TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 22

11. nedělě v mezidobí

14. 6. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Sestry a bratři,

děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a realizace liturgické slavnosti Těla a Krve Páně. A poděkování patří také všem, kteří nabídli svůj čas a síly pro uskutečnění již tradiční akce „Noc kostelů“. Za vás a na úmysly dané při Noci kostelů bude sloužena mše svatá příští neděli (21. 6.) v 7.45 hod. u sv. Mořice.

P. Josef

 

Kaplan P. Lev Pavel Eliáš, OFM Cap.

14. 6. 2015 v našem zpravodaji bylo oznámeno, že do našich farností byl dekretem otce arcibiskupa ustanoven kaplanem P. Lev. Po pěti letech se s ním loučíme. Je ustanoven kaplanem ve farnosti Vsetín, kde nastupuje 15. 6. 2020. Děkujeme mu za jeho obětavou kněžskou službu v obou našich farnostech i ochotnou výpomoc ve farnostech našeho děkanátu. V modlitbě mu vyprošujme k jeho kněžské službě v nové farnosti dary Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mt 9,36 – 10,8) Pán Ježíš posílá dvanáct apoštolů, aby stejně jako On uzdravovali nemocné, byli na blízku trpícím a svědčili o veliké Boží lásce ke všem lidem. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že si také nás povoláváš za své učedníky a hlasatele evangelia. Prosíme Tě, pomáhej nám, abychom rádi přinášeli pokoj, radost i naději tam, kde žijeme. Kéž jsme Tvými věrnými apoštoly. Amen.

 

UPOZORNĚNÍ - Farnost Hradisko

Dnešní neděli (14. 6.) NEBUDE mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

V pátek 19. 6. bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19 hod. Ve čtvrtek 18. 6. mše svatá NEBUDE.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 15. 6. – sv. Víta, mučedníka

Pátek 19. 6. – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

(po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí)

Sobota 20. 6. – památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

Příští neděle 21. 6. je 12. v liturgickém mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ve farnosti Hradisko příští neděli (21. 6.) při mši svaté v 9.15 hod. přistoupí poprvé ke svatému přijímání 4 dívky, které i přes složité období koronaviru dokončily přípravu. Provázejme je svými modlitbami. Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v pátek 19. 6. v 17.30 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY v den prvního sv. přijímání mohou získat nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Ve farnosti sv. Mořice oslavíme první svaté přijímání dětí v neděli 28. 6. při mši svaté v 10.15 hod.

 

OZNÁMENÍ SŇATKU

V sobotu 20. 6. 2020 v 11 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži uzavřou církevní sňatek pan Martin Prokop Totušek z Lubníku a slečna Jana Cagášková z Bezměrova. Vyprošujme jim Boží požehnání na společné životní cestě.

 

ADORACE v kostele sv. Mořice

Neděle 14. 6. (19-20 hod.)

V neděli 21. 6. adorace nebude.

 

P. Jiří Orság v pondělí 15. 6. slaví své narozeninyKéž mu Pán dává všechny potřebné dary a milosti k radostné službě Bohu a lidem. Ten den slaví svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. Vyprošujme mu Boží ochranu a požehnání.

 

Výročí kněžských svěcení v červnu:

50 let – kardinál Dominik DUKA, pražský arcibiskup (22. 6.)

40 let – Mons. Bohumír VITÁSEK prezident Arcidiecézní charity Olomouc (28. 6.)

30 let – P. Jiří ORSÁG, kaplan farnosti sv. Mořice Kroměříž (30. 6.)

25 let – Mons. Josef NUZÍK, olomoucký pomocný biskup a generální vikář (17. 6.)

25 let – P. Mgr. Michal POŘÍZEK, farář a děkan Vyškov (17. 6.)

25 let – P. pplk. Mgr. Josef KONEČNÝ, vojenský kaplan Vyškov (17. 6.)

15 let – P. Mgr. Petr SOUČEK farář Mohelnice (25. 6.)

15 let – P. ThLic. Pavel STUŠKA, PhD, rektor kněžského semináře v Olomouci (27.6.)

Jubilantům ze srdce blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie.

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 27. 6. 2020 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení třem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého.

Mgr. Josef Hovád (*1992 Přerov). Primiční mši svatou bude celebrovat ve středu 1. 7. od 15.00 v obecním parku u kostela sv. Anny v Říkovicích.

Mgr. Milan Maštera (*1993 Vyškov) působí jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Primiční mši svatou oslaví v neděli 28. 6. od 15 hod. ve Vyškově – Dědicích (kostel Nejsvětější Trojice).

Mgr. Vojtěch Radoch (*1991 Uherské Hradiště) Primiční mši svatou bude slavit v pondělí 6. 7. od 15 hod. v Ostrožské Lhotě.

S vděčností provázejme budoucí novokněze svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 17. 6. v 19 hod. u pana Konečného.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 18. 6. od 15 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s povídáním o životě sv. Jana Sarkandera, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

FESTIVAL FORFEST 2020

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením „zavítá“ i letos do našich kostelů. V kostele sv. Mořice zazní ve čtvrtek 18. 6. od 18 hod. varhanní recitál Hany Ryšavé a v neděli 21. 6. od 20 hod. usedne za varhany Karel Hiner a housle rozezní Bohuslav Matoušek. V kostele sv. Jana Křtitele si můžete poslechnout sklady pro klarinet v podání Jiřího Mráze v pátek 19. 6. od 20 hod.

Podrobnosti jsou na plakátě a na www.forfest.cz, včetně programu na následující týdny. Srdečně zvou pořadatelé.

 

DEN DĚTÍ

na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Vít

Vít je mučedník z prvních století. O jeho životě víme málo. Legenda o Vítovi vypráví, že o jeho křtu a výchově ve víře otec nějaký čas vůbec nevěděl. Až jednoho dne si uvědomil, že synek nectí bohy, jak by se už slušelo a proto s ním o věci promluvil a přemlouval ho, aby změnil víru, kterou přijal od křesťanů. Víta ale nedokázal od víry v Krista nikdo odvrátit. Ani jeho pohanský otec, ani soudce Valerián, ani císař Dioklecián, ani mučení. Zemřel zřejmě jako nedospělý mladík. Svatý Víte, pros za nás.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES