TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 20

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

31. 5. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který v nás přebývá. Aleluja.

(vstupní antifona dnešní liturgie)

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Jan 20,19-23) přichází Ježíš zavřenými dveřmi k ustrašeným učedníkům a přeje jim pokoj. Jakmile Jej učedníci poznají, jsou naplněni radostí. A Pán jim ve své štědrosti daruje Ducha svatého a pověřuje je odpouštěním hříchů. Tím ustanovuje svátost smíření. Pane Ježíši, dnes Ti děkujeme zvláště za věrného Přímluvce – Ducha svatého a Tvůj pokoj. Prosíme Tě, ať Duch svatý „zapálí“ naše srdce láskou, která nás naučí odpouštět, usmiřovat, těšit, nezištně milovat a svědčit o Tobě všem kolem nás. Amen.

 

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 1. 6. začíná 9. týden liturgického mezidobí. První čtení a responsoriální žalm se při mši svaté berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

UPOZORNĚNÍ:

Farnost Hradisko

Dnešní neděli (31. 5.) v 9.15 hod. bude mše svatá sloužena u zvonice v Bezměrově. Je obětována za živé a + farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Také příští neděli (7. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

Farnost sv. Mořice:

V neděli 7. 6. BUDE mše svatá v kapli sv. Vincence přesunuta z 8 hod. na 10 hod.

 

Májová pobožnost u kaple P. Marie v lese u Nětčic

Dnes (31. 5.) odpoledne v 15 hod. se sejdeme k májové pobožnosti u kaple Panny Marie v lese u Nětčic. Všichni jsou srdečně zváni, zvláště pak rodiny s dětmi. Přijeďte na kole nebo přijďte pěšky. Je možné také přijet autem. Při nepříznivém počasí oslavíme Pannu Marii v kostele sv. Mořice.

 

SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU

Na začátku postní doby jste si mnozí vyzvedli schránky na postní almužnu. Původně se měly přinést do kostela na Květnou neděli. Doba k odevzdání se nám prodloužila a zřejmě přibylo těch, kdo pomoc potřebují. Kromě naší snahy něco si odepřít a ušetřené peníze vložit do schránky, je naším úkolem také vidět potřebné v našem okolí, aby pomoc byla konkrétní. Tak vy můžete přímo do kasičky vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita. Prosím, přineste postní schránky do kostela v neděli 7. 6.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 1. 6. - památka Panny Marie, Matky církve a památka sv. Justina, mučedníka

Středa 3. 6. – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Čtvrtek 4. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Pátek 5. 6. – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Sobota 6. 6. – sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropolitního chrámu a celé arcidiecéze

 

Příští neděli 7. 6. je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Ve farnosti sv. Mořice po každé mši svaté mimořádně vystavíme Nejsvětější svátost a zazpíváme „Bože, chválíme tebe“ jako výraz vděčnosti za obnovení slavení Eucharistie. Přidáme děkovnou modlitbu o. arcibiskupa Jana „Veliký Bože náš.“

(z pastýřského listu o. arcibiskupa)

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Využívejme toho.

Při osobní a společné modlitbě doma v rodině pamatujme na celou farnost, na všechny, kdo jsou v obtížné situaci, a modleme se za ukončení pandemie na celém světě. Také nezapomínejme na modlitby za déšť a úrodu.

 

Bohoslužby ve farnosti sv. Mořice

Kaple Povýšení sv. Kříže bude pro veřejnost uzavřena minimálně do 8.6.

V ostatních kostelech a kaplích jsou už nyní pravidelné sobotní a nedělní bohoslužby.

Totéž platí o všedních dnech s jednou výjimkou: Ve středu je mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele (tzv. „studentské mše“) ve středu NEBUDOU.

 

Bohoslužby v Hradisku

Čtvrtek: v 19 hod.

Neděle: v 9.15 hod.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí:

Zapisují se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

ADORACE

Neděle 31. 5. – kostel sv. Mořice (19-20 hod.)

Čtvrtek 4. 6. (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 5. 6. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7–16 hod.), v kapli Povýšení sv. Kříže adorace NEBUDE.

Neděle 7. 6. – kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod., celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže NEBUDE.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (4. 6.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

na první pátek v měsíci (5. 6.) – kostel sv. Mořice (15-17 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 4. 6. se v dopoledních hodinách uskuteční návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 3. 6. v 19 hod. na faře v Hradisku.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 6. 6. 2020. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Bonifác

Bonifáce máme v paměti společně s Pankrácem a Servácem, ale na zemi se nemohli potkat: každý žil v jiné době.

Bonifác (původním jménem Winfried) se narodil v dnešní jižní Anglii v 7. století, kdy ještě církev nebyla rozdělena. Žil v benediktinském klášteře jako mnich a kněz a mezi jeho charakteristické vlastnosti patřila láska k písemnictví, k misionářské činnosti a úcta k nástupci apoštola Petra. Papež Řehoř II. ho pověřil evangelizací mezi germánskými kmeny a dal mu jméno Bonifacius, tedy ten, který koná dobro. I když se dožil vysokého věku kolem 80 let, zemřel mučednickou smrtí. Svatý Bonifáci, pros za nás!

 

Ženy na pouti ke studni života

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, svobodné, vdané, rozvedené, ovdovělé. KDE: ve Velkých Losinách v penzionu Brněnka KDY: 15.-19.7. 2020. Podrobnosti u paní M. Řezníčkové: reznickova.marcela@ado.cz nebo na tel. 587 405 250, 605 274 915.

 

NOC KOSTELŮ v pátek 12. 6. 2020 v čase 19 - 22 hod.,

v kostele sv. Mořice, Panny Marie, sv. Jana Křtitele a v kapli Povýšení sv. Kříže

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 31. 5. 2020 slavnost Seslání Ducha svatého

Bože, sešli svého Ducha a obnov tvář země. Ať jako svobodné děti Boží směřujme k nebi a spolupracujeme na obnově světa.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, sešli svého Ducha a obnov tvář země …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

SEKVENCE

Svatý Duchu, sestup k nám, * dej své světlo temnotám, * v jasu lásky nech nás žít.

Přijď se svými dary zas, * otče chudých, mezi nás, * přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host, * žij nám v srdci pro radost, * pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout, * osvěž naši zprahlou pouť, * setři slzy z našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj * věrným srdcím, pamatuj * na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi * ubozí a ztracení, * kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy, stopy vin, * dej svou svěžest žíznivým, * vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej, * z lhostejnosti pomáhej, * odveď ze scestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás * dobrem naplňovat čas, * svými dary pomoz všem.

Uč nás, jak si zasloužit * šťastnou smrt. A dej nám žít * věčnou radost před Bohem.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES