TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 21

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7. 6. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes o slavnosti Nejsvětější Trojice po každé mši svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí zazpíváme „Bože, chválíme tebe“ jako výraz vděčnosti za obnovení slavení Eucharistie a znovuotevření kostelů a kaplí. Přidáme děkovnou modlitbu otce arcibiskupa Jana „Veliký Bože náš“, která je otištěna níže v tomto zpravodaji.

 

V naléhavém úmyslu na červen nás Svatý otec vybízí:

Modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svojí vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.

(komentář k tomuto úmyslu najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnešní úryvek evangelia (Jan 3,16-18) je nádherným svědectvím nezištné Boží lásky k celému světu a ke každému z nás. Takto milující Bůh je společenstvím tří osob, jejichž vztah je natolik čistý a harmonický, že tvoří jediné bytí. Nebeský Otče, děkujeme Ti, že nás máš tolik rád! Děkujeme Ti, že jsi poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nás vykoupil, a dáváš nám Ducha Svatého, abychom se moudře rozhodovali a správně jednali. Chválím tě za to, Trojjediný Bože: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Amen.

 

UPOZORNĚNÍ:

Farnost Hradisko

Dnešní neděli (7. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hodu kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Také příští neděli (14. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Farnost sv. Mořice:

Tuto neděli 7. 6. BUDE mše svatá v kapli sv. Vincence přesunuta z 8 hod. na 10 hod.

Ve čtvrtek 11. 6. bude mše svatá u sv. Mořice až v 18 hod.

 

Schránky s postní almužnou

Postní almužna se nám díky koronaviru protáhla až za dobu velikonoční. Děkujeme všem, kdo se touto cestou snažíte pomoci potřebným a přinesli jste dnes do kostela postní schránky s nastřádanou almužnou. Je možné také přinést schránky během týdne nebo příští neděli. K potřebným se vaše dary dostanou prostřednictvím Charity. Do kasičky je možné vložit lístek s určením, komu chcete svým darem pomoci. Vaše dary potřebným zprostředkuje Charita.

 

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 11. 6. – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

(věřícím se doporučuje účast na mši svaté)

Sobota 13. 6. – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

Příští neděle 14. 6. je 11. v liturgickém mezidobí.

 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

V obou našich farnostech budeme slavit „Boží Tělo“ ve čtvrtek 11. 6.

VE FARNOSTI HRADISKO bude mše svatá ve farním kostele v 19 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání.

V KOSTELE SV. MOŘICE bude mše svatá v 18. hod. Po mši svaté bude následovat adorace a požehnání. Letos vzhledem k doznívajícím opatřením na ochranu před koronavirem nebude společné slavení s farností Panny Marie a nebude eucharistický průvod městem.

 

Bohoslužby ve farnosti sv. Mořice

Kaple Povýšení sv. Kříže je zatím pro veřejnost uzavřena.

V ostatních kostelech a kaplích jsou už nyní pravidelné sobotní a nedělní bohoslužby.

Totéž platí o všedních dnech. Změna je ve středu, kdy je mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele (tzv. „studentské mše“) ve středu NEJSOU. Výjimky jsou zveřejňovány ve zpravodaji.

 

Bohoslužby v Hradisku

Čtvrtek: v 19 hod.

Neděle: v 9.15 hod.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí

Zapisují se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

ADORACE

Neděle 7. 6. – kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod., celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže NEBUDE.

Pátek 12. 6. – kostel sv. Mořice 10-11 hod. (za rodiny)

Neděle 14. 6. - kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

Rozloučení ve farním společenství

Dne 14. dubna zemřela paní Alena Kvapilíková. Rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu. Ve farním společenství se s ní rozloučíme při zádušní mši svaté v pátek 12. 6. v 17 hod. v kostele sv. Mořice.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

se posunuje na čtvrtek 18. 6. Sledujte nabídku dalších akcí Centra na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

NOC KOSTELŮ 2020

Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 12. 6. 2020 a pozvěte i své sousedy a známé! K návštěvě, prohlídce, kulturnímu programu i ke ztišení se v modlitbě budou otevřeny kostely sv. Mořice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele v čase od 19 do 22 hod. V době od 18 do 21 hod. bude otevřena k tiché osobní modlitbě také kaple Povýšení svatého Kříže. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz a na www.svmoric.net.

Nebude otevřena kaple sv. Vincence na Malém Valu, ani kostel  sv. Cyrila a Metoděje v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Bohumil

Narodil se roku 1116 v polské šlechtické rodině. Jeho otec si přál, aby jména dětí naznačovala, jaké by měly být. Rodiče poslali Bohumila na studie do Hnězdna, kde ho vyučoval Oto, pozdější biskup bamberský. Bohumil byl nadaný, studoval i v Paříži a zvolil si kněžské povolání. Často si prý připomínal příkaz uváděný v Bibli na čtyřech místech: "Buďte svatí (či dokonalí) jako je dokonalý váš nebeský Otec."

Bohumil se stal knězem a cítil velkou odpovědnost za svěřené duše. Svůj život naplňoval smiřováním a modlitbou za ně ať později jako biskup, tak jako kamaldulský mnich. Svatý Bohumile, pros za nás.

 

Příměstské tábory

Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás děti na:

LETOPISY NARNIE (Termín: 3.-7. 8. 2020)

PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (Termín:24.-28. 8. 2020)

Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: koblihova.julie@ado.cz, tel.: 604 981 715

 

Letní ubytování v Olomouci

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin ubytování pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny. Lze domluvit i duchovní program. Bližší informace na plakátku nebo na e-mailu: sekretariat.aks@ado.cz

 

Duchovní cvičení pro muže

od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání. Uskuteční se 3.-7. 8. 2020 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Tématem „Charisma: dar stávat se darem“ provede P. Petr Soukal. Více na: www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via

 

Ženy na pouti ke studni života

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, svobodné, vdané, rozvedené, ovdovělé. KDE: ve Velkých Losinách v penzionu Brněnka, KDY: 15.-19. 7. 2020. Podrobnosti u paní M. Řezníčkové: reznickova.marcela@ado.cz nebo na tel. 587 405 250, 605 274 915

 

 

 

Prázdninové poznávání Prahy tak trochu jinak

Centrum Mariapoli Praha – Hnutí Fokoláre ve spolupráci s CK Křížek zvou letos v létě na týdenní prázdniny v Praze. Jedná se o týdenní pobyt, jehož cílem je poznat a zažít naše hlavní město, jeho duchovní historii, ale i současnost, a tak proniknout do křesťanských a kulturních dějin města, do dramatu místa položeného na Vltavě uprostřed zemí Koruny české. Na letáčcích v kostele najdete podrobnou nabídku.

 

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorje a Regina, vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorje“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2020 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostelů sv. Mořice a sv. Jana Křtitele s průvodcem:

- v červnu, červenci a srpnu: úterý až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

Veliký Bože náš

(modlitba otce arcibiskupa Jana Graubnera ke znovuotevření kostelů)

 

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování.

Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky,

miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory.

Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci,

vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce.

Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil,

jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají,

nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají.

 

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával,

ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův,

s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon,

jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi.

Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti

a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil,

uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést.

Tys naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.

 

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako

hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé lásky nad hříchem

a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním z nás,

nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste,

když necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků

a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy.

Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy,

abychom předali naději evangelia dalším generacím.

 

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny.

Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy,

že zdraví není jistota zaručená lidským právem,

že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni,

že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá,

že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti

a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost,

která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.

 

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost

a zrát k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chudobu,

která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni se z lásky

dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti,

aby na vzájemném darování a přijetí muže a ženy

vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti.

Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti

a omládlý národ zas prozáří nová naděje.

 

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele.

Proto teď chceme častěji přicházet a děkovat tobě i za ty,

které jsi posiloval v náročné službě nemocným.

Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste,

když se těšíme na společenství s tebou v nebi.

Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově,

abys byl uprostřed nás a přitahoval naše současníky

do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.

 

NOC KOSTELŮ v pátek 12. 6. 2020 v čase 19–22 hod.,

v kostele sv. Mořice, Panny Marie, sv. Jana Křtitele a v kapli Povýšení sv. Kříže

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES