TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 25

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

5. 7. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Prázdninové číslo

Sestry a bratři,

přeji vám požehnané dny prázdnin, krásné chvíle na dovolené, radostí a pokojem naplněný čas odpočinku. Přísná opatření se uvolnila, a tak můžeme využít nabídky duchovních cvičení a různých setkání, kde je možné se povzbudit ve víře a duchovně načerpat.

Prosím, doprovázejme modlitbami všechny prázdninové akce pro děti, mládež, rodiny i seniory. 

P. Josef

 

Velké poděkování všem, kteří ochotně přicházejí pomáhat s pracemi na farní zahradě (sekání a hrabání trávy, pletí květinových záhonků…). Nadále prosíme i další muže a ženy, aby nabídli svůj čas a síly a po domluvě s Vítem Pořízkem (tel. 736 522 846) vypomohli kdykoli během letních prázdnin. Vaši pomoci si velice vážíme! Děkujeme!

 

 

Tento zpravodaj je na celé prázdniny, na měsíc červenec a srpen. Pokud dojde ke změně některé bohoslužby, bude to oznámeno v kostele a vyvěšeno na vývěsce i na internetových stránkách naší farnosti.

 

Charita Kroměříž děkuje všem, kteří se zapojili do POSTNÍ ALMUŽNY 2020.

Děkujeme za Vaše otevřená srdce jako projev lásky k Bohu a bližnímu, za Vaši dobrotu, za to, že jste dokázali dávat ze sebe pro druhé, kteří to nejvíce potřebují.

V odevzdaných postních schránkách v děkanátu Kroměříž, se shromáždilo 109 900 Kč. Ve farnosti sv. Mořice v postních schránkách bylo 15 786 Kč a ve farnosti Hradisko u Kroměříže 2 458 Kč.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl, které ve farnosti sv. Mořice připravujeme na každý týden, budou pokračovat i o prázdninách. Tyto farní úmysly budou zveřejňovány na webu farnosti i na letáčcích v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele.

 

Sbírka na potřeby farnosti bude v neděli 19. 7. a 16. 8. (třetí neděli v měsíci).

 

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k osobní modlitbě. Využívejme toho.

Při osobní i společné modlitbě doma v rodině pamatujme na celou farnost, na všechny, kdo jsou v obtížné situaci, a modleme se za ukončení pandemie na celém světě. Také nezapomínejme na modlitby za příhodné počasí a dar úrody.

 

Neděle – den Páně - je základ a jádro celého liturgického roku.

(Sacrosanctum Concilium, čl. 106). 

S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou, a to i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.

 

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (neděle 5. 7.)

7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

7.45 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

9.30 hod. – poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Nebudou mše svaté v 8 hod. na MV a v 10.15 hod. u sv. Mořice.

 

ZMĚNY v POŘADU BOHOSLUŽEB

Během prázdnin (v měsíci červenci a srpnu): 

NEBUDE ve středu večer mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, ani v kostele sv. Mořice.

Dochází k výrazné změně bohoslužeb v kapli sv. Vincence na Malém Valu:

BUDE zde mše svatá v sobotu s nedělní platností v 18 hod. a ve středu a v pátek v 6 hod.

V neděli, pondělí, úterý a ve čtvrtek mše svatá v kapli sv. Vincence nebude.

 

ADORACE v červenci a v srpnu

Kostel sv. Mořice každou neděli od 19 do 20 hod.

Neděle 5. 7. – kostel Všech svatých v Hradisku (14-15 hod.), kostel sv. Mořice (19-20 hod.), celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže NEBUDE (přesun na neděli 12. 7.)

Neděle 12. 7. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30–17 hod.), kostel sv. Mořice (19-20 hod.)

Neděle 2. 8. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30–17 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14-15 hod., kostel sv. Mořice (19-20 hod.)

Čtvrtek 6. 8. – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15–19 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 7. 8. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7–16 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

sobotu 11. 7. 2020 přijme z rukou olomouckého pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení pět mužů. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod.

S vděčností provázejme budoucí jáhny svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

 

Příležitost ke svátosti smíření v srpnu

Čtvrtek před prvním pátkem (6. 8.) - kostel Panny Marie 9-11 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

na první pátek v měsíci (7. 8.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko v srpnu

UPOZORNĚNÍ: bude až druhý čtvrtek v měsíci, tj. 13. 8., v dopoledních hodinách.

 

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (sobota 15. 8.)

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

 

Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele:

15. 8. 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 16. 8. v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

 

Pozvání na pouti

Neděle 16. 8. – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži

Mše sv. v 8, v 9.15 a ve 14 hod. Odpolední mši svatou ve 14 hod. bude celebrovat novokněz P. Milan Maštera.

Neděle 16. 8. – Hlavní pouť na Svatém Hostýně

Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Sobota 29. 8. – Arcidiecézní POUŤ RODIN a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner a poté je připraven program pro děti i mládež. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nový školní rok.

 

POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn

která se dosud nemohla uskutečnit, je přeložena na pátek 25. 9. 2020. Od srpna bude možné se přihlásit v sakristii nebo ve farní kanceláři. Zatím uveřejňujeme pro informaci, abyste s poutí na podzim počítali. Srdečně zvou pracovnice Děkanátního centra pro rodinu.

 

FARNÍ POUŤ do Zlatých Hor

Je plánována na sobotu 26. 9. 2020. Prosíme, rezervujte si termín ve svých diářích. Všichni jste srdečně zváni! Podrobnosti budou včas oznámeny.

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Milé děti, Centrum pro rodinu Studánka Kroměříž z.s. srdečně zve vás a vaše kamarády na dny plné dobrodružství a hezkých zážitků:

·         LETOPISY NARNIE (termín: 3.-7. 8. 2020)

·         PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU (termín: 24.-28. 8. 2020)

Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: koblihova.julie@ado.cz, tel.: 604 981 715

 

Prázdninové putování rodin se sv. Janem Sarkandrem

Putujte po místech, která jsou spojená se sv. Janem Sarkandrem a zapojte se tak do soutěže. Na každém zastavení našeho putování najdete u kostela na nástěnce informace a soutěžní otázky. Využít můžete chytrý telefon a odpovědi zaslat přes QR kód nebo elektronicky přes počítač. Soutěží se za rodinu. Do losování o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi alespoň ze tří stanovišť. Soutěž trvá po dobu letních prázdnin (1.7.-31.8.). Více na www.rodinnyzivot.cz

 

VÍKEND PRO MATKY A DCERY

na faře v Cetechovicích proběhne 9.-10. 10. 2020. Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž.

 

Kurz Animaro 2020/2022

Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu (např. pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s knězem). Rozsah kurzu: 6 víkendů a jedno letní soustředění. Přihlášky, prosíme, co nejdříve, nebude-li dostatek zájemců, kurz nebude otevřen.

Více informací na www.rodinnyzivot.cz/soubor/Kurz%20Animaro.pdf

nebo u paní Řezníčkové (tel. 605274915, e-mail reznickova.marcela@ado.cz).

 

 

NABÍDKA dalších POUTÍ, EXERCICIÍ, SETKÁNÍ: 2020

 

 

Pouť ke sv. Anně do Staré Vody

Se uskuteční v sobotu 25. 7., odjezd v 7.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, cena 150 Kč. Přihlašování ve farní kanceláři ŘKF Panny Marie.

 

Duchovní cvičení pro dívky 18-35 let

·         Každé povolání je jedinečné… i to Tvoje. v termínu 19.-24. 7., v Hutisku-Solanci povede P. Josef Čunek. Příjezd v pátek odpoledne mezi 14-17 hod, ukončení v pátek po obědě.

·         „Hle, Matka Tvá.“ v termínu 23.-28. 8., v Hlubokých Mašůvkách s P. Lukášem Bakajsou. Příjezd v neděli odpoledne mezi 14-17 hod, ukončení v pátek po obědě.

S sebou: Bibli, růženec, spacák, přezůvky. Cena: dobrovolná. Přihlášky a více informací: e-mail vincenta@boromejky.cz nebo sms 723477525.

Pořádají a srdečně zvou sestry boromejky.

 

Duchovní cvičení pro muže

od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání. Uskuteční se 3.-7. 8. 2020 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Tématem „Charisma: dar stávat se darem“ provede P. Petr Soukal. Více na www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via

 

S ŘEHOLNÍKY V TATRÁCH:

Pobyt pro mladé muže (18 – 40 let), kteří hledají své životní povolání a kteří mají touhu sloužit nemocným a potřebným, se uskuteční od 26. 8. do 30. 8. 2020. Na programu bude jak duchovní program, tak turistika v krásné přírodě. Zvou milosrdní bratři z Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Více: www.milosrdni.cz

 

Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

·         OPEN HEAVEN pro mladé 19-35 let (23.-26. 7.), chvály, přednášky, sdílení, čas ve společenství, zážitkové aktivity, čas osobní modlitby, mše svatá, komunitní liturgie…, cena 900 Kč.

·         DOLANCAMP pro teenagery 15-19 let (2.-8. 8.), duchovní, sportovní i tvořivé aktivity, nová přátelství…, cena 1600 Kč.

Přihlašování a podrobnosti: www.blahoslavenstvi.cz

 

ANTIOCHIA Lipovec 2020

Pro mladé 16 až 35 let, kteří mají chuť prožít dobrodružství ve společenství, ve spojení s Pánem a zároveň něco dobrého udělat pro druhé. Jde o týdenní pobyt ve čtyřech různých termínech. S sebou: spacák (spí se na postelích či matracích na faře), přezůvky i pevné boty, oblečení (pracovní, sportovní i sváteční), hudební nástroj, cokoli, co se hodí na táboře či práci s dětmi. Příspěvek: 500,- Kč (ať není překážkou).

Více na www.antiochia.cz

 

30. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ

V termínu 25. 7.–2. 8. v areálu chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Řada přednášek a setkání se zajímavými osobnostmi v krásném přírodním prostředí. Více na www.akademicketydny.cz

 

Pěší pouť za umělce 2020

je přesunuta na rok 2021. Pro individuální zájemce je k dispozici inspirace pro letní putování na www.ado.cz/wp-content/uploads/2020/06/pesi-pout-za-umelce-2020-inspirace.pdf

 

UNITED 2020 – on-line

Multižánrový křesťanský festival UNITED se letos uskuteční pouze on-line a bude jej vysílat TV NOE i další platformy v termínu 21.–22. 8. 2020. Vstupenky zakoupené pro ročník 2020 zůstávají v platnosti pro ročník 2021. Více na www.festivalunited.cz

 

Letní ubytování v Olomouci

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin ubytování pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny. Lze domluvit i duchovní program. Bližší informace na plakátku nebo na e-mailu: sekretariat.aks@ado.cz.

 

Prázdninové poznávání Prahy tak trochu jinak

Centrum Mariapoli Praha – Hnutí Fokoláre ve spolupráci s CK Křížek zvou letos v létě na týdenní prázdniny v Praze. Jedná se o týdenní pobyt, jehož cílem je poznat a zažít naše hlavní město, jeho duchovní historii, ale i současnost, a tak proniknout do křesťanských a kulturních dějin města, do dramatu místa položeného na Vltavě uprostřed zemí Koruny české. Na letáčcích v kostele najdete podrobnou nabídku.

 

OTEVŘENÉ BRÁNY 2020 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELŮ sv. Mořice a sv. Jana Křtitele S PRŮVODCEM:

červenci a srpnu: úterý až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

Státní svátky mají režim jako v sobotu.

S finanční podporou Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme! 

 

SMS služba modlitby

Centrum pro rodinný život Olomouc spolu s Milosrdnými sestrami svatého Kříže z Olomouce nabízí již několik let službu modlitby pro ty, kteří se ocitli v těžkostech. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 nebo na e-mail: rodina@ado.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). Každý čtvrtek je za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá. Více na www.rodinnyzivot.cz nebo na plakátku.

 

Rodinný život 3/2020

Aktuální číslo časopisu se ohlíží za 30 lety svého trvání. Toto jubileum je krásným důkazem toho, že i v neklidné době internetu a sociálních sítí si umí získat a udržet své čtenáře, že všechna práce, čas a láska, kterou do jeho stránek vkládali a vkládají jeho tvůrci, se vyplácí, a hlavně se šíří dál… Zajímavé články, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete také na www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat telefonicky (587405250) nebo e-mailem (rodinnyzivot@ado.cz).


 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES