TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 35

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1. 11. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Každý křesťan je povolán ke svatosti, to znamená k životu podle Blahoslavenství.

(z promluvy papeže sv. Jana Pavla II. pronesené 1. 11. 2001)

 

Na začátku měsíce listopadu pamatujeme intenzivněji na naše zesnulé. Na základě víry ve vzkříšení mrtvých prosíme za duše v očistci, zakoušíme tajemství církve a prohlubujeme úsilí o vlastní posvěcení. Z rozhodnutí papeže Františka se letos možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci prodlužuje na celý měsíc. Podrobnější informace najdete níže v textu tohoto zpravodaje.

Připomeňme si, že odpustky jsou zvláštním znamením Božího milosrdenství, které se projevuje za určitých specifických okolností.

Když dostáváme rozhřešení od svých hříchů, je nám odpuštěno. Avšak hřích v nás zanechal stopy, které je třeba odstranit a očistit. Jsme uzdraveni, ale nikoli naplno. Odpustky přispívají k tomu, že se nám zdraví znovu navrátí.

Pro získání plnomocných odpustků se vyžaduje splnění následujících podmínek:

o    svátostná zpověď vykonaná v blízkém okruhu dnů;

o    přijetí eucharistie (v den, kdy usiluji získat odpustky)

o    modlitba na úmysl Svatého otce (Otčenáš a Zdrávas Maria nebo jiná modlitba)

o    konverze srdce, jež napomáhá tomu, abychom měli duši odvrácenou od hříchu, i lehkého, a zaměřenou na lásku k Bohu a bližnímu.

K tomu přistupuje konkrétní skutek stanovený Církví (např. návštěva kostela, návštěva hřbitova, určité modlitby, atd.). Plnomocné odpustky je možno získat jen jednou za den. Všechny odpustky lze vždy použít pro zesnulé. První listopadové dny jsou zvlášť zaměřeny k získání odpustků pro duše v očistci.

P. Josef

 

 

Ve farnosti Hradisko je dnešní neděle poutním dnem. V kostele Všech svatých v Hradisku, bude tuto neděli (1. 11.) celodenní adorace od 8 do 20 hod. Kostel bude během dne otevřen k individuální návštěvě a osobní modlitbě. Odpoledne od 14 do 16 hod. bude kněz ve farním kostele zpovídat. V tom čase bude také možno individuálně přistoupit ke svatému přijímání. Příležitost ke svaté zpovědi a k sv. přijímání bude v kostele Všech svatých také v pondělí 2. 11. od 16 do 17 hod. Těm, kdo konají první pátky, kněz poslouží v pátek 6. 11. v 17.30 hod.

 

Nadále není možné sloužit bohoslužby s účastí věřících ani v neděli, ani ve všední dny. Ve farnosti sv. Mořice a Hradisko jsou proto zrušeny všechny mše svaté, adorace i pobožnosti na hřbitově. Obě klášterní kaple jsou uzavřeny jen pro místní komunitu.

 

Přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy soukromě. Informujte se telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952). O kontakt prosíme zvláště ty, kteří mají zadané intence v kostele sv. Jana Křtitele a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN. Pokud jde o bohoslužby ve farním kostele v Hradisku, obracejte se přímo na děkana P. Josefa. Na vaši žádost je možné intenci odložit na dobu, kdy bude povoleno slavit mši svatou s účastí věřících.

 

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042). Snažme se, aby celá neděle byla slavením dne Páně v rodinném kruhu.

 

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Prožijme alespoň hodinku za týden v modlitbě u svatostánku. A to při zachování hygienických předpisů, abychom chránili nejen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se potkáváme.

 

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU:

Všední dny od pondělí do pátku: 16.00 – 16.45 hod.

V neděli: v 7.45 hod. a v 10.15 hod. (tj. v době, kdy začínaly pravidelné dopolední bohoslužby).

 

V obou farnostech na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi. Jsme vám k dispozici na telefonu (P. Josef Lambor 731 402 093, P. Augustin Jiří Zatloukal 731 604 058, P. Jiří Orság 603 710 651).

 

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

 

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině (www.nedelevrodine.cz).

Vedle nabídky hodin náboženství na Radiu Proglas (viz minulé číslo zpravodaje) jsou tu také:

OVEČKY

Katechetický pořad pro žáky 1. stupně ZŠ vysílá TV Noe každý čtvrtek v 18.30 hod. Tematicky je zaměřen na evangelium nadcházející neděle a již odvysílané díly jsou ke zhlédnutí na www.tvnoe.cz/videoteka.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mt 5,1-12a) Pán Ježíš používá často slovo „blahoslavení“, což znamená mimořádně šťastní. Dnes si doma dolepíme plakátek, který zachycuje otisk prstu (nás) a v něm vtištěný kříž (Pána Ježíše). Patříme-li k Ježíši a do Božího království, pak jsme blahoslavení – mimořádně šťastní.

Pán Ježíš nás skrze blahoslavenství učí pravému štěstí a naplněnému životu v Božím království. Jsou to nádherné přísliby, o které stojí za to usilovat. Pečujeme-li o čistotu srdce, pak uvidíme Boha v každém člověku a v celém stvoření. Jsme-li milosrdní, máme milé srdce ochotné pomoci druhým, pak se můžeme spolehnout, že až budeme potřebovat pomoc my, Bůh se postará. A dokonce i plačící a pronásledovaní mohou být šťastní! Milé princezny a stateční rytíři, víte proč? Protože věří, že v každém svém trápení se mohou obrátit na Boha, milujícího Otce, a že On je vždycky v jejich těžkostech s láskou obejme a potěší. Známe-li Boha a Boží království, jsme mimořádně šťastní, protože víme, u Koho hledat pomoc!

Pamatujete si z dnešního evangelia, která jsou další blahoslavenství? Povídejte si o nich se svými rodiči a sourozenci.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 2. 11. – Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Středa 4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Čtvrtek 5. 11. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 6. 11. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 7. 11. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 8. 11. je 32. v liturgickém mezidobí.

 

Na sobotu 7. 11. připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

Pravidelná návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

se tentokrát uskuteční jen na přání nemocných a to po telefonické domluvě (popř. zaslání sms) na 603 710 651. P. Jiří Orság rád navštíví nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Pamětní medaile k roku sv. Jana Sarkandra

vydaná také u příležitosti 400. výročí umučení jediného světce z olomoucké arcidiecéze a jednoho z jejích patronů je poděkování těm, kdo přispějí na opravu jemu zasvěcené kaple v Olomouci. Medaili si můžete prohlédnout a objednat ve farní kanceláři. Minimální výše příspěvku je 200 Kč.

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 a rozhodnutí biskupů se Celostátní setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. Celostátní fórum mládeže, které předchází Celostátnímu setkání mládeže, se uskuteční na jaře 2022.

 

Katolický týdeník ke stažení zdarma

Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatného a inzerce. Předplaťte si Katolický týdeník na www.katyd.cz. Děkujeme!

 

Nové číslo časopisu Rodinný život: Krize mužství

Přináší zajímavé články, rozhovory, zamyšlení nad krizí z pohledu „našich“ mužů. Jak je vnímají, jak je prožívají a co jim pomáhá ji překonat? Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250) nebo emailem (rodinnyzivot@ado.cz).

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice

V roce 1901 ve věku 21 let vstoupila k bosým karmelitkám v Dijonu a roku 1903 složila sliby. Do „světla, lásky a života“ nebeské vlasti vstoupila 9. 11. 1906. Žila jako opravdová ctitelka Boha v duchu a v pravdě a jako „chvála slávy“ Nejsvětější Trojice přítomné v její duši. V tajemství Božího přebývání v člověku objevila své „nebe na zemi“ a své poslání v církvi. Za blahoslavenou byla prohlášena Janem Pavlem II. 25. 11. 1984, svatořečil ji papež František 16. 10. 2016. Její svátek se v katolické církvi slaví 8. 11. Svatá Alžběto od Nejsvětější Trojice, pros za nás!

 

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI po celý listopad

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že z důvodu pandemie Covid-19 je letos možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci během celého měsíce listopadu.

1. Plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen v duchu, za zesnulé, spojený jen s jednotlivými osmi dny od 1. do 8. 11., může být přenesen na jiných osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat bezprostředně za sebou. Věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat za splnění obvyklých podmínek (přijetí eucharistie v den, kdy se snažím získat odpustky; přistoupení ke svátosti smíření v okruhu těchto dnů a modlitba na úmysl Svatého otce).

2. Plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (2. 11.) může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen na jiný den v rámci měsíce listopadu. I zde je možné si tento den svobodně zvolit za předpokladu splnění obvyklých podmínek.

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, budou moci plnomocné odpustky dosáhnout, pokud se v duchu připojí k těm, kteří navštíví hřbitov či kostel, a pomodlí se za zemřelé před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství s obětováním svých bolestí a nesnází Bohu. Přitom mají úmysl stanovené podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) splnit, jakmile to bude možné.

(z dekretu Apoštolské penitenciárie z 22. 10. 2020)

 

 

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,

v Olomouci 27. října 2020.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 1. 11. 2020, Slavnost všech svatých, (1. pátek)

Ať prohlubujeme náš osobní vztah s Bohem prostřednictvím každodenní modlitby a častého přijímání svátostí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Ať prohlubujeme náš osobní vztah s Bohem

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Laudato sii

Čl. 84: Když zdůrazňujeme, že člověk je obrazem Božím, neměli bychom zapomínat, že každý tvor má svůj úkol a že žádný tvor není zbytečný. Veškerý hmotný svět je jazykem Boží lásky, jeho bezmezné Boží náklonnosti vůči nám. Půda, voda, hory – všechno je Božím pohlazením. Dějiny našeho přátelství s Bohem se vždycky odehrávají v určitém geografickém prostoru, který se stává velice osobním znamením, a každý z nás chová v paměti místa, jejichž připomínka nás oblažuje. Kdo vyrostl mezi horami anebo kdo jako dítě sedával u potoka, z něhož pil, anebo kdo si hrál na náměstí své čtvrti, se při návratu do oněch míst cítí povoláván znovu obnovit svou vlastní identitu.

 

Čl. 85: Bůh napsal nádhernou knihu, „jejíž písmena představují množství tvorů přítomných ve vesmíru.“…

„Od těch nejširších panoramat až k nejnepatrnějším formám života je příroda stálým zdrojem úžasu a úcty. A je také neustálým zjevením božského.“…

„Vnímat každého tvora, který zpívá hymnus svojí existence, znamená s radostí žít v Boží lásce a naději.“…


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES