TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 28

24. neděle v mezidobí

13. 9. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vyplývá, že od 10. 9. 2020 jsou účastníci bohoslužeb povinni mít roušku, tj. ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), po celou dobu bohoslužby, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. Prosíme, při vstupu do kostela používejte dezinfekční prostředek na ruce. Děkujeme.

 

Papež František nás zve v modlitbě naléhavého úmyslu na měsíc září:

„Abychom objevili DŮLEŽITOST AMATÉRSKÉHO SPORTU, který přispívá k začlenění do společnosti a napomáhá překonat důsledky pandemie.“

(Více na vývěsce a na www.jesuit.cz )

 

Bratři a sestry, v neděli 20. 9. budeme slavit pouť v našem chrámu sv. Mořice. Při bohoslužbě chceme vzdát chválu Bohu, poděkovat za ochranu našim patronům – sv. Mořici a jeho druhům – a vyprosit si na jejich přímluvu Boží požehnání. Využijte v těchto dnech příležitostí ke zpovědi. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Poutní mši svatou bude sloužit ve 14.30 hod. P. Milan Maštera, který po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Čas po mši svaté a po požehnání chceme využít k setkání všech farníků. Prosím, zapojte se do přípravy pouti podle pokynů uvedených níže nebo oznámených v kostele.

 

Rád bych poděkoval všem, kteří se i během prázdnin zapojovali do pravidelných služeb ve farnosti, zvláště mužům, kteří sekali trávu na zahradě, ale i ženám, které jsou ochotné pomáhat s květinami na zahradě i v kostele. Prosba o pomoc ale stále platí. Je ještě řada dalších služeb, které čekají na ochotné ruce. Věřím, že se najdou.

P. Josef

 

 

Ve farním kostele v Hradisku je mše svatá v 9.15 hod. dnešní neděli obětována za živé a zemřelé myslivce, rybáře a včelaře, chovatele koní, holubů a drobného zvířectva. Zveme na mši svatou všechny, kdo se sdružují v těchto spolcích.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mt 18,21-35) Pán Ježíš ukazuje Petrovi i nám BOHATSTVÍ A SÍLU ODPUŠTĚNÍ. Když nás něco rozčílí nebo nám někdo ublíží, je potřeba se zastavit, uklidnit a druhému i sobě opravdově odpustit. Tím získáváme pokoj a moudrost do srdce a můžeme začít s řešením problému nebo nějaké nepříjemnosti. Navíc, držíme-li pospolu a s Pánem Ježíšem, nejsme na nacházení moudrých rozhodnutí sami. Milá princezno a statečný rytíři, kéž se nám s Boží pomocí daří odpouštět a moudře se rozhodovat. A nezapomeňte – na shledanou příští neděli!

 

Sbírka pro SVATOU ZEMI

Křesťanům ve Svaté zemi každoročně pomáhají naše dary do pokladničky u Božího hrobu. Letos jsme se kvůli pandemii koronaviru nemohli fyzicky účastnit velikonočních obřadů. O této neděli a také během celého následujícího týdne můžete přispět na zajištění nezbytné podpory zemi, která uchovává kořeny naší víry, darem do pokladničky ve farním kostele, která je viditelně označena. Svůj dar můžete také přinést do sakristie nebo do farní kanceláře.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Úterý 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Středa 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

 

Příští neděle 20. 9. je 25. v liturgickém mezidobí.

Ve farnosti sv. Mořice slavíme patrocinium - pouť ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků, ochránců naší farnosti.

Ve farnosti Hradisko prožijeme adorační den a den modliteb za bohoslovce.

 

Příští neděli se také uskuteční sbírka na potřeby farnosti. Kéž Pán hojně odmění vaši štědrost!

 

POUTNÍ MŠE SVATÉ

Pondělí 14. 9. v 11.30 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže.

Neděle 20. 9. ve 14.30 hod. v kostele sv. Mořice.

Neděle 27. 9. v 8 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

 

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB v neděli 20. 9.:

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NEBUDE.

Odpoledne ve 14.30 hod. bude slavná poutní mše svatá. Hlavní celebrant P. Milan Maštera udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Dá-li Pán, setrváme pak chvíli ve farním společenství. Všichni jste srdečně zváni.

Večerní mše svatá v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá NEBUDE.

 

PROSBA K PŘÍPRAVĚ A ZAJIŠTĚNÍ POUTI

Prosíme zvláště ženy, aby přišly během tohoto týdne uklidit na probošství.

Prosíme zvláště muže, aby přišli a pomohli připravit zázemí pro společné posezení.

Dále prosíme všechny ochotné pro zajištění samotného průběhu farního nedělního odpoledne. 

Pro zajištění uvedených činností se prosím hlaste ve farní kanceláři (tel. 573338952) nebo Vítu Pořízkovi (tel. 736522846).

A prosíme také ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství nejpozději v sobotu 19. 9. VELMI DĚKUJEME!

 

ADORACE

Neděle 13. 9. – v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

Neděle 20. 9. – v kostele sv. Mořice adorace NEBUDE

 

ADORAČNÍ DNY

V liturgickém kalendáři naší arcidiecéze najdeme každý den poznámku: „Adorační den farnosti …. „ Znamená to, že po celý rok, každý den na určitém místě, věřící bdí na modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí – děkují, chválí i prosí Pána, který řekl: „Beze mne nemůžete dělat nic.“

Nastaly dny, kdy tento úkol je svěřen našim farnostem, tedy nám. Každý z nás ho máme přijmout za svůj. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje.

 

Kdy jsou naše ADORAČNÍ DNY?

Farnost Hradisko – neděle 20. 9.

Zahájení v 10.15 hod. (po mši svaté), zakončení společnou adorací a svátostným požehnáním v 17 hod.

Farnost sv. Mořice – úterý 22. 9.

Zahájení v 8 hod. (výstav Nejsvětější svátosti v kapli P. Marie Bolestné), zakončení přede mší svatou. V 17 hod. mše svatá, po mši svaté společná adorace do 19 hod., od 19 hod. adorace mužů.

 

Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Na adoraci jsme zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.

Děkuji. P. Josef

 

Den modliteb za bohoslovce

O adoračním dnu vytváříme most modlitby: Modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. V kněžském semináři v Olomouci je nyní 20 bohoslovců (11 z Arcidiecéze olomoucké, 5 z Diecéze brněnské, 2 z Diecéze ostravsko-opavské, 1 z Diecéze českobudějovické). To je součet ze všech pěti ročníků. V Římě studuje celkem 6 bohoslovců (jedním z nich je bohoslovec Josef Kvapilík z naší farnosti sv. Mořice). Modleme se za bohoslovce nejen o našem adoračním dnu.

 

Výuka náboženství

V úterý 15. 9. bude zahájena výuka náboženství na faře u Panny Marie (rozpis hodin je na vývěsce). Výuka náboženství dětí ze ZŠ v Bezměrově začne ve středu 16. 9. ve 14.30 hod. pro 2. a 3. třídu a ve čtvrtek 17. 9. v 16.30 hod. pro 4. a 5. třídu.

 

Katecheze Dobrého pastýře

Farnost sv. Mořice zve všechny děti ve věku 3-6 let na společné setkávání v Centru pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5 a to každé pondělí od 16 do 17.30 hod. Budeme poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, vede je a chrání. Začínáme v pondělí 14. 9. a na setkání je potřeba dítě přihlásit na tel. 604 981 715, příspěvek 20 Kč. Více na koblihova.julie@ado.cz.

 

POZVÁNÍ NA KONCERTY

 

FESTIVAL FORFEST 2020

Ve středu 16. 9. od 20 hod. se v kostele sv. Mořice koná další z koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením a to komorní koncert houslisty Milana Paľy (SR) za doprovodu brněnského souboru Ensemble Opera Diversa. Na vystoupení Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská se můžete těšit v neděli 27. 9. rovněž v kostele sv. Mořice od 20 hod. Více na plakátě a na www.forfest.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT

v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové se uskuteční v pondělí 28. 9. v kostele sv. Mořice od 19 hod. Přijďte si poslechnout skladby Františka Macka, Leoše Janáčka, Felixe Mendelsohna, Antonia Vivaldiho, Maxe Regra a dalších vynikajících skladatelů.

 

POZVÁNÍ NA POUTI

 

Pouť k sv. Janu Sarkandrovi

ve Zdounkách u příležitosti 400. výročí jeho úmrtí a 25. výročí svatořečení bude ve čtvrtek 17. 9. obětována za rodiny, kněze a za úctu ke Kristu přítomnému v Eucharistii. Od 17 hod. jste zváni k adoraci a ke svátosti smíření. Poté od 18 hod. bude biskup Antonín Basler slavit mši svatou s uctěním ostatků světce.

 

POUŤ DĚTÍ NA KLIMENTEK

Katecheti našeho děkanátu spolu s kněžími připravují pouť pro žáky 2. stupně ZŠ, a to v pátek 25. 9. na Horu sv. Klimenta u Osvětiman, kde byly položeny základy kultury a duchovního života Moravy. Prosíme rodiče, vyzvedněte si po mši svaté nebo během týdne ve farní kanceláři letáčky s podrobnými informacemi.

 

POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn

Je již OBSAZENA! Autobus odjede v pátek 25. 9. v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, mši svatou za poutníky budeme slavit v 9.30 hod. a předpokládaný návrat kolem 12 hod. Děkujeme a těšíme se na vás!

 

VI. pouť schol a scholiček

na Svatém Hostýně se uskuteční v sobotu 26. 9. Bude zahájena mší svatou v 10.15 hod. a od 13.30 hod. vystoupí jednotlivé scholy.

 

POUTNÍ SLAVNOSTI

pondělí 14. 9. – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ul.)

neděle 20. 9.poutní slavnostní mše svatá ke cti sv. Mořice bude v 14.30 hod.

neděle 27. 9. – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

pondělí 28. 9. – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

 

SPOLEČENSTVÍ, PŘEDNÁŠKY, AKCE

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 26. 9. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

Přednáška o UDRŽITELNÉ ARCHITEKTUŘE

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 16. 9. přednášku akad. arch. Aleše Brotánka s názvem „Co je to udržitelná architektura?“ Setkání v aule AG začíná v 19 hod.

 

Konference O MODLITBĚ CHVAL A SLUŽBĚ

KDY: 26. 9. (9-22 hod.), KDE: Valašské Klobouky, Kulturní dům Klobučan. Na programu je série přednášek a workshopů pro registrované, volně přístupná je pak mše svatá a večer chval. Akce se koná s podporou a schválením P. Pavla Macury, děkana valašskoklobuckého děkanátu. Přihlašování a podrobnosti: www.poslany.credonf.cz.

 

VÍKEND PRO MATKY A DCERY

na faře v Cetechovicích proběhne 9. – 10. 10. 2020. Přihlašování u p. Kordíkové  kordikova.miroslava@ado.cz, tel. 736 522 814.

 

Latinský jazyk pro začátečníky i pokročilé

Nabídka výuky latiny směřuje k zájemcům z řad úplných začátečníků i těch pokročilejších, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Kurz je připravován tak, aby rozšiřoval naše vědomosti sahající ke kořenům moderní vzdělanosti, nabízel pohled na schémata ovlivňující naše současné myšlení, nebo i třeba jen poskytoval nevšední zpestření našeho volného času. Skromným cílem našeho snažení je schopnost orientace v jednoduchých latinských textech, ale také osvojení některých dovedností, k jejichž rozvoji tento jazyk přispívá. Pravidelná výuka začne od měsíce října a existuje také možnost účastnit se jí on-line. Pravidelná výuka probíhá obvykle v Centru pro rodinu na Stojanově náměstí u sv. Mořice, avšak konkrétní možnosti našich schůzek budeme řešit až po přihlášení všech zájemců, a to s ohledem na současná bezpečnostní opatření. Přihlášky lze zasílat a další informace získat přímo u Martina Provazníka, a to e-mailem: provaznik.martin@seznam.cz

 

Otevřené brány 2020 ve farnosti sv. Mořice

V měsíci září jsou prohlídky našeho kostela sv. Mořice i kostela sv. Jana Křtitele možné v těchto termínech: sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod. Státní svátky mají režim jako v sobotu. Během bohoslužeb a konání obřadů prohlídka není možná.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

Kříž je posvátné znamení Boží Lásky, znamení Ježíšovy Oběti … a nést „svůj kříž“ znamená mít s Kristem podíl na spáse světa.

Papež František


 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES