TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 41

3. neděle adventní

13. 12. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

Předposlední neděle adventu zvěstuje blížící se radost (nazýváme ji „gaudete“ – radostná). RADOST je nejsilnější vyjádření lásky k životu a k Bohu, který tento život daruje, posilňuje a završuje. Tato radost se musí stát základem celého našeho života!

(www.virc.at)

 

„Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu.“(Iz 61,10)

„Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“ (1 Sol 5,16-18)

 

Rok svatého Josefa

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu… – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněném v úterý 8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Zároveň Svatý otec vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi "Rok svatého Josefa", který bude trvat od 8. 12 2020 až do 8. 12. 2021.

 

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště dnešní neděli (13. 12)., kdy si připomíná padesáté první výročí kněžského svěcení, a ve čtvrtek 17. 12., kdy slaví své narozeniny.

 

 

Sestry a bratři, milí farníci, nadále platí stejné pokyny, kterými jsme se řídili už minulou neděli. Počet účastníků bohoslužeb nesmí převýšit 30 % míst k sezení. Stále trvá dodržování rozestupů 2 m, s výjimkou členů domácnosti, desinfikování si rukou při vstupu do vnitřních prostor, při pozdravení pokoje se nepodávají ruce a nedochází k hromadnému zpěvu.

 

V kostele sv. Mořice se tedy scházíme ke mši svaté v počtu do 80 osob, v kostele sv. Jana Křtitele do 35 osob a v kostele Všech svatých v Hradisku do 50 osob. Není třeba se dopředu přihlásit, ale buďme ohleduplní a dodržujme hygienické předpisy. Využívejme také všední dny, kdy slavíme bohoslužby v menším počtu. Prosíme ty, kdo patří k ohrožené skupině nebo se necítí zdrávi, aby raději zůstali doma a sledovali přenos mše svaté v médiích.

 

Ve farnosti sv. Mořice jsou slouženy mše svaté v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele podle pravidelného pořadu bohoslužeb. Stejně tak je tomu i ve farnosti Hradisko.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

 

Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

 

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Pamatujme na modlitbu v rodinách u adventního věnce. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné, zvláště za arcibiskupa Jana Graubnera a jeho pomocného biskupa Josefa Nuzíka. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

 

Využijte duchovní nabídky k prožívání adventní doby, kterou najdete v odkazech na internetových stránkách našich farností.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, v dnešním evangeliu (J 1,6-8.19-28) opět slyšíme o Janu Křtiteli. Evangelista Jan jej nazývá „poslem od Boha, který vydává svědectví o přicházejícím světle - Mesiáši“. My už víme, že tím světlem je sám Pán Ježíš. Prorok Jan Křtitel neukazuje na sebe, ale na přicházejícího Krista a blízkost Božího království. A to je i naše poslání. Konáme-li dobro, neděláme to proto, abychom na sebe poutali pozornost, ale děláme to z lásky k Pánu Ježíši a pro Něj.

Milé princezny a stateční rytíři, na kartičce, kterou dnes dostanete, máte napsáno: „I já jsem nositelem Krista.“ Platí to i o vás? Nebojíte se mluvit o Pánu Ježíši s těmi, kteří Jej neznají? Konáte dobré skutky bez ohledu na to, zda je to pro vás výhodné? Až si doma dolepíte kartičku do plakátu, odhalíte něco moc důležitého. Totiž to, že když jsme napojeni na Ježíše, stáváme se světlem (oporou) pro druhé lidi. Stejně jako dává světlo žárovka, která je zapojena do zásuvky. Buďme tedy světlem světa a vydávejme pravdivé svědectví o Ježíši a Božím království!

 

Dnes je SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať!“

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle 20. 12. je 4. neděle adventní. 

 

ADORACE v neděli 13. 12. a 20. 12.

Přijměte pozvání k tichému rozmlouvání s Pánem v kostele sv. Mořice od 19 do 20 hod.

 

Úmyslyna které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům každý rok putuje až k nám světlo z Betléma. Přineseno bude i letos. Od 4. neděle adventní bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve farním kostele v Hradisku příští neděli 20. 12. bude zpovídat P. Jiří chvíli přede mší svatou a potom během mše svaté bude zpovídat P. Augustin.

V kostele sv. Jana Křtitele bude příležitost ke svátosti smíření 16. 12. a 20. 12. od 17 do 18 hod.

V kostele sv. Mořice se bude zpovídat 17. 12. a 18. 12. hodinu přede mší svatou (od 16 hod.). Hlavní zpovídání bude 21. 12., 22. 12. a 23. 12. vždy od 15 do 17 hod.

 

Společenství adventních modliteb k P. Marii Neposkvrněného Početí

Milí farníci, přijměte pozvání k soukromým modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. Novénu se letos s ohledem na vládní opatření budeme modlit ve svých domovech, tj. každý den se v době od 14 do 15 hod. spojíme v modlitbě s texty, které si můžete vyzvednout ve farní kanceláři.

Na početné duchovní společenství se těší Jarmila Pořízková

 

VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY a VÝZDOBA

FARNOST SV. MOŘICE (kostel sv. Mořice a sv. Jana Křtitele)

Příprava stromků v obou kostelích proběhne ve středu 16. 12. od 14 do 17 hod. Výzdoba včetně natažení elektroinstalace je naplánována na sobotu 19. 12. od 8.30 hod. Prosíme zvláště mládež ale i dospělé a děti o pomoc. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou tohoto týdne. V pondělí 21. 12. od 8.30 hod. dokončíme výzdobu betléma a další potřebné práce. Ochotní zájemci pro pomoc se prosím hlaste Vítkovi Pořízkovi (736 522 846) nebo ve farní kanceláři (573 338 952). 

FARNOST HRADISKO: Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 19. 12. od 8.30 hod.

Děkujeme všem, kdo v našich farnostech ochotně pomáháte.

 

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte prosím zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se na rozpis na stole v kostele sv. Mořice u bočního vchodu.

 

Sbírka na misie

Ještě několik dní máte možnost přispět do sbírky na misie ve světě. Své dary na misie můžete předat těmito způsoby: 1) vložit do pokladničky v kostele, která je viditelně označena „Dary na misie“, 2) přinést osobně do farní kanceláře, 3) poslat na účet farnosti – do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat „Dar na misie“ (farnost sv. Mořice – č. účtu: 1480047389/0800, farnost Hradisko – č. účtu: 1480046319/0800).

16. 12. 2020 farnost odešle tyto dary diecézní cestou na světové misie. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Soutěž Bible a my

Srdečně zdravíme v tomto školním roce a chceme i letos povzbudit žáky základních škol a studenty středních škol, aby vzali do ruky Bibli a mohli v ní objevit slova, která se mohou dotknout jejich srdce. Protože není možné uskutečnit soutěž Bible a my ve školách a okresech, nabízíme mimořádný ročník soutěže Bible a my, který bude probíhat elektronicky. Každý se může zapojit ze svého domova. Stačí vyplnit a odeslat formulář se soutěžním kvízem. Soutěž proběhne ve třech kolech (v adventu, v mezidobí a v postní době). Informace o letošním ročníku najdete na odkaze: https://www.bibleamy.cz/2020/11/mimoradny-rocnik-souteze-bible-a-my/.

Za organizátory soutěže

Petr Tomeček, Jiří Hrabovský a Markéta Matlochová

 

4 adventní meetingy ON-LINE

Křesťanský web pro mládež Signály.cz připravil on-line projekt, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku nebo následováním Krista v každodenním životě.

Každou adventní neděli budou mít nejen mladí lidé možnost se aktivně zapojit do programu skrze aplikaci Zoom. Účast na této akci je zdarma. Více informací a přihlašování na www.signaly.cz.

 

Duchovní cvičení ON-LINE

Arcidiecézní Centrum pro rodinný život nabízí možnost vykonat si v období blížícího se adventu „distanční“ duchovní obnovu. Duchovní cvičení pod vedením MUDr. Jitky Krausové  nebo promluvy dominikánského kněze Antonína Krasuckého inspirované knihou sv. Františka Saleského „Úvod do zbožného života“ najdete na

www.rodinnyzivot.cz/?q=node/3#dvpz2020.

 

RORÁTY on-line

V adventní době jsme zváni ke každodenní ranní modlitbě s rorátními zpěvy, desátkem růžence, žalmy, úryvkem z Písma a zamyšlením, i dalšími modlitbami prostřednictvím webu www.roraty.online, kde budou asi 30 min. roráty každý den k dispozici. Jako mobilní aplikace Android jsou také na Google Play. Autorem projektu je P. Petr Hofírek, farář v Dolním Němčí.

 

OVEČKY

Katechetický pořad pro žáky 1. stupně ZŠ vysílá TV Noe v premiéře každý čtvrtek v podvečerních hodinách (začátky pořadu mohou být různé, obvykle mezi 17.30 – 19 hod). Tematicky je zaměřen na evangelium nadcházející neděle a již odvysílané díly jsou ke zhlédnutí na www.tvnoe.cz/videoteka.

 

DĚTEM A RODINÁM

Milé děti, milí rodiče, zvláště v této mimořádné době je vám k dispozici webová stránka www.nedelevrodine.cz s bohatou nabídkou aktivit a katechezí nejen k nedělní liturgii. Najdete zde např. ke stažení sešitek od P. Václava Fojtíka se zajímavým zamyšlením na každou neděli, nedělní kázání pro děti s P. Romanem Vlkem, materiály projektu „Malý oslík“ pro předškolní děti a další zajímavé odkazy, včetně odkazu na aktivitu „Náš společný domov“ (víz dále).

 

Pamětní medaile k roku sv. Jana Sarkandra

vydaná také u příležitosti 400. výročí umučení jediného světce z olomoucké arcidiecéze a jednoho z jejích patronů je poděkování těm, kdo přispějí na opravu jemu zasvěcené kaple v Olomouci. Medaili si můžete prohlédnout a objednat ve farní kanceláři. Minimální výše příspěvku je 200 Kč.

 

 

Nabídka vánočních stromečků

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nabízí jednotlivcům možnost vlastního výřezu smrčků v pátek 18. 12. a v sobotu 19. 12. od 14 do 16 hod. za příznivou cenu na polesí Kroměříž na lesnickém úseku Zámeček. Podrobnosti na plakátku.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Jan od Kříže

Španělský kněz a učitel církve Jan od Kříže žil v 16. stol. Ve 21 letech vstoupil ke karmelitánům. Po seznámení se s Terezií z Avily, jejími vizemi o dalším směřování řádu a za souhlasu představených se s ní podílel na šíření reformovaného Karmelu. Musel snášet mnoho příkoří, ale v utrpení dosáhl hlubokého spojení s Bohem. Podle svého přání skončil oproštěn od slávy související s uznáním. O jeho moudrosti svědčí duchovní spisy, které zanechal, nejznámější je Temná noc. Jeho atributy jsou kniha, kříž, pero. Sv. Jene od Kříže, pros za nás!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 12. 2020, 3. adventní

Prosíme za mladé lidi, aby poznali a přijali své povolání a našli své místo v církvi i ve společnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys dal svatému Janu od Kříže velkou lásku k ukřižovanému Kristu a schopnost zcela přilnout k tobě; dej, ať ho v tom následujeme a spolu s ním dosáhneme patření na tvou slávu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mladé lidi, aby poznali a přijali …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba znamená, že necháváme Boha, aby se stal Bohem v nás, že se vystavujeme jeho činnosti a otvíráme se jeho působení.

Když se modlíme, necháváme Boha, aby v našem nitru konal to, co by tam chtěl konat vždy, jen kdybychom mu pro to nechali čas, volnost a příležitost…

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/

 

Ticho je velmi potřebné. Lidé, kteří se rádi modlí, milují ticho. Nemůžeme se uvést do Boží přítomnosti, nevytvoříme-li si ticho ve svém nitru a kolem sebe.

Musíme si navykat na ticho ducha, zraku a jazyka.

Bůh je přítelem ticha.

Musíme Boha najít, není však možné nacházet ho uprostřed hluku a rušného provozu.

Pohleďte, jak rostou v hlubokém tichu stromy, tráva, květiny a celá příroda, jak v tichu vycházejí a zapadají hvězdy, měsíc a slunce.

Matka Tereza z Kalkaty

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/rekli-o-modlitbe/


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES