TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 39

1. neděle adventní

29. 11. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Adventní doba je jako jaro v přírodě,

kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé.

Tak v nás má ADVENT také působit:

obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista.

(Matka Tereza)

Všechno začíná touhou.

(Nelly Sachsová)

 

 

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

 

Dnes při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl. Žehnání bude také mezi bohoslužbami, kdy přicházíte individuálně ke svatému přijímání (v kostele sv. Mořice) a odpoledne od 14 do 15 hod. ve farním kostele v Hradisku.

 

Ve farnosti sv. Mořice jsou slouženy mše svaté v kostele sv. Mořice podle pravidelného pořadu bohoslužeb a začínáme i v kostele sv. Jana Křtitele – v neděli (v 18 hod.) a ve středu. UPOZORNĚNÍ: Ve středu 2. prosince už bude mše svatá v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, u sv. Mořice mše svatá nebude.

Počet účastníků bohoslužby je od pondělí 23. 11. omezen na 20 osob. Na mše svaté (především v neděli) je potřeba se přihlásit (telefonicky 573 338 952 nebo na formuláři v kostele sv. Mořice). Přednost má rodina, na jejíž úmysl je obětována mše svatá.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

 

Možnost individuálního přijetí svatého přijímání bude v kostele sv. Mořice pouze ve čtvrtek od 16 hod a v pátek – protože jde o první pátek v měsíci – v době, kdy se zpovídá (od 15 do 17 hod.)

V neděli je možné individuálně přijmout svátosti v době od 9 do 10 hod.

 

Ve farnosti Hradisko jsou slouženy mše svaté ve farním kostele Všech svatých také podle pravidelného pořadu bohoslužeb a za stejných podmínek. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 731 402 093 (P. Josef) nebo na formuláři v kostele.

V neděli odpoledne od 14 do 15 hod. bude farní kostel otevřen k osobní modlitbě před svatostánkem a individuálnímu přijetí svátostí.

První pátek v měsíci (4. 12.) bude kostel Všech svatých otevřen od 17.30 hod. k individuálnímu přijetí svátostí (zvláště pro děti, které konají první pátky).

 

Na požádání kněží v obou farnostech navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

Modleme se s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny potřebné i za požehnané prožití adventního času. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

Čeští a moravští biskupové se na nás společně obracejí s výzvou k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Celé prohlášení najdete v odkaze na internetových stránkách našich farností a také zde ve zpravodaji je uvádíme i s textem zásvětné modlitby pro společnou modlitbu v rodině a pro ty, kdo nemají internet.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

na webové stránky či aplikace v mobilu, které obsahují kvalitní duchovní nabídky nejen pro dobu adventní, najdete i na internetových stránkách našich farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz).

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mk 13,33-37) nás Pán Ježíš vybízí k bdělosti a připravenosti na setkání s Ním na konci našeho pozemského života. Stejně jako se těšily družičky na setkání s ženichem, tak se máme těšit na život s Ježíšem v Božím království. A jako se připravovaly družičky, tak se také připravujeme my. Co myslíte, milé princezny a stateční rytíři, co je na cestě do Božího království to nejdůležitější? Na kartičce, kterou dnes dostanete, je obrázek chlapce, který se vypravil na cestu za Pánem Ježíšem, a na druhé straně kartičky najdete malou nápovědu… (čisté srdce). Vzpomínáte si ještě, když jsme si četli a povídali o blahoslavenstvích, jaký příslib dává Pán Ježíš těm, kteří mají čisté srdce? Správnost vaší odpovědi si můžete ověřit v Matoušově evangeliu, páté kapitole a osmém verši. Vědět budou určitě i rodiče nebo starší sourozenci a kamarádi…

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek 3. 12. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání, památka sv. Františka Xaverského, kněze

Pátek 4. 12. – první pátek v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Sobota 5. 12. – první sobota v měsíci je Dnem mimořádné úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Příští neděle 6. 12. je 2. neděle adventní a svátek má sv. Mikuláš.

 

ADORACE

Neděle 29. 11. - kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

Čtvrtek 3. 12. - kostel Všech svatých v Hradisku (17.15–18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 4. 12. - adorace v kapli sv. Vincence (7–13.30 hod.)

Neděle 6. 12. - kostel Všech svatých v Hradisku (14-15 hod.), kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

 

Příležitost ke svátosti smíření

čtvrtek před prvním pátkem (3. 12.) – kostel Všech svatých v Hradisku 17.15–18 hod.

první pátek v měsíci (4. 12.) – kostel sv. Mořice 15–17 hod.

 

Pravidelná návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

se uskuteční jen na přání nemocných a to po telefonické domluvě (popř. zaslání sms) na 603 710 651. P. Jiří Orság rád navštíví nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

4 adventní meetingy ON-LINE

Křesťanský web pro mládež Signály.cz připravil on-line projekt, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku nebo následováním Krista v každodenním životě.

Každou adventní neděli budou mít nejen mladí lidé možnost se aktivně zapojit do programu skrze aplikaci Zoom. Účast na této akci je zdarma. Více informací a přihlašování na www.signaly.cz.

 

Duchovní cvičení ON-LINE

Arcidiecézní Centrum pro rodinný život nabízí možnost vykonat si v období blížícího se adventu „distanční“ duchovní obnovu. Duchovní cvičení pod vedením MUDr. Jitky Krausové  nebo promluvy dominikánského kněze Antonína Krasuckého inspirované knihou sv. Františka Saleského „Úvod do zbožného života“ najdete na

www.rodinnyzivot.cz/?q=node/3#dvpz2020.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Arcibiskupském gymnáziu

v Kroměříži (AG) proběhne on-line v sobotu 5. 12. 2020. Zváni jsou všichni zájemci o studium, kteří vnímají, že křesťanské hodnoty jsou v jejich životě důležité, a také ti, kteří touží po poznání smyslu a naplnění svého života. Budou připravená prezentační videa přibližující aktivy a prostory AG, včetně možnosti se ve virtuálním prostoru setkat s vedením školy, školním kaplanem a dalšími zaměstnanci. Podrobnosti najdete na www.agkm.cz.

Studium je určeno žákům základních škol, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu. AG poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

 

RORÁTY – tak se nazývaly mše svaté slavené ke cti Panny Marie v době adventní v brzkých ranních hodinách. Název pochází ze vstupního zpěvu „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte nebesa shůry). Původ rorátních mší sahá do doby vlády Karla IV. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Velký rozvoj rorátních zpěvů nastal v 16. století.

Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají očekávání spásy. Přinášejí i ujištění o Boží věrnosti a vyjadřují touhu po příchodu Spasitele na tento svět, do života všech lidí. Advent je dobou ztišení, příležitostí sestoupit do vlastního nitra a udělat v něm místo Tomu, který přichází ke každému z nás.

Letos nemůžeme pozvat děti na RORÁTY do kaple na Malý Val, kde po mši svaté byla společná snídaně. Prosíme rodiče, najděte si chvíli k modlitbě s dětmi doma u adventního věnce. Můžete využít inspiraci na stránkách Centra pro katechezi Olomouc (www.katechetiolomouc.cz  - Advent 2020) nebo nabídky zpěvů a modliteb v mobilní aplikaci (viz níže).

 

RORÁTY on-line

V adventní době jsme zváni ke každodenní ranní modlitbě s rorátními zpěvy, desátkem růžence, žalmy, úryvkem z Písma a zamyšlením, i dalšími modlitbami prostřednictvím webu www.roraty.online, kde budou asi 30 min. roráty každý den k dispozici. Jako mobilní aplikace pro Android jsou také na Google Play. Autorem projektu je P. Petr Hofírek, farář v Dolním Němčí.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Barbora

Žila pravděpodobně mezi 2. a 4. stoletím v Nikomédii (v dnešním Turecku). Byla dcerou zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž učení se Barbora snažila poznat. Proto ji uvěznil do věže, přesto byla pokřtěna. Otec ji dal mučit a nakonec jí dal setnout hlavu. Jejími atributy jsou kalich (často s hostií), meč, paví pera, věž. Je patronkou horníků, architektů, stavebních dělníků, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a jako pomocnice v nouzi. Sv. Barboro, oroduj za nás.

 

 

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

 

Drazí bratři a sestry,

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. prosince.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů

 

Vaši biskupové

Praha, 20. listopadu 2020

 

 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ

 

(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

 

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 29. 11. 2020, 1. adventní, (1. pátek)

Prosíme o sílu k obnovení vzájemného vztahu manželů, kteří ztrácí vzájemnou důvěru a lásku.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o sílu k obnovení vzájemného vztahu …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba manželů – za sebe navzájem

Pane, učiň z našeho domova domov lásky, kde nejsou urážky, protože Ty nám dáváš porozumění, kde není hořkost, protože Ty nám dáváš trpělivost, kde není hněv, protože Ty nás učíš odpouštět, kde není opuštěnost, protože Ty jsi stále s námi.

Pane, učiň z našeho života stránku popsanou Tebou. Ať nám každého rána vzejde nový den oddanosti a oběti. Ať každý večer vidíš, jak naše manželská láska je stále větší. Ať si po celý den pomáháme radou i skutkem.

Pane, pomoz nám, abychom své děti vychovávali podle Tvého obrazu a ke Tvé podobě. Abychom svou lásku prožívali podle Tvé vůle. Abychom ve svém štěstí viděli důvod milovat Tě stále víc. Abychom mohli dávat druhým z toho všeho, co jsi nám dal Ty.

Zveme Tě do svého domu, Pane. Kéž se Ti u nás zalíbí!

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/prosby-primluvy/za-rodinu-deti-manzelstvi

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES