich životů navzdory našemu zmizelému svátostnému životu, protože jsi ustavičně a účinně přítomen ve své církvi, jejíž jsme živou součástí.

Pane Ježíši, daruj nám naději, že ty o nás víš a přicházíš k nám, navzdory našim pochybnostem a strachům, abychom mohli s důvěrou a odevzdaností očekávat tvůj útěšný příchod a svědčit pak o něm druhým.

Pane Ježíši, daruj nám naději ve tvé nekonečné milosrdenství, které chceš prokazovat celému světu také skrze naše usmíření a odpuštění.

Pane Ježíši, daruj nám naději, že se v každém utrpení postaráš o naši posilu, aby naše ustavičná rozhodnutí víry cele se ti odevzdávat bez viditelných jistot byla pro nás pramenem štěstí.

 


PROSBA ZA DAR VLÁHY A PŘÍHODNÉ POČASÍ

Bože, děkujeme za dary, které nám dáváš, prosíme o příhodné počasí a dar příští úrody.

 

Prosba o déšť

Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody země, sloužili Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen

 

Bože, v Tobě žijeme!

Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!

Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou.

Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni.

Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou nebeskou rosou. Amen

(Kancionál arcidiecéze olomoucké z roku 1906)

 

Hospodine, Stvořiteli vesmíru!

Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru!

Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě slunci jsi dal úkol sloužit zemi, kterou jsi nám dal jako náš dočasný, ale skutečný domov.

Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je životodárnou vodou, pošli je nad naše pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na vyprahlou zem, aby vydala plody k našemu užitku.

Náplň potoky a řeky proudem svého požehnání. Rybníky, přehrady a podzemní prostory náplň vodou až po okraj. Zvláště tam, kde je vláhy nejvíce potřeba.

Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejsme vděční za její plody, které pokládáme za samozřejmé. Milosrdný Bože, odpusť nám naše sobectví a nevděčnost.

S velkou důvěrou se dovoláváme tvé všemohoucnosti, ukaž nám svou dobrotu a daruj nám opět tolik potřebný déšť.

Děkujeme Ti.

Amen


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES