TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 24

13. neděle v mezidobí

28. 6. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, ať velebí jeho svaté jméno!

(antifona k přijímání)

 

Kaplan pro naše farnosti

Dekretem otce arcibiskupa byl jmenován a ustanoven kaplanem Římskokatolické farnosti sv. Mořice Kroměříž a exkurendo kaplanem Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže P. Mgr. Jiří Augustin Zatloukal, OFM. Doposud působil ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích a v tomto týdnu přichází k nám. Srdečně ho vítáme. Vyprošujme mu v modlitbě dary Ducha svatého k jeho kněžské službě.

 

P. Jiří Orság slaví 30. 6. třicet let kněžství. Spolu s ním chceme děkovat za milosti, které Pán jeho prostřednictvím rozdává nám všem. A vyprošujme mu radost z kněžské služby, dobré zdraví a Boží požehnání.

P. Josef

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mt 10,37-42) zaznívá Ježíšovo pozvání k následování a napodobování Jeho jednání. Pane Ježíši, děkujeme Ti, že ses nebál všechno ztratit, abys mohl pro nás všechno získat. Děkujeme Ti za Tvůj příklad lásky ke všem bez rozdílu. Prosíme Tě, pomoz nám, abychom se v životě dokázali vzdávat toho, co není důležité, rozeznávali dobré od zlého a navzájem si rádi pomáhali. Amen.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 21 630 Kč, ve farnosti Hradisko 3 252 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Dnes ve farnosti sv. Mořice přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání při mši svaté v 10.15 hod. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY v den prvního sv. přijímání mohou získat nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

A také dnešní neděli (28. 6.) budeme slavit poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele 18 hodJe sloužena za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

 

UPOZORNĚNÍ

V pondělí 29. 6. o slavnosti sv. Petra a Pavla bude mše svatá sloužena v 17 hod. mimořádně v kostele sv. Jana Křtitele.

V kostele sv. Mořice bude v pondělí od 15 hod. otec arcibiskup Jan Graubner celebrovat mši svatou pro maturitní ročníky Arcibiskupského gymnázia. Po mši svaté bude předávání maturitních vysvědčení.

Ve farním kostele v Hradisku bude mše svatá o slavnosti sv. Petra a Pavla sloužena v 19 hod.

 

Ve středu 1. 7. a každou středu během letních prázdnin NEBUDE sloužena mše svatá ani v kostele sv. Mořice, ani v kostele sv. Jana Křtitele.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 29. 6. – slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

(věřícím se doporučuje účast na mši svaté)

Úterý 30. 6. – svátek Výročí posvěcení katedrály

(v katedrále v Olomouci  slavnost)

Čtvrtek 2. 7. – den modliteb za kněžská povolání

Pátek 3. 7. – první pátek v měsíci, svátek sv. Tomáše, apoštola

Sobota 4. 7. – sv. Prokopa

 

Příští neděli 5. 7. je slavnost SV. CYRILA, MNICHA, a METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 5. 7.:

 7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 9.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Nebudou mše svaté v 8 hod. na MV a v 10.15 hod. u sv. Mořice.

 

ADORACE

Neděle 28. 6. - NEBUDE adorace v kostele sv. Mořice

Čtvrtek 2. 7. - Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 3. 7. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence 7–16 hod., v kapli Povýšení sv. Kříže od 19.30 hod.

Neděle 5. 7. – kostel Všech svatých v Hradisku 14-15 hod., kostel sv. Mořice 19-20 hod., celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže NEBUDE.

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem (2. 7.) - kostel Panny Marie 9-11 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (3. 7.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 2. 7. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

DEN DĚTÍ

na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

se sejde ve středu 1. 7. v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

 

FESTIVAL FORFEST 2020

Dnes večer (28. 6.) od 20 hod. se v našem kostele sv. Mořice koná další z koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením, a to koncert sboru VOX IUVENALIS, který řídí sbormistr Jan Ocetek. Ve středu 1. 7. rovněž od 20 hod. jsme zváni do kostela sv. Jana Křtitele k poslechu gregoriánského chorálního zpěvu v prostorové rezonanci elektronické hudby v podání souboru ARS ACUSTICA. Podrobnosti jsou na plakátě a na www.forfest.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Prokop

Narodil se na konci 10. století v Čechách a je spojen se sázavským klášterem a slovanskou liturgií. Nejprve se oženil a stal se i knězem, což bývalo v té době obvyklé. Přitahoval ho mnišský život, odešel do benediktinského kláštera a poté do poustevny, kam ho následoval i jeho syn a několik dalších mužů. Za Prokopem přicházeli lidé hledat radu i pomoc. Velkým Prokopovým obdivovatelem se stal kníže Oldřich, jehož přispěním byl vystavěn sázavský klášter. Za Prokopova vedení se klášter stal významným střediskem náboženského života a křesťanské kultury. Prokop je zobrazován jako poustevník s pluhem a čertem (podle legendy), laní nebo dvouramenným křížem.

Svatý Prokope, pros za nás!

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:

·         LETOPISY NARNIE (termín: 3. - 7. 8. 2020)

·         PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24. - 28. 8. 2020)

Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: koblihova.julie@ado.cz, tel.: 604 981 715

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 28. 6. 2020, 13. mzd. (1. pátek)

Bože, děkujeme Ti, že posíláš kněze, aby upevňovali naši víru. Dej, ať v našich rodinách jsou dobré podmínky pro vznik a růst kněžských povolání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme Ti, že posíláš kněze,…

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné Ochránkyně Moravy, a svatého Jana Sarkandra, Tě prosíme: Probuď Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim pochopit, že toto je poklad cennější než jakýkoli jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, mnoha mladým mužům dej povolání ke kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se Kristu, aby společně budovali Tvou Církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy, vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětinnou důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

 

Maria, pomoz, přišel čas, milostivá Matko slyš náš hlas! V nebezpečí a strádání přímluva Tvá nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná; neoslyš proseb dítek svých, k Tobě tak vroucně lkajících; Matkou ukaž se laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou; Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas. Amen.

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES