TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 34

30. neděle v mezidobí

25. 10. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých v Hradisku

 

„Vzácným darem, který Duch Svatý vkládá do našich srdcí, je hluboká důvěra v Boží lásku a milosrdenství.“

papež FRANTIŠEK

 

 

Milí farníci,

vzhledem k novým přísným opatřením vlády, mj. omezení pohybu a kontaktu s druhými lidmi, není možné od čtvrtka 22. 10. sloužit bohoslužby s účastí věřících ani v neděli, ani ve všední dny.

Ve farnosti sv. Mořice a Hradisko se proto ruší všechny mše svaté, adorace i pobožnosti na hřbitově. Obě klášterní kaple jsou uzavřeny jen pro místní komunitu.

 

Přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy. Informujte se telefonicky. Na vaši žádost je možné intenci odložit na dobu, kdy bude povoleno slavit mši svatou s účastí věřících. Nové intence v současné mimořádné situaci nemůžeme přijímat, proto prosíme o pochopení. Děkujeme.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně OTEVŘEN. Jsme připraveni individuálně posloužit každému potřebnému. Jsme vám k dispozici na telefonu (P. Josef Lambor 731 402 093, P. Augustin Jiří Zatloukal 731 604 058, P. Jiří Orság 603 710 651). V kostele svatého Mořice budeme ve zpovědnici ve všední dny pondělí – pátek od 16 hod., v neděli v době, kdy začínaly pravidelné dopolední bohoslužby.

V kostele Všech svatých v Hradisku, bude příležitost ke svátosti smíření následující neděli 1. 11. v odpoledních hodinách.

Stejně tak je možné – při zvýšené opatrnosti - aby kněz navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

 

Respektujme a dodržujme omezení pohybu. Vždy mějme na tváři roušku a dodržujme hygienická opatření. Pokud navštívíme kostel, využijme chrámové lodi a dodržujme doporučenou vzdálenost od ostatních věřících s výjimkou členů vlastní domácnosti (odstup 2 metry není přehnaný). Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

 

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosyProžívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042). Snažme se, aby celá neděle byla slavením dne Páně v rodinném kruhu.

 

Modleme se s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Také Radio Proglas zařadilo do svého vysílání modlitbu růžence za ukončení pandemie každý všední den od 20 hod.

 

Praktické a užitečné informace ve vztahu k současné mimořádné situaci najdete na farních webových stránkách www.svmoric.net (v pravém sloupci - „Aktuální články“) a na www.farnost-hradisko.cz (Např. nedělní ohlášky, Modlitbu národů proti pandemii COVID-19, modlitby na farní pastorační úmysl, nedělní inspiraci, přípravu na první svaté přijímání, katecheze v rodině).

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním úryvku evangelia sv. Matouše (Mt 22,34-40) nás Pán Ježíš učí, že do Božího království patří láska k Bohu, k sobě i k druhým lidem. Jistě si vzpomínáte z našich předchozích zamyšlení, že pro život v Boží blízkosti a v Božím království je nejdůležitější láska. Bůh tento nejvzácnější poklad – LÁSKU – vložil do srdce každého z nás a je šťastný, když mu v našem životě dáváme první místo a nezapomínáme na NĚJ. Také když prokážeme lásku druhému člověku, jsme blízko Bohu. Skrze skutky lásky jako je pomoc mamince nebo tatínkovi, sourozencům či kamarádům, sousedům i potřebným, prožíváme nádherný život v Boží blízkosti. A co znamená milovat druhé jako sebe sama? Láska k sobě se projevuje tím, že pečujeme o své tělo a dáváme mu vše potřebné: zdravé jídlo, dostatek spánku a odpočinku, umíme se radovat z pohybu, práce i učení. Pak je naše tělo zdravé a připravené k hezkému životu s Pánem i bližními.

 

Dnešní neděli si v kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku připomínáme Výročí posvěcení kostela.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů,

Den vzniku samostatného československého státu

 

Příští neděle 1. 11. je slavnost VŠECH SVATÝCH.

Ve farnosti Hradisko je tato neděle poutním dnem. Plánujeme celodenní adoraci od 8 do 20 hod. Hlaste se u paní katechetky Evy Blešové, která má na starosti rozpis.

 

Pobožnosti za zemřelé

Platná omezení zahrnují i slavnost Všech svatých a Památku větných zemřelých. Společné „dušičkové pobožnosti“ se konat nebudou. Návštěvy hřbitovů však zakázány nejsou. Jako je dovoleno jít do parků a do přírody, tak je možné přijít ke hrobu svých blízkých. Je však třeba dodržet maximální počet lidí na společné vycházce: dva – kromě rodiny.

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY už od 25. 10.

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. 11., mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. 10. do 1. 11. při splnění stanovených podmínek (přijetí eucharistie v daný den, návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé, modlitba na úmysl Svatého otce a přistoupení ke svátosti smíření v okruhu těchto dní).

 

Výstava – Na misii v Peru

V kostele sv. Mořice je ke zhlédnutí výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru. Kdykoliv během dne si ji můžete prohlédnout.

 

KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY

prvního stupně ZŠ naladíte každý všední den v 11.05 hod. na Radiu Proglas (v pondělí pro prvňáky, v úterý pro druháky, ve středu pro třeťáky, ve čtvrtek pro čtvrťáky, v pátek pro páťáky). Katechezemi provází sestry z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně.

 

DĚTEM A RODINÁM

Milé děti, milí rodiče, zvláště v této mimořádné době je vám k dispozici webová stránka www.nedelevrodine.cz s bohatou nabídkou aktivit a katechezí nejen k nedělní liturgii. Najdete zde např. ke stažení sešitek od P. Václava Fojtíka se zajímavým zamyšlením na každou neděli, nedělní kázání pro děti s P. Romanem Vlkem, materiály projektu „Malý oslík“ pro předškolní děti a další zajímavé odkazy, včetně odkazu na aktivitu „Náš společný domov“ (víz dále).

 

NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Katechetické centrum brněnského biskupství zve k zapojení se do projektu „Náš společný domov“ k roku Laudato si’, který je určen jak rodinám a malým společenstvím, tak jednotlivcům. V průběhu projektu, který probíhá od 24. 10. 2020 do 24. 5. 2021, budete plnit různé úkoly a zasláním 1-2 fotografií dle stanovených podmínek se můžete podělit o své zážitky, být zařazeni do slosování o drobné ceny a mít svou fotografii na výstavě v brněnské katedrále.

Více: www.kc.biskupstvi.cz/nas-spolecny-domov

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš

Šimon Kananejský je patronem barvířů, koželuhů, dřevorubců, řezbářů, tkalců a Juda Tadeáš těch, kteří se ocitají v krizové situaci (zoufalé a těžké nouzi). Legenda hovoří o cestě obou apoštolů do Persie, kde panovníkovi, oproti jeho kněžím očekávajícím válku, předpověděli příchod poslů míru. Po naplnění této předpovědi se král na své kněze rozhněval. Kněží potom přepadli apoštoly a ti zemřeli mučednickou smrtí. Jejich atributy jsou kyj a pila. Svatí Šimone a Judo Tadeáši, pros za nás!

 

Diář za pomoc pro Haiti a Ukrajinu

Všechny Vás zdravím a obracím se na Vás s prosbou o zprostředkování pomoci na Haiti a Ukrajinu prostřednictvím daru, který bude „odměněn“ diářem.

Poskytnutím příspěvku ve výši 300 Kč dárce přispěje na podporu humanitárních projektů Arcidiecézní charity Olomouc. Projekt „Studijní fond“ umožňuje vzdělání pro sociálně slabé dětí na Ukrajině a projekt „Střecha nad hlavou“ zajišťuje bydlení pro nejchudší haitské rodiny. V diáři najdete mj. obrázky a výroky dětí z Haiti i Ukrajiny, které vyjadřují jejich přání a sny s ohledem na složitou životní situaci. Tisk diáře zaplatil sponzor, proto 100% z výtěžku půjde přímo na pomoc.

Diář lze objednat na e-mailu info@acho.charita.cz. Na požádání vystavíme potvrzení o daru a při objednávce nad 10 ks je poštovné zdarma.

Ve společenství modlitby zůstává P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO.

 

 

Biskupové Čech Moravy a Slezska se na závěr plenárního zasedání v předvečer svátku sv. Jana Pavla II. obrátili na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

Spojujme se společně každý den ve 20 hod. v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové

21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Zdroj: www.cirkev.cz

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI on-line

S názvem „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“ se ve dnech 13. a 14. 11. 2020 uskuteční čtvrtý ročník Konference o evangelizaci. Bude přenášen on-line, proto jej může sledovat kdokoli a odkudkoli. Více na www.evangelizace.eu

 

ZVON MÍRU

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ V Den válečných veteránů, který se celosvětově slaví 11. 11., se v 11 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. (z nedělní liturgie, Mt 22,34-40)

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 25. 10. 2020, 30. mzd.

Prosíme za pomoc a změnu života lidí, kteří trpí nějakou závislostí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Pán si vyvolil svatého Šimona a Judu, aby svým kázáním šířili světlo jeho učení; a dal jim věčnou slávu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za pomoc a změnu života lidí, kteří trpí …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, ať smírem spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

2. Ať vírou postavím hráz pochybnostem, ať propast zoufalství překlenu mostem, kde vládne temnota, ať světlo křesám, se všemi smutnými ať v tobě plesám.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: víc než být potěšen, chci těšit jiné, víc než být pochopen, druhé chci chápat víc, než být milován, chci lásku dávat.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, kdo bližním odpouští, sám milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude hrozná.

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem.

(Kancionál 928)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES