TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 36

32. neděle v mezidobí

8. 11. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Naléhavý úmysl papeže Františka na listopad 2020:

Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu.

(Více na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni“ (Mt 5,4)

V Ježíšově škole se můžeme učit být jedni pro druhé svědky a nástroji něžné a tvořivé Otcovy lásky. Je to zrod nového světa, který uzdravuje od základu lidské soužití a přitahuje Boží přítomnost mezi lidi jako nevyčerpatelný zdroj útěchy, která usuší každou slzu.

(Slovo života – listopad 2020, Hnutí fokoláre)

 

Sestry a bratři,

v našich farnostech se ujala služba, která není příliš viditelná, ale je důležitým znamením toho, že farnost vnímáme jako svou rodinu. Mám na mysli péči o kněžské hroby. Jde o celoroční péči, kterou na sebe vzaly některé rodiny. Chci jim moc poděkovat. Zvláště farnost sv. Mořice má řadu kněžských hrobů a v tyto dny je nacházíme čisté a vyzdobené. Děkuji také vám všem, kdo ve svých modlitbách pamatujete na zesnulé kněze, kteří působili v našich farnostech.

P. Josef

 

Opatření na ochranu před koronavirem byla prodloužena. Nemůžeme se setkávat ve větším počtu, nemůžeme slavit veřejně bohoslužby. Na druhou stranu můžeme silněji pocítit, jak je pro nás důležité spojení s Kristem a Církví, a položit důraz na to, co jsme možná, v době bez jakýchkoliv omezení, zanedbávali.

Můžeme se vzdělávat ve víře, číst Písmo svaté, katechismus a duchovní literaturu. Můžeme slavit neděli v rodině (viz odkaz na internetové stránce naší farnosti) a zakusit, že rodina je domácí církví. A můžeme se snažit v duchu křesťanské lásky právě v této době sloužit bližním (docela prostě: zavolat telefonem, pozdravit, sdílet radost i bolest, pomoci s nákupem, atd.).

Pamatujme na osobní modlitbu, v duchu se spojme s bratry a sestrami při modlitbě růžence, zvláště večer ve 20 hod. Snažme se aspoň hodinu týdně prožít v modlitbě u svatostánku a v čase, kdy je to možné přistoupit ke svatému přijímání. Modleme se za zemřelé a usilujme získat odpustky pro duše v očistci.

 

Svaté přijímání v kostele sv. Mořice

Všední dny od pondělí do pátku: 16 – 16.45 hod. (také možnost sv. zpovědi)

Neděle: od 7.45 hod., od 10.15 hod.

 

Svaté přijímání v kostele v Hradisku

Neděle 8. 11. od 14 do 15 hod.

 

Mše svaté jsou slaveny bez účasti lidu. Některé bohoslužby se nekonají. Zavolejte do farní kanceláře (tel: 573 338 952) pro informaci, zda váš úmysl mše svaté, který byl dříve zapsán, bude sloužen podle rozpisu. Můžete také požádat o přesunutí na pozdější dobu, abyste se mše svaté mohli zúčastnit.

 

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

 

V obou farnostech na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi. Jsme vám k dispozici na telefonu (P. Josef Lambor 731 402 093, P. Augustin Jiří Zatloukal 731 604 058, P. Jiří Orság 603 710 651).

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mt 25,1-13) nám Pán Ježíš připomíná, že jako družičky nevěděly, kdy přijde ženich, tak ani my netušíme, kdy se s Ježíšem setkáme tváří v tvář. Mluvíme s Ním v modlitbě, potkáváme se s Ním v kostele, přijímáme Jej ve svátostech a jedno důležité setkání nás čeká ve chvíli smrti. Kdy k tomu dojde, neví nikdo z nás. A proto je důležité každý den prožít tak, abychom byli připraveni: každý den se budeme snažit o čistotu srdce a překonávání lenosti, budeme odpouštět, pomáhat a projevovat lásku druhým, aby na konci našeho života tady na zemi, Ježíš mohl říci: „To je můj rytíř! To je moje princezna! Ti patří ke mně, do Božího království!“

Milé děti, dnes kromě malé kartičky dostáváte další kartu pro nalepování. Co asi bude na obrázku, pod nímž je verš: „S Ježíšem jsi světlo pro tento svět!“? Ano. Při křtu svatém Pán Bůh zažehl v každém z nás nádherné světlo, které máme nést do tohoto světa. Ptáte se, jak se stát světlem ve svém okolí? Dobrými skutky, radostnou náladou, úsměvem, poděkováním, modlitbou, laskavým jednání, odpuštěním…

Ať se nám s Boží pomocí daří být světlem a tak být připraveni na setkání s Ježíšem.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 9. 11. – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

Úterý 10. 11. – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Středa 11. 11. – památka sv. Martina Tourského, biskupa, DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Čtvrtek 12. 11. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Pátek 13. 11. – památka sv. Anežky České, panny

 

Příští neděle 1511. je 33. v liturgickém mezidobí. Připomínáme si SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH a DEN BIBLE.

Česká biblická společnost organizuje vždy na podzim sbírku na podporu biblického díla. Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. V novém liturgickém roce to bude 21. 1. 2021. Na tu neděli ČBK přesunula sbírku na biblický apoštolát.

 

Sbírka na misie

O Misijní neděli v měsíci říjnu se nemohla uskutečnit sbírka na misie ve světě. Vzhledem k vývoji pandemické situace se ČBK rozhodla nestanovit žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli cestu, jak lidem umožnit přispět na misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že věřící přispívají na misie rádi.

V našich farnostech můžete své dary na misie předat těmito způsoby: 1) vložit do pokladničky v kostele, která je viditelně označena „Dary na misie“, 2) přinést osobně do farní kanceláře, 3) poslat na účet farnosti – do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat „Dar na misie“ (farnost sv. Mořice – č. účtu: 1480047389/0800, farnost Hradisko – č. účtu: 1480046319/0800).

16.12. 2020 farnost odešle tyto dary diecézní cestou na světové misie. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI po celý listopad

Z rozhodnutí papeže Františka se letos možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci prodlužuje na celý měsíc.

1. Plnomocný odpustek spojený s návštěvou hřbitova s modlitbou za zemřelé. Pokud jsme nemohli v uplynulých dnech navštívit hřbitov, můžeme tak učinit během osmi dnů v listopadu, které si sami zvolíme. Předpokladem pro získání plnomocného odpustku je rovněž splnění obvyklých podmínek (přijetí eucharistie v den, kdy se snažíme získat odpustek; přistoupení ke svátosti smíření v okruhu těchto dnů a modlitba na úmysl Svatého otce).

2. Plnomocný odpustek spojený s návštěvou kostela či kaple s modlitbou Otče náš a Věřím. Jestliže jsme nemohli navštívit kostel nebo kapli a pomodlit se předepsané modlitby v pondělí 2. 11., tj. v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, máme možnost tak učinit kterýkoli jiný den do konce měsíce listopadu při splnění obvyklých podmínek.

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, mohou plnomocné odpustky dosáhnout, pokud se v duchu připojí k těm, kteří navštíví hřbitov či kostel, a pomodlí se před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství s obětováním svých bolestí a nesnází Bohu. Stanovené podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

ZVON MÍRU

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ V Den válečných veteránů, který se celosvětově slaví 11. 11., se v 11 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI on-line

S názvem „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“ se ve dnech 13. a 14. 11. 2020 uskuteční čtvrtý ročník Konference o evangelizaci. Bude přenášen on-line, proto jej může sledovat kdokoli a odkudkoli. Více na www.evangelizace.eu

 

OVEČKY

Katechetický pořad pro žáky 1. stupně ZŠ vysílá TV Noe v premiéře každý čtvrtek v podvečerních hodinách (začátky pořadu mohou být různé, obvykle mezi 17.30 – 19 hod). Tematicky je zaměřen na evangelium nadcházející neděle a již odvysílané díly jsou ke zhlédnutí na www.tvnoe.cz/videoteka.

 

KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY

prvního stupně ZŠ naladíte každý všední den v 11.05 hod. na Radiu Proglas (v pondělí pro prvňáky, v úterý pro druháky, ve středu pro třeťáky, ve čtvrtek pro čtvrťáky, v pátek pro páťáky). Katechezemi provází sestry z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně.

 

Pamětní medaile k roku sv. Jana Sarkandra

vydaná také u příležitosti 400. výročí umučení jediného světce z olomoucké arcidiecéze a jednoho z jejích patronů je poděkování těm, kdo přispějí na opravu jemu zasvěcené kaple v Olomouci. Medaili si můžete prohlédnout a objednat nebo hned vyzvednout ve farní kanceláři. Minimální výše příspěvku je 200 Kč.

 

Katolický týdeník ke stažení zdarma

Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze z předplatného a inzerce. Předplaťte si Katolický týdeník na www.katyd.cz. Děkujeme!

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Lev Veliký

Od mládí působil v Římě. V čele církve stanul 29. 9. 440. Svědomitě vystupoval proti všem bludům, vyskytujícím se za jeho pontifikátu. Lev I. horlivě bránil primát sv. Petra proti Cařihradu i své město před jeho nepřáteli. Hunského vůdce Attilu odvrátil od tažení na Řím a při vpádu Vandalů šel opět jednat s nepřátelským vůdcem, ale u Gensericha dosáhl jen toho, že nedošlo k prolévání krve a k vypálení Říma. Až do smrti se cítil zodpovědný za čistotu víry i svěřený lid. Svatý Lve, pros za nás!

 

ČERVENÁ STŘEDA 25. 11. 2020

Letos si Červenou středu budeme v České republice připomínat již potřetí. Předseda ČBK Jan Graubner ve svém zamyšlení uvádí:

Červená středa nás zve k veřejné podpoře pronásledovaných pro víru. Určitě je dobře připomenout společnosti, která žije v pokoji a pohodě, že i dnes je na světě mnoho těch, kteří trpí pro víru. Někde trpí jen ústrky a nemožností studovat či pracovat, jinde se musejí skrývat nebo všechno opustit a utíkat jako uprchlíci, jinde jde dokonce o vězení či popravy. Je dobře, když se dozvědí, že je na světě mnoho lidí, kteří na ně myslí v modlitbě. Může je to povzbudit. Je dobře, když se pronásledovatelé dovědí, že je vidí celý svět. A je nakonec dobře, když my sami se zamyslíme nad statečnou vírou mučedníků.

Naše mentalita nás často vede ke kompromisům. Vyhneme se tak konfliktům, ale zůstáváme pak věrnými? Moudrost nejde hlavou proti zdi, ale nevzdává se a zůstává věrná i za cenu oběti, protože má naději. Mučedníci pro víru netrpí pro subjektivní osobní názor či vlastní přesvědčení, ale pro Boha, kterému uvěřili, pro věrnost společenství bratrů a sester ve víře. Nezrazují víru jen proto, že Bůh a jeho přísliby jsou pro ně víc, než nabídky světa, či sám život. Žijeme ve významné době velkých mučedníků, kteří nám nastavují zrcadlo. Jak bych asi obstál na jejich místě? Jak dosvědčuji svou věrnost víře v mých podmínkách?

Říká se, že žába se horkou vodou nespálí, protože včas uhne. Když ji však dáte do studené vody, kterou budete ohřívat, nechá se uvařit, protože nepozná, kdy by měla vyskočit. V podobné situaci jsou někdy věřící, které nikdo nepronásleduje, a přesto se mohou víře zbaběle zpronevěřit. Červená středa přijatá vážně pomáhá nejen pronásledovaným.

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

a předseda České biskupské konference,

12. 10. 2020

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 8. 11. 2020, 32. mzd.

Prosíme za děti, které strádají ve svých rodinách, aby našly útočiště a přátelství v naší farní rodině.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Přijmi, Bože, dary svého lidu a dej, ať povzbuzeni příkladem svaté Anežky poznáváme v bližních tvého Syna a obětavě mu v nich sloužíme.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za děti, které strádají ve svých rodinách …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Laudato sii

Čl. 87: Když si uvědomujeme odlesk Boha ve všem, co existuje, srdce zakouší touhu klanět se Pánu za všechno tvorstvo a spolu s ním, jak je to zřejmé v nádherném chvalozpěvu svatého Františka z Assisi:

„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.“


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES