TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 30

26. neděle v mezidobí

27. 9. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání.

 

Před námi je slavnost sv. Václava. P. Václavu Altrichterovi i všem Václavům blahopřejeme k svátku a vyprošujeme jim na přímluvu sv. Václava hojné Boží požehnání.

 

V úterý 29. 9. uplyne 97 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Od roku 2016, kdy papež František schválil vydání dekretu o jeho heroických ctnostech, pokračuje proces jeho blahořečení. A. C. Stojan působil v naší farnosti sv. Mořice. Dal všem příklad věrnosti Kristu a obětavosti ve službě bližním. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Ve čtvrtek vstoupíme do měsíce října, měsíce Panny Marie, v němž jsme zváni zvláště ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve – jak v kostele sv. Mořice, tak v kostele sv. Jana Křtitele a také ve farním kostele v Hradisku. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, se zapojte do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

 

VOLBY do zastupitelstev krajů a do Senátu (2.-3. 10. 2020)

Být katolickým křesťanem má znamenat být zodpovědným občanem, proto nás čeští a moravští biskupové vyzývají, abychom šli k volbám a abychom volili zodpovědně. (viz www.cirkev.cz)

P. Josef

 

 

Na poslední zářijovou neděli (letos 27. 9.) připadá Světový den migrantů a uprchlíků. Papež František dal svému poselství k této události titul: „Přinuceni k útěku jako Ježíš Kristus“ a je k dispozici na www.cirkev.cz v aktualitách z 29. 5. 2020.

 

Ve stejný den 27. 9. na svátek sv. Vincence z Paula, jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé, si připomínáme Den Charity. ČBK ho oficiálně vyhlásila v roce 2008.

 

V kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu prožíváme titulární slavnost. Mše svatá bude slavena mimořádně tuto neděli (27. 9.) a to v 8 hod.

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

 

FORFEST 2020

A také dnes (tj. v neděli 27. 9.) jsme zváni na závěrečný koncert Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením do kostela sv. Mořice, kde od 20 hod. vystoupí Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská. Více na plakátě a na www.forfest.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Svatováclavský koncert

v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové, roz. Mackové, se uskuteční hned v pondělí 28. 9. rovněž v kostele sv. Mořice a to už od 19 hod. Přijďte si poslechnout skladby F. Macka, L. Janáčka, F. Mendelssohna, A. Vivaldiho a dalších vynikajících skladatelů.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mt 21,28-32) nás Pán Ježíš povzbuzuje k PŘEKONÁVÁNÍ LENOSTI, další důležité dovednosti pro život v Božím království. Už se vám někdy stalo, že se vám nechce? S leností, která na nás někdy přichází, si pravý rytíř i pravá princezna umějí poradit. Překonají ji! Někdy se to na poprvé nepodaří, ale to nevadí. Důležité je boj s leností nevzdat! Zvláště, když máme věrného pomocníka Pána Ježíše. Neváhejme se proto na Něj obracet s prosbou o sílu a vytrvalost vítězit nad každou leností. Pán je nám stále nablízku se svou pomocí i odměnou, nezapomínejme na to! A co nalepování kartiček? Už víte, co bude na výsledném obrázku?

 

Při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 21 090 Kč, ve farnosti Hradisko 3 781 Kč.

 

UPOZORNĚNÍ:

Nadále trvá povinnost účastníků bohoslužeb mít roušku. tj. ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), po celou dobu bohoslužby, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. Také při vstupu do kostela používejte dezinfekční prostředek na ruce. Prosíme o ohleduplnost a děkujeme.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 28. 9. – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – viz program na plakátě. Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992).

Úterý 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Středa 30. 9. – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Čtvrtek 1. 10. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY

Pátek 2. 10. - památka svatých andělů strážných

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava v pondělí 28. 9.

7.00 hod. – kaple sv. Vincence de Paul na Malém Valu

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

9.00 hod. – kostel sv. Mořice

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

ADORACE

Neděle 27. 9. - v kostele sv. Mořice NEBUDE

Čtvrtek 1. 10. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15-19 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 2. 10. – adorace v kapli sv. Vincence 7-16 hod., kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 4. 10. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. 8.30–17 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku (ve 14 hod.) a v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem  (1. 10.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (2. 10.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. 10. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 30. 9. v 19 hod. na faře.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa

 

Jablíčkový den otevřených dveří

Děkanátní centrum pro rodinu zve všechny bez rozdílu věku na "Jablíčkový den otevřených dveří", který se bude konat ve čtvrtek 1. 10. (9-12 hod. a 13-16 hod.) na Stojanově nám.4/5 v Kroměříži. Přijďte ochutnat jablíčka, štrůdl, křížaly i čerstvý mošt. Rádi vás uvidíme, popovídáme si s vámi u kávy či čaje, představíme náš program. Děti si mohou vyrobit malý dárek nebo si pohrát v herně.

 

Katecheze Dobrého pastýře

má pomoci dětem ve věku 3-6 let navázat osobní vztah s Ježíšem, rozvíjet víru, vědomě a se zaujetím prožívat mši svatou i osobní modlitbu. Děti se budou učit poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovečky, vede je a chrání. Chcete-li se dovědět více nebo vidět ukázkovou hodinu, přijďte na Den otevřených dveří 1. 10. do Centra pro rodinu Studánka Kroměříž na Stojanově nám. 4/5, popř. napište: koblihova.julie@ado.cz.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 27. 9. 2020, 26. mzd. (1. pátek)

Bože, na přímluvu sv. Vincence prosíme za charitní dílo v naší zemi a našem městě a za ochotné lidi pro pomoc ve farnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Mluv o knize Božího Zákona, přemýšlej o ní dnem i nocí, abys zachovával a dělal všechno, co je v ní psáno; pak bude tvá cesta správná a budeš mít úspěch.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, na přímluvu sv. Vincence prosíme …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

HYMNUS (breviář, čtení)

Vám, archandělé, k poctě zní * chvalozpěv tento sváteční, * vám, které v říši nadhvězdné * zdobí zář slávy nezměrné.

Ty, veliteli hvězdných čet, * vítězný Michaeli, hleď * nás chránit mocnou pravicí * v milosti posvěcující.

Ty, Gabrieli, posel jsi * největších Božích tajemství. * Dej nám, ať tímto životem * po jasných cestách k nebi jdem.

Buď, Rafaeli, oporou * všech věrných, co do vlasti jdou. * Uzdrav je z chorob tělesných * a uděl dost sil duševních.

 

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES