TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 19

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

24. 5. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Poselství k dnešnímu dni papež František uvedl slovy:

„A ty, abys mohl svému synu a svým vnukům vyprávět“ (Ex 10,2).

Život se stává příběhem.

…Ve změti všudypřítomných hlasů a zpráv potřebujeme lidské příběhy, které hovoří o nás a o všem krásném, co v nás přebývá. Potřebujeme vyprávění, která láskyplně vnímají svět a události, vykládají o našem životě jako o součásti živé tkaniny a odhalují provázanost jednotlivých vláken, jimiž jsme navzájem propojeni. …

(z Poselství Svatého otce k 54. mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků)

 

DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.

 

 

Minulou neděli se uskutečnila sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Sbírka a dary činí ve farnosti sv. Mořice 61 960 Kč, ve farnosti Hradisko 4 653 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost!

U příležitosti mší svatých, které byly obětovány za obce, věnovali farníci z Postoupek 2 000 Kč a farníci z Miňůvek 2 300 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnešní úryvek evangelia (Jan 17,1-11a) zachycuje Ježíšovu modlitbu za své učedníky i za nás, kteří jsme Mu uvěřili. Přes všechny naše nedokonalosti a slabosti patříme Bohu. Každý, kdo Ho poznává, může lásku, kterou ho zahrnuje Bůh, dál předávat druhým lidem. Tak se z generace na generaci předává víra. Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvou oběť i za lásku k nám. Prosíme Tě, ať je tato Tvá láska skrze nás hojně přítomna ve světě a ať je z našich slov i chování poznat, že máš všechny lidi rád. Amen.

 

Svatodušní novéna

Slavností Nanebevstoupení Páně jsme zahájili devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého. K Májovým pobožnostem, které slavíme v kostele sv. Mořice ve všední dny po mši svaté, připojujeme prosby k Duchu Svatému. Také doma při osobní či společné modlitbě prosme o naši otevřenost pro dary Ducha Svatého a ochotu nechat se jím vést.

 

Pravidelné nedělní bohoslužby v Kroměříži:

- ve farnosti Panny Marie (8.00, 9.15, 10.30)

- ve farnosti sv. Mořice (kostel sv. Mořice 7.45, 10.15, kostel sv. Jana 18.00).

 

Nedělní bohoslužby navíc:

Tuto neděli (24. 5.) jsou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele: v 8.15 hod., 9.30 hod, 10.45 hod. 

Více bohoslužeb v našem městě dává možnost účastnit se mše svaté v menším společenství, při dodržení rozestupů v lavicích a stanoveného počtu do 100 osob.

Kaple Povýšení sv. Kříže zůstává pro veřejnost uzavřena.

 

Pro věřící jsou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení.

 

Bohoslužby v kostele sv. Mořice

Pondělí – pátek: v 17 hod.

Neděle: v 7.45 hod. a v 10.15 hod.

 

Bohoslužby v Hradisku

Čtvrtek: v 19 hod.

Neděle: v 9.15 hod.

 

ADORACE v neděli 24. 5. a 31. 5.

v kostele sv. Mořice (19-20 hod.)

 

Úmysly mší svatých

se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 26. 5. – památka sv. Filipa Neriho, kněze

Sobota 30. 5. – památka sv. Zdislavy

 

Příští neděli 31. 5. je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 

POZVÁNÍ a ZMĚNA BOHOSLUŽEB

V sobotu 30. 5. bude v kostele sv. Mořice v 18 hod. mše svatá se Svatodušní vigilií. Podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií v očekávání Ducha Svatého, spojíme se v modlitbě a obnově svátosti biřmování.

Ve farnosti Hradisko jste srdečně zváni na Svatodušní modlitební vigilii do farního kostela v sobotu 30. 5. ve 20 hod.

V sobotu 30. 5. NEBUDE mše svatá v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu.

V neděli 7. 6. BUDE mše svatá v kapli sv. Vincence přesunuta z 8 hod. na 10 hod.

 

Ve farnosti Hradisko bude mše svatá příští neděli 31. 5. v 9.15 hod. sloužena u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele. 

 

Májová pobožnost u kaple P. Marie v lese u Nětčic

Přijměte pozvání na pouť příští neděli 31. 5. v 15 hod. Zveme zvláště rodiny s dětmi. Přijeďte na kole nebo přijďte pěšky. Je možné také přijet autem.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Filip Neri

Filip žil v 16. století v Římě: měl dobré rodinné zázemí, přestože mu brzy zemřela maminka a otec se znovu oženil. I když nemusel překonávat žádné vnější problémy, žil velmi skromně a pomáhal dětem i dospělým už jako laik. Knězem se stal až ve 36 letech na doporučení zpovědníka. Navazoval přátelství s významnými osobami, ale živě se zajímal i o prosté lidi a děti, které uměl pobavit a rovněž poučit. Měl také dar rozeznávat, co církvi prospěje. Podle toho jednal a s pokorou radil i papežům. Přestože byl obecně považován za světce, sám se považoval za hříšníka. Dokazoval, že veselost není překážkou svatosti. Také proto se mu přezdívalo "Veselý svatý."

Svatý Filipe Neri, pros za nás!

 

Letní ubytování v Olomouci

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin ubytování pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny. Lze domluvit i duchovní program. Bližší informace na plakátku nebo na e-mailu: sekretariat.aks@ado.cz.

 

Duchovní cvičení pro muže

od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání. Uskuteční se 3. - 7. 8. 2020 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Tématem „Charisma: dar stávat se darem“ provede P. Petr Soukal. Více na www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via

 

Ženy na pouti ke studni života

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, svobodné, vdané, rozvedené, ovdovělé. KDE: ve Velkých Losinách v penzionu Brněnka, KDY: 15. - 19. 7. 2020. Podrobnosti u paní M. Řezníčkové: reznickova.marcela@ado.cz nebo na tel. 587 405 250, 605 274 915.

 

Efektivní rodičovství

Rodinné centrum Praha nabízí týdenní pobyt v Jizerských horách od 18. do 25. 7. 2020. Penzion v Desné ubytovává celé rodiny, hlídání dětí je zajištěno. Pěkná příležitost naučit se zvládat opakované krizové situace. Více informací: www.rodinnecentrum.cz  

 

NOC KOSTELŮ v pátek 12. 6. 2020 v čase 19–22 hod.,

v kostele sv. Mořice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 24. 5. 2020, 7. velikonoční

Bože Duchu Svatý, prosíme za děti školou povinné, za studenty a zvláště za maturanty: buď jim světlem a silou a nauč je moudrosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože Duchu Svatý, prosíme za děti …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Cesta světla pro dobu pandemie – přímluvy (2.část):

Pane Ježíši, daruj nám naději, že ty vstupuješ do každého našeho neúspěchu, když tě do něj pokorně a poslušně pozveme, abychom tak postavili svůj život znovu plně na tobě.

Pane Ježíši, daruj nám naději, že tvá nezištná láska stále nachází odezvu v ochotných srdcích, a pomoz nám přispívat k obnově světa ustavičným vyznáním lásky slovem i činem po vzoru prvního apoštola.

Pane Ježíši, daruj nám naději, že v tvém evangeliu lásky je přítomna moc, která si podmaňuje svět a lidská srdce, a pomoz nám tvé poselství takto přesvědčivě sdělovat dnešnímu člověku.

Pane Ježíši, daruj nám naději, že jsi navzdory všem našim lidským omezením stále s námi po všechny dny, a dáváš tak vyrůstat naší víře ve tvou blízkost!

Pane Ježíši, daruj nám naději, že svou církev stále přivádíš k životu i skrze mocnou přítomnost své Matky a díky vytrvalým modlitbám těch, kteří tiše a věrně podepírají tvé mystické Tělo!

Pane Ježíši, daruj nám naději, že mocí svého Ducha stále přetváříš srdce svých věřících, aby vytrvali v tom, cos jim daroval skrze letošní neobvyklé postní a velikonoční období!

Klaníme se ti, Vzkříšený Kriste, a děkujeme ti. Neboť svou smrtí a svým vzkříšením jsi dal světu život.

 


PROSBA ZA DAR VLÁHY A PŘÍHODNÉ POČASÍ

Bože, děkujeme za dary, které nám dáváš, prosíme o příhodné počasí a dar příští úrody.

 

Prosba o déšť

Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody země, sloužili Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen

 

Bože, v Tobě žijeme!

Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!

Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou.

Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni.

Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou nebeskou rosou. Amen

(Kancionál arcidiecéze olomoucké z roku 1906)

 

Hospodine, Stvořiteli vesmíru!

Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru!

Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě slunci jsi dal úkol sloužit zemi, kterou jsi nám dal jako náš dočasný, ale skutečný domov.

Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je životodárnou vodou, pošli je nad naše pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na vyprahlou zem, aby vydala plody k našemu užitku.

Náplň potoky a řeky proudem svého požehnání. Rybníky, přehrady a podzemní prostory náplň vodou až po okraj. Zvláště tam, kde je vláhy nejvíce potřeba.

Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejsme vděční za její plody, které pokládáme za samozřejmé. Milosrdný Bože, odpusť nám naše sobectví a nevděčnost.

S velkou důvěrou se dovoláváme tvé všemohoucnosti, ukaž nám svou dobrotu a daruj nám opět tolik potřebný déšť.

Děkujeme Ti.

Amen


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES