TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 29

25. neděle v mezidobí

20. 9. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Svatý Mořici a jeho druhové, mučedníci pro víru v Krista, orodujte za nás!

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, z předchozích nedělních zastavení nad evangeliem už víme, jak moc je důležité držet pospolu a navzájem si odpouštět. V dnešním evangeliu (Mt 20, 1-16) nám Pán Ježíš pomáhá uvědomit si velikost a podstatu BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI. Bůh jako spravedlivý hospodář dává každému z nás TO, CO POTŘEBUJE. A proto je hloupé si závidět. Někdy se stane, že máte něco, co už nepotřebujete, tak to můžete někomu darovat. A opravdu hrdinský čin je, když se i s „málem“ dokážete rozdělit, abyste někomu pomohli nebo udělali radost. Myslíte, že to také dokážete? Věříme, že ano, a přejeme vám hodně radosti, kterou předáte jiným a také sami zakusíte.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Kéž je nám Boží štědrost inspirací.

 

Tuto neděli (20. 9.) smíme v našich farnostech prožít jako DEN VELKÝCH BOŽÍCH MILOSTÍ:

 

Ve farnosti Hradisko máme adorační den a den modliteb za bohoslovce. Ve farním společenství jej zahájíme mší svatou v 9.15 hod. s následným výstavem Nejsvětější Svátosti. K jejímu uctění a chvále jste zváni v průběhu neděle až do 17 hod., kdy adorační den zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.

 

Ve farnosti sv. Mořice slavíme pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků, ochránců naší farnostiRanní mše svatá zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NENÍ. Odpoledne ve 14.30 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant P. Milan Maštera udělí po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni ke společnému setkání.

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

 

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

DĚKUJI VŠEM, kteří pomohli a pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

 

UPOZORNĚNÍ:

Nadále trvá povinnost účastníků bohoslužeb mít roušku. tj. ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), po celou dobu bohoslužby, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. Také při vstupu do kostela používejte dezinfekční prostředek na ruce. Prosíme o ohleduplnost a děkujeme.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Středa 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Příští neděle 27. 9. (26. v liturgickém mezidobí) je zároveň SVĚTOVÝM DNEM MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ.

V kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu prožijeme titulární slavnost. Mše svatá tam bude mimořádně v neděli 27. 9., a to v 8 hod.

 

ADORACE v neděli 20. 9. a 27.9.

v kostele sv. Mořice NEBUDE

 

ADORAČNÍ DEN ve farnosti sv. Mořice

úterý 22. 9. - zahájení v 8 hod. (výstav Nejsvětější Svátosti v kapli P. Marie Bolestné), zakončení přede mší svatou. V 17 hod. mše svatá, po mši svaté společná adorace do 19 hod., od 19 hod. adorace mužů.

O adoračním dnu vytváříme most modlitby: modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost.

Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Na adoraci jsme zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte.

 

Výstava fotografií

Putovní výstava velkoformátových fotografií, která je nyní v zadní části kostela sv. Mořice, je dílem fotografického spolku ČLOVĚK A VÍRA. Zůstane v našem kostele do konce měsíce září.

 

Katecheze Dobrého pastýře

je určena dětem ve věku 3-6 let. Setkáváme se v Centru pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5 a to každé pondělí od 16 do 17.30 hod. Na setkání je potřeba dítě přihlásit. Více informací a přihlášky: tel. 604 981 715, koblihova.julie@ado.cz.

 

POUŤ DĚTÍ NA KLIMENTEK

Katecheti našeho děkanátu spolu s kněžími připravují pouť pro žáky 2. stupně ZŠ, a to v pátek 25. 9. na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Rodiče, podrobné informace získáte u P. Josefa a katechetky Evy Blešové.

 

POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn

Je již OBSAZENA! Autobus odjede v pátek 25. 9. v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, mši svatou za poutníky budeme slavit v 9.30 hod. a předpokládaný návrat kolem 12 hod. Děkujeme a těšíme se na vás!

Důležité oznámení: Tento týden je nečekaně uzavřena bazilika na Svatém Hostýně. Je možné, že na pouť pojedeme na jiné místo, do Dubu nad Moravou nebo do Štípy, prosím počítejte s tím. Termín odjezdu i doba příjezdu zůstává.

Za Centrum pro rodinu M. Kordíková

 

Jablíčkový den otevřených dveří

Děkanátní centrum pro rodinu zve všechny bez rozdílu věku na "Jablíčkový den otevřených dveří", který se bude konat ve čtvrtek 1. 10. (9-12 hod. a 13-16 hod.) na Stojanově nám.4/5 v Kroměříži. Přijďte ochutnat jablíčka, štrůdl, křížaly i čerstvý mošt. Rádi vás uvidíme, popovídáme si s vámi u kávy či čaje, představíme náš program. Děti si mohou vyrobit malý dárek nebo si pohrát v herně.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 26. 9. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte!

 

FESTIVAL FORFEST 2020

Přijměte pozvání na závěrečný koncert Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením v neděli 27. 9. do kostela sv. Mořice, kde od 20 hod. vystoupí Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská. Více na plakátě a na www.forfest.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Svatováclavský koncert

v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové se uskuteční v pondělí 28. 9. v kostele sv. Mořice od 19 hod. Přijďte si poslechnout skladby Františka Macka, Leoše Janáčka, Felixe Mendelsohna, Antonia Vivaldiho, Maxe Regra a dalších vynikajících skladatelů.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI - sv. Mořic a druhové

Mořic velel legii složené z horlivých křesťanů. Svým vojákům byl příkladem jak v udatnosti, tak i ve víře a lásce ke Kristu. Před bitvou se konaly slavnosti s oběťmi pohanským bohům, které měly vojsku zajistit vítězství, což bylo v rozporu s vírou Mořice a jeho druhů. A protože odmítli, byl pro výstrahu zabit každý desátý voják. Nakonec všichni z legie, včetně Mořice položili pro Krista svůj život. Svatý Mořic je patronem vojáků, zbrojířů i řemeslníků, kteří pracují s barvami.

Svatý Mořici, pros za nás!


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 9. 2020, 25. mzd.

Bože, prosíme, daruj nám vnímavost, abychom si všímali nově příchozích farníků a měli odvahu jim nabídnout své přátelství.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jděte a získejte za učedníky všechny národy, praví Pán, křtěte je a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, daruj nám vnímavost, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Svatý Tomáš Akvinský, 1270, jednomu studentovi.

Můj drahý Jene, ptal ses mě, jak nashromáždit bohatou zásobu vědění. Tady jsou mé rady:

Nenoř se ihned do oceánu vědomostí, nýbrž přibližuj se k němu po menších říčkách. Je moudré postupovat od snadnějšího k obtížnějšímu. To je má rada a uděláš dobře, budeš-li se jí řídit. * Hovoř a zapojuj se do disputace až po zralé úvaze. * Vysoce si ceň čistého svědomí. * Nikdy nezanedbávej modlitbu. * Chceš-li čerpat z Božího "vinného sklepa", musíš rád pobývat sám ve své cele. * Na každého se tvař vlídně. * Nestarej se o záležitosti, do nichž ti nic není. * Nechovej se ke každému příliš důvěrně, neboť to plodí jen pohrdání a stává se záminkou pro zanedbávání skutečné práce. * Neskákej lidem do řeči a nepleť se do jejich konání. * Nemrhej časem na nesmyslné rozhovory. * Kráčej ve stopách dobrých a svatých lidí. * Nevšímej si charakteru přednášejícího, ale zapamatuj si vše užitečné, co říká. * Snaž se důkladně pochopit vše, co čteš a slyšíš. * Budeš-li mít o některých věcech pochybnosti, hledej o nich další údaje. * Snaž se nahromadit co nejvíce poznatků v malé "knihovně" své mysli. Musí být tak plná, jak jen to jde. * Nezabývej se záležitostmi, o kterých nemáš pravomoc rozhodovat. * Budeš-li toto vše konat, pak budeš zdravou ratolestí a poneseš hojné plody na vinici Pána zástupů po všechny dny svého života. Budeš-li se mými radami do písmene řídit, dosáhneš svého vytouženého cíle. * Sbohem Tomáš Akvinský

(Z knihy „Dopisy velkých osobností hříšníkům I., Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2002)

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES