TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 37

33. neděle v mezidobí

15. 11. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

Podej svou ruku chudákovi (srov. Sir 7,32).

„…Chudoba má různé tváře a v každé situaci vyžaduje zvláštní pozornost: v každé z těchto tváří se můžeme setkat s Ježíšem, který sděluje, že je přítomen v těch nejslabších bratřích (srov. Mt 25,40).…

Modlitbu k Bohu a solidaritu s chudými a trpícími od sebe nelze oddělit. Abychom mohli slavit takovou oběť, která bude milá Bohu, je zapotřebí uznat, že každý člověk, i ten nejubožejší a odmítaný, v sobě nese otisk Božího obrazu. … Proto se čas pro modlitbu nikdy nemůže stát jakýmsi alibi pro to, že bychom zanedbali pomoc bližnímu v nesnázích. Opak je pravdou: Pánovo požehnání na nás sestoupí a modlitba dojde svého cíle tehdy, když je obojí provázeno službou chudým. …

Mít zrak obrácený na chudého je těžké, ale více než jindy nezbytné, abychom svému osobnímu i společenskému životu dali správný směr. Není potřeba mnoho slov, jako spíše darovat konkrétní život a nechat se vést Boží láskou. …

Podaná ruka je projevem naší schopnosti konat skutky, které dávají našemu životu smysl. … Na milosrdenství si nelze jen hrát. Je zapotřebí se v něm denně trénovat. Na začátku je třeba si uvědomit, jak my sami potřebujeme, aby nám někdo podal svou pomocnou ruku.…

„Vztáhni svou ruku k chudákovi“ je výzvou k zodpovědnosti a k bezprostřednímu úsilí každého… Nejde tu o dobrovolné rozhodnutí, ale o podmínku pravé víry, kterou vyznáváme. …“

(z Poselství Svatého otce Františka ke 4. světovému dni chudých 15. 11. 2020)

 

DEN BIBLE

Česká biblická společnost organizuje vždy na podzim sbírku na podporu biblického díla. Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. V novém liturgickém roce to bude 24. 1. 2021. Na tu neděli ČBK přesunula sbírku na biblický apoštolát.

 

 

V čase, kdy trvá nouzový stav a nemůžeme slavit veřejně bohoslužby, využívejme ve farnosti těchto možností:

 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A SVÁTOST SMÍŘENÍ

 

Kostel sv. Mořice

·         všední dny od pondělí do pátku: 16 – 16.45 hod.

·         neděle: od 7.45 hod., od 10.15 hod. (přibližně půl hodiny)

 

Farní kostel v Hradisku

·         neděle od 14 do 15 hod.

 

Nezapomínejme na pozornou lásku k bližním, kteří potřebují pomoci. Hledejme povzbuzení a posilu v četbě Písma svatého a duchovní literatury. Neděli prožívejme svátečně a pokračujme i v pravidelné modlitbě růžence. Prosme za nemocné, za lékaře a zdravotníky a za ukončení pandemie. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

Najděme si během týdne čas na modlitbu před svatostánkem. Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen.

 

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a ty, pro které je obtížné přijít do kostela, a poslouží jim svátostmi.

 

Osm dnů během měsíce listopadu máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Pokud jste nemohli v uplynulé dny navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé, využijte k tomu následující dny. Buďme prostředníky Božího milosrdenství a přibližme se tak k Bohu. Předpokladem pro získání plnomocného odpustku je rovněž splnění obvyklých podmínek (přijetí eucharistie v den, kdy se snažíme získat odpustek; přistoupení ke svátosti smíření v okruhu těchto dnů a modlitba na úmysl Svatého otce).

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, mohou plnomocné odpustky dosáhnout, pokud se v duchu připojí k těm, kteří navštíví hřbitov či kostel, a pomodlí se před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství s obětováním svých bolestí a nesnází Bohu. Stanovené podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

slavíme v neděli 22. listopadu. Je to poslední neděle v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Kněz vykoná pobožnost soukromě. Připojte se nezávisle na čase při sledování přenosu bohoslužeb v televizi, na internetu nebo v rádiu. Můžete si také vykonat obnovu zasvěcení pobožností v rodinném kruhu. Pomodlete se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbu „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ V Kancionálu jsou tyto modlitby pod číslem 065 a 066.

 

Mše svaté jsou slaveny bez účasti lidu. Některé bohoslužby se nekonají. Zavolejte do farní kanceláře (tel: 573 338 952) pro informaci, zda váš úmysl mše svaté, který byl dříve zapsán, bude sloužen podle rozpisu. Můžete také požádat o přesunutí na pozdější dobu, abyste se mše svaté mohli zúčastnit. Pokud jde o mše svaté ve farním kostele v Hradisku, obracejte se přímo na děkana P. Josefa.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mt 25,14-30) Pán Ježíš vypráví o tom, že Bůh obdaroval každého z nás vzácnými dary – něčím, co nám jde, co umíme, v čem jsme šikovní. Na obrázku, který dnes dostanete, je dívka, jak se chystá namalovat obraz, který jistě někomu udělá radost. A stejně tak je tomu i s dary, které dostáváme od Boha. I když je dal Bůh nám, dostali jsme je proto, abychom mohli rozdávat radost. Úžasným darem je už to, že máme zdravé ruce a s nimi můžeme někomu pomoci, zdravé nohy, oči, uši…

Víte, jaký největší dar vám mohou dát rodiče? Svoji láskyplnou přítomnost. Když jsou s vámi, hrajete si spolu, povídáte, jdete na výlet. Žádný větší dar není. A stejně tak i Pán Bůh nám dal veliký dar: svoji přítomnost. Ať jsem, kde jsem, ať dělám, co dělám, Ježíš je vždycky se mnou. A ani tento dar není jenom pro nás, ale má být i pro druhé: když jsem já při hraní si, učení i plnění různých povinností s Ježíšem, to znamená, když Ho mám ve svém čistém srdci, stávám se tak světlem pro druhé a přináším radost do jejich životů.

Milé princezny a stateční rytíři, jakými dary vynikáte? Využíváte je k šíření radosti a pokoje ve svém okolí? Kdo z vás dělá radost rodičům tím, že je hodný, nezlobí, dobře se učí…? Čím děláme radost Pánu Bohu?

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

Sobota 21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

Sestry Navštívení Panny Marie

slaví 21. 11. svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Tento řád založil roku 1610 ve Francii sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal. Do naší země přišly sestry v roce 1878, a to do Chotěšova u Plzně. Sestry Navštívení Panny Marie jsou nyní v naší farnosti sv. Mořice. Mají klauzuru u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Děkujeme jim za modlitby a oběti, kterými podpírají naše farnosti, a vyprošujeme jim Boží ochranu a hojné Boží požehnání.

 

Sbírka na misie

O Misijní neděli v měsíci říjnu se nemohla uskutečnit sbírka na misie ve světě. Vzhledem k vývoji pandemické situace se ČBK rozhodla nestanovit žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli cestu, jak lidem umožnit přispět na misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že věřící přispívají na misie rádi.

V našich farnostech můžete své dary na misie předat těmito způsoby: 1) vložit do pokladničky v kostele, která je viditelně označena „Dary na misie“, 2) přinést osobně do farní kanceláře, 3) poslat na účet farnosti – do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat „Dar na misie“ (farnost sv. Mořice – č. účtu: 1480047389/0800, farnost Hradisko – č. účtu: 1480046319/0800).

16. 12. 2020 farnost odešle tyto dary diecézní cestou na světové misie. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Pamětní medaile k roku sv. Jana Sarkandra

vydaná také u příležitosti 400. výročí umučení jediného světce z olomoucké arcidiecéze a jednoho z jejích patronů je poděkování těm, kdo přispějí na opravu jemu zasvěcené kaple v Olomouci. Medaili si můžete prohlédnout a objednat nebo hned vyzvednout ve farní kanceláři. Minimální výše příspěvku je 200 Kč.

 

DĚTEM A RODINÁM

Milé děti, milí rodiče, zvláště v této mimořádné době je vám k dispozici webová stránka www.nedelevrodine.cz s bohatou nabídkou aktivit a katechezí nejen k nedělní liturgii. Najdete zde např. ke stažení sešitek od P. Václava Fojtíka se zajímavým zamyšlením na každou neděli, nedělní kázání pro děti s P. Romanem Vlkem, materiály projektu „Malý oslík“ pro předškolní děti a další zajímavé odkazy, včetně odkazu na aktivitu „Náš společný domov.“ Na internetových stránkách obou našich farností je rovněž odkaz na tyto aktivity.

 

NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV

Katechetické centrum brněnského biskupství zve k zapojení se do projektu „Náš společný domov“ k roku Laudato si’, který je určen jak rodinám a malým společenstvím, tak jednotlivcům. V průběhu projektu, který probíhá od 24. 10. 2020 do 24. 5. 2021, budete plnit různé úkoly a zasláním 1-2 fotografií dle stanovených podmínek se můžete podělit o své zážitky, být zařazeni do slosování o drobné ceny a mít svou fotografii na výstavě v brněnské katedrále.

Více: www.kc.biskupstvi.cz/nas-spolecny-domov

 

P. S. - PAPÍROVÉ SOUZNĚNÍ

Milí farníci jakéhokoli věku, starší i mladší, přijměte pozvání pracovníků Sociálních služeb města Kroměříže a připojte se k psaní dopisů do domovů pro seniory. Z důvodu ochrany před koronavirem je v těchto zařízeních zákaz návštěv a právě jejich obyvatelům může chybět dobré slovo či radost z obyčejné lidské blízkosti.

Sedněte ke stolu, vezměte tužku a papír a docela obyčejně napište dopis. Pište o tom, o čem se Vám chce psát. Kdo jste, co je kolem Vás zajímavého a vůbec, jak jde život. Nechte na sebe adresu (e-mailovou nebo obyčejnou). Máte-li skener, naskenujte a pošlete na e-mail dopis@sskm.cz. Jinak dopis v obálce můžete vhodit do schránky Sociálních služeb města Kroměříže na Riegrově náměstí 159 nebo schránky, která bude umístěna od příštího týdne v předsíni kostela sv. Mořice na Stojanově náměstí.

Váš dopis se dostane do rukou některého z téměř 550 obyvatel našich domovů a bude jenom jeho. Až dostanete odpověď, určitě najdete to, co vás spojí a můžete se rozepsat znovu. Jednou, dvakrát, patnáctkrát… Udělejte radost někomu a udělejte radost sobě! Pojďte s námi dopisním papírem „otvírat dveře“…

Více na https://www.sskm.cz/informace/ps-papirove-souzneni/204-185

 

 

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení.

K dispozici jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru budou snažit zvládnout vaši nastalou situaci nebo vás nasměrují tak, aby se vám dostalo co nejlepší pomoci. Telefonní čísla jsou k dispozici na www.ado.cz nebo na nástěnce. Všichni zúčastnění tuto službu vykonávají jako dobrovolnou, vedle svých běžných pracovních povinností. Proto je možné, že ne vždy mohou hovor přijmout. Nedovoláte-li se tedy na vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených.

 

Duchovní cvičení ON-LINE

Arcidiecézní Centrum pro rodinný život nabízí možnost vykonat si v období blížícího se adventu „distanční“ duchovní obnovu. Duchovní cvičení pod vedením MUDr. Jitky Krausové  nebo promluvy dominikánského kněze Antonína Krasuckého inspirovaného knihou sv. Františka Saleského „Úvod do zbožného života“ najdete na

www.rodinnyzivot.cz/?q=node/3#dvpz2020.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI

Listopad začal jako vždy slavností Všech svatých, tedy těch, kteří jsou již u Boha, i když jejich jména třeba nikdo nezná. Naše modlitby celý tento měsíc mohou pomoci mnohým lidem se k Bohu přiblížit. Máme možnost přispět někomu ke svatosti, i když víme o jeho chybách. Soused, babička „odvedle“, kolega z práce, který měl nehodu na silnici. Jejich jméno si připomeneme na hřbitově, a někteří ho tam ani nemají. Co lepšího jim můžeme dát, než se za ně modlit a pomoci jim do Boží náruče?

Svatá Markéto, svatá Alžběto, svatí Petře a Pavle, svatý Felixi, svatá Cecílie, všichni svatí, kteří jste zůstali neznámí, svatí, kteří jste žili vedle nás nepoznáni, proste za nás!

 

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES