TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 26

22. neděle v mezidobí

30. 8. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři, milí farníci.

V závěru prázdnin chci touto cestou osobně pozdravit a přivítat každého z vás.

V obou našich farnostech zahájíme nový školní rok obětováním mše svaté za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele příští neděli. Všem chceme vyprošovat Boží požehnání. Budeme pamatovat také na všechny rodiče. Zároveň zvláště vás, rodiče, prosím, abyste nejen přihlásili své děti do výuky náboženství, ale doprovázeli je, povzbuzovali a pomáhali jim rozvíjet dar víry. První neděli v měsíci je během školního roku mše svatá zaměřená pro rodiny s dětmi (v kostele sv. Mořice v 10.15 hod., a také 3. neděli v měsíci se mladším dětem věnuje paní katechetka).

Od příští neděle budou moci děti opět získávat kartičky, které souvisejí s nedělním evangeliem a které jim budou ukazovat správný směr při putování do Božího království během celého školního roku. Rodiče, prosím, pomozte dětem pracovat s kartičkami a tak se učit žít podle Božího slova. METODIKA ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz

P. Josef

 

 

Předminulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 21 735 Kč, ve farnosti Hradisko 2 651 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže

Sobota 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

 

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Mše svatá obětovaná zvláště za děti a mládež bude sloužena příští neděli v Hradisku v 9.15 hod. a u sv. Mořice v 10.15 hod. Děti, na tyto mše svaté přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté, kdy vám chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu, budou vaše aktovky také požehnány.

 

MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

Ve středu 2. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na poslední čtvrtletí tohoto roku budou zapisovány v sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři od středy 2. 9. 2020. V kostele Všech svatých v Hradisku se zapisují úmysly v sakristii po mši svaté.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU na církevních školách

Mše svaté na zahájení školního roku se uskuteční v úterý 1. 9. 2020.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži se setkají s otcem biskupem Antonínem Baslerem v 9 hod. v kostele Panny Marie. Pak bude následovat mše svatá sloužená místními kněžími.

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler.

 

ADORACE

Neděle 30. 8. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

Čtvrtek 3. 9. Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace.

Pátek 4. 9. – adorace v kapli sv. Vincence od 7 hod. POUZE do 13.30 hod., kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 6. 9. – NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici. Budou adorace v kostele Všech svatých v Hradisku (ve 14 hod.) a v kostele sv. Mořice (19-20 hod.).

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem  (3. 9.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (4. 9.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 3. 9. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství.

Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

Kroměříži na faře u kostela P. Marie začne výuka v týdnu od 14. 9.

 

SETKÁNÍ MUŽŮ V HRADISKU

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 2. 9. v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

ADORAČNÍ DNY

neděle 20. 9. – farnost Hradisko

úterý 22. 9. – farnost sv. Mořice

 

POUTNÍ SLAVNOSTI

pondělí 14. 9. – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ul.)

neděle 20. 9.poutní slavnostní mše svatá ke cti sv. Mořice bude v 15 hod.

neděle 27. 9. – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

pondělí 28. 9. – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

 

POUTĚ

Přijměte pozvání na pátek 25. 9., kdy je naplánována půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn (cena 110 Kč), a / nebo na sobotu 26. 9., kdy se vypravíme na celodenní farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor (cena 350 Kč). Přihlásit se můžete v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři. Těšíme se na vás!

 

Katecheze Dobrého pastýře

Farnost sv. Mořice zve všechny děti ve věku 3-6 let na společné setkávání v Centru pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5 (za kostelem sv. Mořice) a to každé pondělí od 16 do 17.30 hod. Budeme poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, vede je a chrání. Začínáme v pondělí 14. 9. a na setkání je potřeba dítě přihlásit na tel. 604 981 715, příspěvek 20 Kč. Více na koblihova.julie@ado.cz.

 

FESTIVAL FORFEST 2020

Ve středu 16. 9. od 20 hod. se v kostele sv. Mořice koná další z koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením a to komorní koncert houslisty Milana Paľy (SR) za doprovodu brněnského souboru Ensemble Opera Diversa. Na vystoupení Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská se můžete těšit v neděli 27. 9. rovněž v kostele sv. Mořice od 20 hod. Více na plakátě a na www.forfest.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Svatováclavský koncert

v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové se uskuteční v pondělí 28. 9. v kostele sv. Mořice od 19 hod. Přijďte si poslechnout skladby Františka Macka, Leoše Janáčka, Felixe Mendelsohna, Antonia Vivaldiho, Maxe Regra a dalších vynikajících skladatelů.

 

VÍKEND PRO MATKY A DCERY

na faře v Cetechovicích proběhne 9. – 10. 10. 2020. Přihlašování u p. Kordíkové  kordikova.miroslava@ado.cz, tel. 736 522 814.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI - sv. Rozálie

Narodila se počátkem 12. století na Sicílii do šlechtické rodiny. Tajně se zaslíbila Kristu, pro kterého se rozhodla žít v čistotě, odříkání a v samotě. Proto utekla před svatbou do kláštera basiliánek učinit slib čistoty. Později odešla hledat místo k poustevnickému životu. Je zobrazována se skloněnou hlavou, jak přijímá na kolenou požehnání Božského Dítěte. Je ochránkyní proti moru i jiným epidemiím, proto ji nacházíme často mezi světci na morových sloupech. Jejími atributy jsou také růže a jeskyně. Sv. Rozálie, oroduj za na nás!


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 8. 2020, 22. mzd. (1. pátek)

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich učitelům a vychovatelům v novém školním roce.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, žehnej žákům, studentům, jejich učitelům …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Dej mi, Pane, bdělé srdce

1. Dej mi, Pane, bdělé srdce, / ať se ti dnes nevzdálím nerozvážným smýšlením. / Dej mi srdce ušlechtilé, / jež by žádný špatný cit nedokázal ponížit.

2. Dej mi, Pane, pevné srdce, / které nikdy nezlomí nesnáze či pohromy. / Dej mi srdce nezávislé, / svobodné a odvážné, povznesené nad vášně.

3. Dej mi rozum, jenž tě hledá, / moudrost, která nalezne život podle vůle tvé. / Dej mi pravou, pevnou víru, / lásku, v níž se přetvořím / a stanu se zcela tvým.

Kancionál 927

Vezmi si, Pane

1. Vezmi si, Pane, všechnu mou svobodu, / paměť i rozum i vůli mou. / Nic nemám, co bych nepřijal od tebe, [: tobě vše vracím s důvěrou. :]

2. Nalož s tím, Pane, zcela dle vůle své, / kéž jen tvou milost a lásku mám. / O to jen prosím, o nic víc nežádám. [: Amen, můj Pane, staň se staň. :]

Kancionál 929


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES