TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 27

23. neděle v mezidobí

6. 9. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Milostivý rok pro Zemi

je celosvětové téma oslav roku 2020. Zvláště v období od 1. 9. (Dne modliteb za péči o stvoření) do 4. 10. (svátku sv. Františka z Assisi) jsme zváni k oslavě Božího díla stvoření, k díkům i větší pozornosti vztahům mezi sebou navzájem a k celému stvořenému světu. Více informací, včetně inspirace k modlitbě: www.zitlaudatosi.cz

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnes dostanete plakát, na kterém je velký nápis: BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI. My všichni do tohoto království patříme. Vy kluci, jste rytíři tohoto království a holky jsou zase princeznami. A během tohoto školního roku se budeme učit, jak se stát pravým rytířem a pravou princeznou.

V dnešním evangeliu (Mt 18,15-20) Pán Ježíš říká nejen svým učedníkům, ale také nám: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Přijímejme toto Pánovo pozvání s radostí a vděčností ať už jde o setkávání při mši svaté, hodinách náboženství, ministrantská setkání nebo setkání ve schole. A Pán Ježíš je rád s námi také doma při společné modlitbě nebo čtení z Bible. Při všech těchto setkáních se učíme, jak být dobrými rytíři a princeznami Božího království.

Kartička s veršem z dnešního evangelia je určena k nalepení do políčka s číslem 1 na plakátku s citátem „Jsi jedinečný“. Po doplnění dalších kartiček z následujících nedělí vytvoříme obrázek o naší jedinečnosti – o tom, že patříme do Ježíšovy rodiny.

Milá princezno a milý rytíři, těšíme se na Tebe zase příští neděli.

 

Dnešní neděli v 9.15 hod. v Hradisku a v 10.15 hod u sv. Mořice je sloužena mše svatá za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele s prosbou o Boží ochranu a pomoc do nového školního roku. Dětem budou požehnány aktovky a školní pomůcky.

 

UPOZORNĚNÍ:

Na nedělní bohoslužby v kapli Povýšení svatého Kříže je nutné mít roušku. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

 

MŠE SVATÉ v kapli sv. Vincence na Malém Valu

Od pondělí 7. 9. budou v kapli sv. Vincence de Paul slaveny mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek v 6 hod. V sobotu zde bude mše svatá s nedělní platností v 18 hod.

 

Kaple Povýšení sv. Kříže – změna bohoslužby

V sobotu 12. 9. bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 10 hod. mše svatá k výročí řeholních slibů. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

Sobota 12. 9. – Jména Panny Marie

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na poslední čtvrtletí tohoto roku jsou zapisovány v sakristii obou farních kostelů a ve farní kanceláři u sv. Mořice.

 

ADORACE

Neděle 6. 9. – NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici. BUDOU adorace v kostele Všech svatých v Hradisku ve 14 hod. a v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

Neděle 13. 9. – kostel sv. Mořice 19-20 hod.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie:

Rozvrh hodin na faře:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45)

3. třída – středa (13.45 – 14.30) - příprava na první svaté přijímání

4. a 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45)

6. – 9. třída – čtvrtek (16.00 – 16.45)

Náboženství začne v týdnu od pondělí 14. 9. 2020.

Upozorňujeme, že ještě může dojít k menším změnám. Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově bude oznámena později.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

PŘIHLÁŠKY do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

 

Katecheze Dobrého pastýře

Farnost sv. Mořice zve všechny děti ve věku 3-6 let na společné setkávání v Centru pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5 a to každé pondělí od 16 do 17.30 hod. Budeme poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, vede je a chrání. Začínáme v pondělí 14. 9. a na setkání je potřeba dítě přihlásit na tel. 604 981 715, příspěvek 20 Kč. Více na koblihova.julie@ado.cz.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

·         ve farnosti sv. Mořicev úterý 8. 9. od 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce

·         ve farnosti Hradisko – ve čtvrtek 10. 9. od 20 hod. na faře

 

VEČER CHVAL

Po půlroční pauze vás opět zveme na pravidelné večery chval. První se uskuteční tuto středu 9. 9. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži. Modlitbu chval povede kapela Ignite worship. Těšíme se na Vás!

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 26. 9. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn

Je naplánována na pátek 25. 9., s odjezdem autobusu v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, mši svatou za poutníky budeme slavit v 9.30 hod. a předpokládaný návrat kolem 12 hod. Přihlásit se můžete v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři. Ještě je několik volných míst. Cena 110 Kč. Těšíme se na vás!

 

FARNÍ POUŤ k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Plánovali jsme ji na sobotu 26. 9. Z důvodu minimálního zájmu se NEUSKUTEČNÍ.

 

VI. pouť schol a scholiček

na Svatém Hostýně se uskuteční v sobotu 26. 9. Bude zahájena mší svatou v 10.15 hod. a od 13.30 hod. vystoupí jednotlivé scholy.

 

Přednáška o UDRŽITELNÉ ARCHITEKTUŘE

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 16. 9. přednášku akad. arch. Aleše Brotánka s názvem „Co je to udržitelná architektura?“ Setkání v aule AG začíná v 19 hod.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI - sv. Jan Zlatoústý

Jan Zlatoústý (Chrysostomos) má svůj přídomek kvůli svému výjimečnému řečnickému nadání. Žil ve čtvrtém století a nezažil už plošné pronásledování křesťanů jako jen o málo starší generace před ním. Pocházel z území dnešního Turecka. Dostalo se mu světského vzdělání v rétorice a křest přijal v dospělosti, jak bylo tehdy obvyklé. Poté strávil nějaký čas jako poustevník a jako zralý muž byl vysvěcen na kněze. Díky své pověsti skvělého řečníka byl po nějakém čase vysvěcen na biskupa a jmenován konstantinopolským patriarchou. Kolem sebe upřednostňoval prostotu, jednoduchost a skromnost vyžadoval také od ostatního duchovenstva. Pouze při bohoslužbách mělo vše zářit k větší Boží oslavě. Kvůli tomu byl také poslán do vyhnanství. Patří mezi učitele církve. Svatý Jene Zlatoústý, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 9. 2020, 23. mzd.

Bože, pomáhej nám hledat to, co je užitečné pro naše bližní, aby snáze dosáhli spásy.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, pomáhej nám hledat to, co je užitečné …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Chudoba, Carlo Carretto: Dopisy z pouště

U chudoby není rozhodující, zda mám nebo nemám peníze, zda jsem zavšivený nebo ne. Chudoba není záležitost materiální, je blahoslavenstvím… Je to způsob existence, myšlení a lásky, je darem Ducha Svatého. Chudoba je odpoutanost, svoboda a především pravda. Vstupte do městských bytů, i tam, kde bydlí křesťané, a přesvědčíte se, že se nic neví o blaženosti chudoby. Překvapí vás, že všecky byty jsou si nápadně podobné, vybavené stejným nábytkem, stejnými věcmi. Kritériem při zařizování bytů byla móda a luxus, ne potřeba a pravda. Kdysi tu byl starý masivní stůl, který přivolával spoustu vzpomínek, nebyl však moderní a proto, ač byl pohodlný a zachovalý, skončil ve sklepě. Na jeho místo přišel stolek lehký, snadno poškoditelný, vratký, nic neříkající, ale moderní. Tento nedostatek svobody, lépe řečeno toto otročení módě je jeden z ďáblů, kteří škrtí velký počet křesťanů. Na jeho oltář se zbytečně obětuje mnoho prostředků, které by jinde mohly způsobit tolik dobra. Být chudý v duchu znamená především být svobodný ode všeho, co je ti nabízeno pod heslem „móda, moderní“. Být chudý v duchu znamená být zcela svobodný… Chléb, stůl, kamna jsou věci nutné. Mít je k dispozici znamená být v souladu s plány Božími. Vše ostatní pochází od zlého, říká Ježíš, když mluví o pravdě… Tím ostatním se rozumí móda, zvyky, luxus,    Nehledá se to, co je pravdivé, ale to, čeho si všimnou druzí. Bez této masky už většina lidí nedovede žít. Platí se astronomické sumy za stylovost…

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2018-04-08-23-50-00/

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES