TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 40

2. neděle adventní

6. 12. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

„Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál.“ (Žl 27(26),1)

Toto je příhodná chvíle k tomu, abychom znovu oživili svoji důvěru v lásku Otce, který si přeje štěstí svých dětí. On je připraven na sebe vzít naše starosti, abychom se neuzavřeli do sebe, ale mohli svobodně s ostatními sdílet své světlo a svoji naději.

(Slovo života – prosinec 2020, Hnutí fokoláre)

 

 

Sestry a bratři, milí farníci, nastávají další uvolnění. Počet účastníků bohoslužeb už není stanoven pevným číslem, ale vychází se z toho, kolik míst k sezení je v daném kostele.

Počet účastníků bohoslužby od 3. 12. nesmí převýšit 30 % míst k sezeni´, přičemž účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikuji´ ruce, nepodávají si ruce při pozdraveni´ pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu.

 

V kostele sv. Mořice se tedy smíme scházet ke mši svaté v počtu do 80 osob, v kostele sv. Jana Křtitele do 35 osob a v kostele Všech svatých v Hradisku do 50 osob. Není třeba se dopředu přihlásit, ale buďme ohleduplní a dodržujme hygienické předpisy. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.

 

Ve farnosti sv. Mořice jsou slouženy mše svaté v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Stejně tak je tomu i ve farnosti Hradisko.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

 

Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

Také na požádání kněží v obou farnostech rádi navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

 

Modleme se s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana Graubnera a jeho pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

K modlitbám za uzdravení olomouckých biskupů i za všechny, které covid-19 postihl, můžeme připojit modlitbu za vyslyšení na přímluvu kandidáta blahořečení Antonína Cyrila Stojana, kterou najdete na kartičce v kostele a na farních stránkách. Připojíme se tak k modlitbám věřících na Velehradě, vždyť nás spojuje osobnost A. C. Stojana.

 

VIDEO PRO MANŽELE

najdete po celý ADVENT na webových stránkách farnosti sv. Mořice. Téma: "Advent jako příležitost k obnově manželství aneb přikládáme do ohně!" připravují manželé Petr a Irena Smékalovi, kteří Vás takto zvou k virtuálnímu posezení u tepla jejich rodinného krbu. Oba mají letitou praxi v oblasti poradenství a seminářů pro manžele. Spolupracují s Centry pro rodinu, NF Credo, YMCA. Věřím, že sdílené zkušenosti mohou pomoci k obnově vztahů ve Vaší rodině.

 

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (Mk 1,1-8) se dovídáme o předchůdci Pána Ježíše – o Janu Křtiteli. Ten je nám představen jako prorocký posel, který vyzývá k připravení cesty pro „Toho, který má přijít“ a kterého toužebně očekáváme. Milé princezny a stateční rytíři, jak se na příchod Božího Syna připravujete? Dokážete si něco odepřít nebo se rozdělit? Pomáháte druhým? Jste pravdomluvní a své úkoly plníte svědomitě? Někdy postačí úsměv, poděkování, jindy je potřeba odpustit či požádat o odpuštění. Když se snažíme o šíření dobra, radosti, lásky, pokoje, trpělivosti, laskavosti… všude kolem nás, pak se můžeme těšit, že se o Vánocích Ježíšek narodí také u nás doma. Už brzy!

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Úterý 8. 12. – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU, věřícím se doporučuje účast na mši svaté (doporučený svátek)

 

Příští neděle 13. 12. je 3. neděle adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Pořad bohoslužeb v úterý 8. 12.

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve čtvrtek 10. 12. nebude mše svatá v kostele Všech svatých v Hradisku.

 

ADORACE

Neděle 6. 12. - kostel Všech svatých v Hradisku (14-15 hod.), kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

Neděle 13. 12. - kostel sv. Mořice v Kroměříži (19-20 hod.)

 

Sestry sv. Vincence de Paul

slaví slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU (úterý 8. 12.) jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Děkujeme jim za modlitby a oběti, kterými podpírají naše farnosti, za zázemí pro duchovní obnovy, pohostinnost, provozování nemocnice… a vyprošujeme jim Boží ochranu a hojné Boží požehnání pro jejich obětavou službu.

 

Úmyslyna které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Sbírka na misie

Ještě několik dní máte možnost přispět do sbírky na misie ve světě. Své dary na misie můžete předat těmito způsoby: 1) vložit do pokladničky v kostele, která je viditelně označena „Dary na misie“, 2) přinést osobně do farní kanceláře, 3) poslat na účet farnosti – do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat „Dar na misie“ (farnost sv. Mořice – č. účtu: 1480047389/0800, farnost Hradisko – č. účtu: 1480046319/0800).

16. 12. 2020 farnost odešle tyto dary diecézní cestou na světové misie. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

RORÁTY

Daří se vám v rodinách s dětmi modlit se doma u adventního věnce? Můžete využít inspiraci na stránkách Centra pro katechezi Olomouc (www.katechetiolomouc.cz - Advent 2020) nebo nabídky zpěvů a modliteb na www.roraty.online. Aplikaci RORÁTY najdete rovněž na Google Play (pouze pro Android).

 

Společenství adventních modliteb k P. Marii Neposkvrněného Početí

Milí farníci, přijměte pozvání k soukromým modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. Novénu se letos s ohledem na vládní opatření budeme modlit ve svých domovech, tj. každý den se v době od 14 do 15 hod. spojíme v modlitbě s texty, které si můžete vyzvednout ve farní kanceláři.

Na početné duchovní společenství se těší Jarmila Pořízková

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv.  Mikuláš

Byl biskupem na území dnešního Turecka. S láskou pomáhal všem potřebným. Byl mírný a laskavý, ale když šlo o víru, byl pevný a rozhodný. Za císaře Diokleciána byl zajat, poslán do vyhnanství a vězněn. Utrpení snášel s vděčností a spoluvězně povzbuzoval na mysli a v důvěře v Boží Prozřetelnost. Za svatého byl uznáván velmi brzy a uvádí se, že z jeho hrobu vytékaly dva prameny, které vracely lidem zdraví. Je patronem cestujících, dětí, lékárníků, ministrantů, soudců, studentů a kvůli znovuzískání odcizených věcí. Atributy jsou berla, biskupská mitra, nebo jablka. Svatý Mikuláši, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 6. 12. 2020, 2. adventní

Bože, ať jsme ochotni vidět, pomáhat a podporovat ty, kdo v důsledku současné situace nemohou pracovat a hrozí jim existenční problémy.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Církev tě chválí a velebí, Maria, neboť z tebe vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať jsme ochotni vidět, pomáhat a …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Kříž je rozpoznávacím znamením, které ukazuje, kdo jsme. Naše řeč, myšlení, pohled i jednání se nachází pod znamením kříže, tedy pod znamením Ježíšovy lásky projevené až do konce.

Pokřižovat se po probuzení, před jídlem, v nebezpečí, na obranu před zlem a před spaním znamená říci sobě i druhým, komu patříme a kým chceme být.

A proto to činíme při vstupu do kostela, můžeme tak činit i doma, kde můžeme mít vhodnou nádobku se svěcenou vodou, takže vždycky, když se vracíme nebo odcházíme, pokřižujeme se touto vodou a připomeneme si tak, že jsme pokřtění.

Papež František (Modlitební knížka)

 

Nedělej nic bez svatého kříže.

Když spíš, když se probouzíš, když jíš, když piješ, když jsi na cestě, když pluješ po moři, když přecházíš přes řeku, vždy se ozdob životodárným křížem, a nepřihodí se ti nic zlého a útrapa se k tvému stanu nepřihlíží (Žalm 91 10).

Sv. Efrém Syrský (Modlitební knížka)


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES