TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 33

29. neděle v mezidobí

18. 10. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

MISIJNÍ NEDĚLE - DEN MODLITEB ZA MISIE

 

„Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8) je název Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2020, z něhož alespoň krátce:

“…Sama skutečnost, že jsme život dostali zdarma, je nevyslovenou pozvánkou, abychom vstoupili do dynamiky sebedarování. Je zárodkem, který v pokřtěných uzraje jako odpověď lásky v manželství nebo v zasvěceném životě pro Boží království. Lidský život se z Boží lásky rodí, v lásce roste a k lásce směřuje. Z Boží lásky není nikdo vyloučen…

Misie je svobodnou a vědomou odpovědí na Boží volání. Toto volání však lze pochopit pouze tehdy, žijeme-li v láskyplném osobním vztahu s živým Ježíšem v jeho církvi. Položme si otázku: Jsme připraveni přijímat přítomnost Ducha Svatého ve svém životě, odpovídat na povolání k misii…? Jsme připraveni jako Maria, Ježíšova matka, naplno sloužit Boží vůli (srov. Lk 1,38)? Tato vnitřní ochota je velice důležitá, abychom mohli nikoli abstraktně, ale dnes, v současné církvi, odpovědět Bohu: „Zde jsem, mne pošli!“

(www.missio.cz)

 

Sbírka na misie, která je nedílnou součástí SVĚTOVÉHO DNE MODLITEB ZA MISIE a která se měla tuto neděli konat, se zatím odkládá. I přesto můžete misie podpořit a to darem přímo na účet PMD: 72540444/2700, VS 10. Uvedete-li do poznámky svoji adresu, bude vám vystaveno potvrzení o přijatém daru. Lidé v misiích na vás s vděčností pamatují ve svých modlitbách.

 

V obou našich farnostech je možné si „zakoupit“ Misijní kalendář. Dary za kalendář podpoří projekty Papežského misijního díla dětí (PMDD). Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře. Děkujeme.

 

UPOZORNĚNÍ:

Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ulici, kaple sv. Vincence na Malém Valu a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou uzavřeny pro veřejnost.

 

Ve farnosti sv. Mořice jsou slouženy mše svaté v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Počet účastníků bohoslužby je od středy 14. 10. omezen na 6 osob. Účast je pouze pro přihlášené a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

Možnost individuálního přijetí svatého přijímání je v kostele sv. Mořice ve všední dny od 16 hod. V tu dobu je také možné přistoupit ke svátosti smíření. V neděli je možné individuálně přijmout svátosti v době od 9 do 10 hod.

Ve všední dny od 19 hod. je v kostele sv. Mořice půlhodinová tichá adorace, v neděli pak adorace od 19 do 20 hod. Také na adorace je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání.

 

Ve farnosti Hradisko jsou slouženy mše svaté ve farním kostele Všech svatých také podle pravidelného pořadu bohoslužeb a za stejných podmínek. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 731 402 093 (P. Josef) nebo na formuláři v kostele.

V neděli odpoledne od 14 hod. bude ve farním kostele tichá půlhodinová adorace. I zde je třeba zachovat počet do 6 osob, proto je nutné se přihlásit. Na závěr adorace kněz podá svaté přijímání jak těm, kdo adorovali, tak těm, kteří přijdou v čase mezi 14.30 – 15 hod. Je také možné požádat o přijetí svátosti smíření.

Na požádání kněží v obou farnostech navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

Praktické a užitečné informace ve vztahu k současné mimořádné situaci najdete na farních webových stránkách www.svmoric.net (v pravém sloupci - „Aktuální články“) a na www.farnost-hradisko.cz (Např. nedělní ohlášky, Modlitbu národů proti pandemii COVID-19, modlitby na farní pastorační úmysl, Dopis arcibiskupa všem farnostem).

 

Děkujeme, že dodržujete hygienická opatření – nosíte v kostele roušku a používáte dezinfekci. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím televize Noe, Radia Proglas a videopřenosů. Křesťanská média rozšířila program o další živé přenosy bohoslužeb. Pro všechny, kdo se nemohou z vážných důvodů účastnit bohoslužeb, platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí. 

 

Modleme se s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, na konci dnešního evangelia (Mt 22,15-21) nás Pán Ježíš vybízí, abychom to, co patří Bohu, dávali Bohu. Co máme my a patří to Bohu? Je to náš život. Tím, že patříme k Ježíši, patříme do Božího království a také k Bohu. Snažíme-li se žít v Boží blízkosti a pospolu s bližními, odpouštíme-li, konáme-li vše s láskou a radostí, pak jsme nalezli způsob, jak Bohu darovat „náš“ život a zakoušet skutečný pokoj v srdci. Každý z nás má v Božím království svůj speciální úkol, každý z nás je nenahraditelný. Každý z nás je jedinečný, jak čteme na plakátku, na který lepíme nedělní kartičky. Každý z nás je milovaným Božím dítětem!

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 22. 10. – sv. Jana Pavla II., papeže

Pátek 23. 10. – sv. Jana Kapistránského, františkánského kněze

Sobota 24. 10. – sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

 

Příští neděle 25. 10. je 30. v liturgickém mezidobí.

V kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku si připomeneme Výročí posvěcení kostela.

 

Příští neděli vchází v platnost ZIMNÍ ČAS

FARNOST SV. MOŘICE - pořad bohoslužeb beze změny.

FARNOST HRADISKO - ve čtvrtek 29. 10. následující čtvrtky, s ohledem na zimní čas, budou mše svaté začínat v 18 hod.

 

Výstava – Na misii v Peru

V kostele sv. Mořice je ke zhlédnutí výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru. Kdykoliv během dne si ji můžete prohlédnout.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Antonín Maria Klaret

Pocházel z chudé španělské rodiny. Jako prostřední z 11 dětí musel brzy tvrdě pracovat. Chtěl, aby všichni poznali Pána Ježíše, a sám toužil stát se knězem. Založil křesťanské vydavatelství a knihkupectví, aby si lidé mohli o Pánu aspoň číst. Antonín Klaret odjel jako misionář nejdříve na Kanárské ostrovy a pak už jako arcibiskup na Kubu. Založil kongregaci misionářů Synů Neposkvrněného Srdce Panny Marie (CMF), nazývanou též klaretíni. Na Kubě pak založil ženskou větev klaretínky a s velkou horlivostí obnovoval náboženský život, zakládal nové farnosti, sloužil nemocným a umírajícím. Také otevřeně požadoval zrušení otroctví, což se některým lidem nelíbilo a začali mu usilovat o život. Po sedmiletém pobytu na Kubě se musel vrátit do rodného Španělska. S hlásáním evangelia a života podle něj ale nepřestal. Byl proto často napadán a zesměšňován, proto nakonec odešel do Francie, kde také r. 1870, ve svých 63 letech, v klášteře cisterciáků zemřel. Svatý Antoníne Klarete, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 18. 10. 2020, 29. mzd.

Prosíme o vytrvalost, abychom neustávali v poznávání Boha a byli ochotni věnovat čas četbě Písma a učení Církve.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pomáhej nám, Bože, svou milostí, abychom se zcela oddali tvé službě jako svatý Lukáš, a dej, ať účast na Kristově oběti vyléčí naše neduhy a zachrání nás pro život věčný.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o vytrvalost, abychom neustávali

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Laudato sii

Čl. 69:

…„Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý... Různí tvorové, které Bůh chtěl v jejich vlastním bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné Boží moudrosti a dobroty. Proto každý člověk, aby se vyhnul nezřízenému užívání věcí, které pohrdá Stvořitelem a přináší zhoubné následky lidem i jejich prostředí, má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní.“

 

Čl. 70:

…Zanedbání závazku pěstovat a udržovat správný vztah k bližnímu, o něhož jsem povinen pečovat a kterého mám chránit, ničí můj vnitřní vztah ke mně samému, k druhým, k Bohu i k zemi. Když se zanedbávají všechny tyto vztahy, když se ze země vytratí spravedlnost - praví nám Bible – veškerý život je v ohrožení …

 

Čl. 71:

… Stačí jediný dobrý člověk, aby se zrodila naděje!


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES