TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 38

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

22. 11. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Dnes prožíváme poslední neděli v církevním roce. Ve farních kostelích se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu na závěr každé mše svaté. Připojte se nezávisle na čase při sledování přenosu bohoslužeb v televizi, na internetu nebo v rádiu. Můžete si také vykonat obnovu zasvěcení pobožností v rodinném kruhu. Pomodlete se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a modlitbu „Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…“ V Kancionálu jsou tyto modlitby pod číslem 065 a 066.

 

Ve farnosti Hradisko kněz vykoná pobožnost také odpoledne ve 14 hod. (účastnit se mohou pouze přihlášení). Pak bude ještě možno přistoupit ke svaté zpovědi a individuálně ke svatému přijímání.

 

Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

 

„Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají, smiluj se nad námi.“

P. Josef

 

 

Ve farnosti sv. Mořice jsou slouženy mše svaté pro veřejnost POUZE v kostele sv. Mořice. Kostel sv. Jana Křtitele zůstává uzavřen až do první neděle adventní. Dnes (tj. 22. 11.) večerní mše svatá ještě nebude slavena.

Počet účastníků bohoslužby od středy 18. 11. je do 15 osob. Účastnit se mohou pouze přihlášení a přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá. Přihlásit se můžete telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952) nebo na formuláři v kostele sv. Mořice.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

 

Možnost individuálního přijetí svatého přijímání je v kostele sv. Mořice ve všední dny od 16 hod. V tu dobu je také možné přistoupit ke svátosti smířeníV neděli bude možné individuálně přijmout svátosti v době od 9 do 10 hod.

 

Ve farnosti Hradisko jsou slouženy mše svaté ve farním kostele Všech svatých také podle pravidelného pořadu bohoslužeb a za stejných podmínek. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 731 402 093 (P. Josef) nebo na formuláři v kostele. V neděli odpoledne od 14 do 15 hod. je farní kostel otevřen: možnost sv. zpovědi, osobní modlitby a přijetí eucharistie.

 

Praktické a užitečné informace ve vztahu k současné mimořádné situaci najdete na farních webových stránkách www.svmoric.net (v pravém sloupci - „Aktuální články“) a na www.farnost-hradisko.cz.

 

Pamatujme na osobní modlitbu, v duchu se spojme s bratry a sestrami při modlitbě růžence, zvláště večer ve 20 hod. Snažme se aspoň hodinu týdně prožít v modlitbě u svatostánku a v čase, kdy je to možné, přistoupit ke svatému přijímání. Modleme se za zemřelé a usilujme získat odpustky pro duše v očistci.

 

V obou farnostech na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi. 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mt 25, 31-46) nám Pán Ježíš dává vzor, jak máme žít, a povzbuzuje nás ke konání skutků milosrdenství. Říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří (pro hladové, žíznivé, opuštěné, nahé…), pro mne jste udělali.“ Chováme-li se ke všem kolem s láskou a vnímavostí jako by to byl sám Ježíš, král Božího království, a jsme-li ochotni pomoci, tak si můžeme být jisti, že to děláme skutečně pro svého Krále a vytváříme tak Boží království už zde na zemi.

Milé princezny a stateční rytíři, povídejte si s rodiči a sourozenci o skutcích milosrdenství. Co myslíte? Patří mezi skutky milosrdenství také těšit zarmoucené, odpouštět a modlit se za živé i zemřelé?

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

Středa 25. 11. – sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

Příští neděle 29. 11.  je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok. Žehnání adventních věnců bude v neděli na začátku mše svaté a také mezi bohoslužbami, kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání.

 

Vigilie za počatý lidský život

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl.

 

ADORACE v neděli 22. 11. a 29. 11.

v kostele sv. Mořice (19-20 hod.) - z důvodu omezeného počtu osob prosíme o přihlášení se osobně nebo telefonicky. Děkujeme.

 

ČERVENÁ STŘEDA 25. 11. 2020

Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Na všechny takto trpící kdekoli ve světě také vzpomeneme společně při mši svaté v kostele sv. Mořice v 17 hod.

 

P. S. - PAPÍROVÉ SOUZNĚNÍ

Milí farníci jakéhokoli věku, starší i mladší, přijměte pozvání pracovníků Sociálních služeb města Kroměříže a připojte se k psaní dopisů do domovů pro seniory. Z důvodu ochrany před koronavirem je v těchto zařízeních zákaz návštěv a právě jejich obyvatelům může chybět dobré slovo či radost z obyčejné lidské blízkosti.

Sedněte ke stolu, vezměte tužku a papír a docela obyčejně napište dopis. Pište o tom, o čem se Vám chce psát. Kdo jste, co je kolem Vás zajímavého a vůbec, jak jde život. Nechte na sebe adresu (e-mailovou nebo obyčejnou). Máte-li skener, naskenujte a pošlete na e-mail dopis@sskm.cz. Jinak dopis v obálce můžete vhodit do schránky Sociálních služeb města Kroměříže na Riegrově náměstí 159 nebo schránky, která je umístěna v předsíni kostela sv. Mořice na Stojanově náměstí.

Váš dopis se dostane do rukou některého z téměř 550 obyvatel našich domovů a bude jenom jeho. Až dostanete odpověď, určitě najdete to, co vás spojí a můžete se rozepsat znovu. Jednou, dvakrát, patnáctkrát… Udělejte radost někomu a udělejte radost sobě! Pojďte s námi dopisním papírem „otvírat dveře“…  

Více na https://www.sskm.cz/informace/ps-papirove-souzneni/204-185

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Klement

O životě sv. Klementa před zvolením na Petrův stolec nemáme spolehlivé zprávy. Jako římský biskup rozesílal hlasatele evangelia do dalších evropských zemí a sám svým slovem a příkladem obrátil mnoho pohanů. Pokřtil asi 400 vysoce postavených Římanů, patřících k císařskému dvoru. Císař Traján jej pak poslal do vyhnanství na Krym, kde nakonec zemřel jako mučedník. Jeho hrob upadl v zapomnění, objeven byl až slovanským apoštolem Cyrilem při jeho cestě k Chazarům. V místě bývalého kostela objevil Klementovy ostatky, které s Metodějem v r. 868 dopravil do Říma. Díky našim věrozvěstům se sv. Klement stal prvním světcem, který byl v Čechách uctíván jako patron. Jeho atributy jsou kotva, moře, pramen. Svatý Klemente, pros za nás!

 


 

Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 22. 11. 2020, Slavnost Krista Krále

Prosíme za psychicky nemocné farníky, o útěchu, a povzbuzení pro ty, kdo trpí samotou, nepochopením nebo šikanou.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za psychicky nemocné farníky, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Povolání lásky

Modlitba inspirovaná sv. Terezií z Lisieux

Nekonečný Bože, nauč mě povolání být láskou!
Proto tě prosím:
ať mé myšlenky jsou láskou,
ať mé mlčení je láskou,
ať mé modlitby jsou láskou,
ať má práce je láskou,
ať mé utrpení je láskou,
ať má oběť je láskou,
ať má pokora je láskou,
ať můj sebezápor je láskou,
ať můj odpočinek je láskou,
ať má lítost je láskou,
ať celý můj život je láskou,
ať mé umírání je láskou.
Můj Bože, dej mi ústa lásky,
Můj Bože, dej mi oči lásky,
Můj Bože, dej mi ruce a nohy lásky,
Proměň mě celou v lásku.

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/modlitby-svatych/povolani-lasky/

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES