TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 31

27. neděle v mezidobí

4. 10. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři, milí farníci.

V roce, kdy si připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandera, byly farnosti našeho děkanátu pozvány v sobotu 10. října do olomoucké katedrály na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Vzhledem k omezením, která platí během nouzového stavu, se tato pouť nemůže konat. Otec arcibiskup se na nás obrací těmito slovy: „Prosím však, aby věřící vzali vážně naléhavost situace, kdy máme v přípravném ročníku kněžského semináře jediného kandidáta a v některých ročnících semináře žádného. I přes vnější omezení je třeba se probudit a s pokorou i důvěrou naléhavě prosit v modlitbě.“

Prožíváme měsíc říjen. Udělejme tento důležitý krok: Setkávejme se v rodinách ke společné modlitbě růžence po celý měsíc a obětujme modlitbu růžence zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Pokusme se vytvořit most modlitby ve stejný čas – večer ve 20 hod. Papež sv. Jan Pavel II. označil růženec za nejmocnější zbraň proti všemu zlu ve světě. Můžeme připojit také tuto modlitbu:

 

Modlitba národů proti pandemii COVID 19

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

P. Josef

 

 

K nařízením, která stále platí (dezinfekce, roušky), se od 5. 10. 2020 přidávají další omezení. Náš arcibiskup Jan vydal upřesňující pokyn k Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020. Z něho cituji:

„Vláda omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.

Rozhodnutí vlády respektujeme. Při mši svaté mohou hrát varhany, může zazpívat žalm sólista z kůru. Prosím kněze, aby tam, kde je účastníků na bohoslužbách více, nabídli více bohoslužeb, pokud je to možné, případně se vrátili k přenášení bohoslužeb streamováním.

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.“

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mt 21,33-43) Pán Ježíš vypráví o vinici v čase sklizně. Urodí-li se na vinici hrozny, je to pro vinaře radostné období. A podobně je to i s naším životem, který má nést ovoce. Kartička, kterou dnes dostanete, vám napoví hlavní druhy ovoce pěstované v Božím království: lásku, radost, pokoj a spravedlnost. Boží spravedlnost, jak už víme, spočívá v tom, že každý dostane to, co potřebuje, a že se umíme s druhými dělit. Dnes nás Pán Ježíš učí, že všechno, co děláme, máme dělat s láskou a radostí. Čím více žijeme s Ježíšem, tím více je v nás radosti a lásky, a tak kolem sebe šíříme pokoj důležitý pro pěkné vztahy mezi lidmi. Jak je to s každým z nás? Neseme ovoce Božího království?

 

Při sbírce pro SVATOU ZEMI jste darovali ve farnosti sv. Mořice 45 000 Kč, ve farnosti Hradisko 6 048 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

UPOZORNĚNÍ:

Od 1. října platí zákaz návštěv v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Sobotní bohoslužby budou v kostele sv. Cyrila a Metoděje slaveny v obvyklém čase, ale pouze pro pacienty a ty, kteří v nemocnici pracují. Prosíme farníky, aby to respektovali, a účastnili se bohoslužeb v kostelích uvnitř města.

O pondělí 5. října bude uzavřena pro veřejnost kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ul., a to minimálně do 19. října.

 

Sbírka pro Mary´s meals

Tuto neděli 4. 10. se uskuteční v kostele sv. Mořice finanční sbírka pro Mary´s meals. Situace v době pandemie koronaviru je v řadě zemí kritická, také pro Mary´s meals se činnost komplikuje, hlavně kvůli zavřeným školám. Dobrovolníci Mary´s meals se snaží distribuovat potravinové balíčky přímo do rodin školáků, aby školáčci zůstávající doma nehladověli. V některých místech si rodiče školáků mohou vyzvednout surovinu pro přípravu kaše ve vzdělávacích centrech. Děti zapojené do programu Mary´s meals v postižených zemích naléhavě potřebují naši pomoc. Můžete přispět hotově do pokladničky u vchodu do kostela, nebo bezhotovostně na sbírkový účet: 4410277/0100. Za každý váš dar jménem dětí upřímně děkujeme.

Dobrovolníci MM Kroměříž

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 11. 10. je 28. v liturgickém mezidobí.

 

ADORACE

Neděle 4. 10. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. 8.30–17 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku ve 14 hod. a v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

Neděle 11. 10. - v kostele sv. Mořice 19-20 hod.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž zve všechny seniory na pravidelná setkávání každý čtvrtek od 9 h pro všechny zájemce o povídání, modlitbu za nejbližší a jiné. V rámci této "„ČTVRTEČNÍ KAVÁRNIČKY" " bude každý druhý čtvrtek (8. 10., 12. 11.) probíhat setkání s P. Jiřím Orságem nad tématy o sv. Janu Sarkanderovi. Více informací na plakátu.

Na setkání s vámi se těší pracovnice Centra pro rodinu

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – Panna Maria Růžencová

Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení, v rozjímání o událostech z Ježíšova života a o spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria. Definitivní podobu růžence stanovil (1569) papež Pius V. Slavení této památky bylo zavedeno o tři roky později na paměť vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta (7. 10. 1571). Panno Maria Růžencová, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 4. 10. 2020, 27. mzd.

Bože, děkujeme za dar vůdcovství a prosíme o požehnání skautským vedoucím, kteří se nezištně a ochotně starají o naše děti ve svém volném čase.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar vůdcovství a prosíme …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Zdraví je dar pro službu Bohu
Svatá Kateřina de' Ricci, 6. ledna 1561, laikovi.

Milý Salviati, dozvěděla jsem se, že jste nemocný. … Musíte dbát o své zdraví, ne proto, abyste užíval potěšení tohoto světa, ale abyste živil svou rodinu a dobře křesťansky vychoval své děti. Nezapomínejte, že před posledním soudem budeme vydávat počet nejenom ze svých prohřešků, nýbrž i ze zanedbávání sebe sama. Nyní, když jste oba ve Florencii, jistě Vám už nikdo nepodá k večeři polévku a pečivo, takže Vám posílám košík kaštanů a přikazuji Vám, abyste každý večer snědl alespoň čtyři. Musíme se dívat na život a ne na smrt jako na svůj cíl a snažit se konat dobro ke cti a slávě Boha v nás přebývajícího. Velice bych si přála, abyste nedělal nic, co je nad Vaše možnosti. Působíte si tím nenapravitelnou škodu. Například jste neměl od nás odjíždět. … Vy jste však mou radu neuposlechl. … Nynější počasí jistě škodí Vašemu zdraví, a tak Vás prosím, abyste o sebe lépe pečoval, alespoň do poloviny dubna: to bude Váš úkol. … svěřila jsem našemu Pánu Vaše tělo, duši, srdce, paměť, rozum i vůli. Je to šest nádob s vodou a já jsem prosila Pána, aby ji proměnil ve víno. Modlila jsem se, aby jako víno očišťuje a konzervuje, tak také Vaše mysl byla od všeho nečistého osvobozena a dobro ve Vás bylo dobrými skutky upevňováno. …
Vaše Kateřina

Z knihy „Dopisy velkých osobností hříšníkům II. - Setkání v ráji, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2002, zkráceno


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES