TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 42

4. neděle adventní
svátek Svaté rodiny
2. neděle po Narození Páně

20. 12. 2020
27. 12. 2020
3. 1. 2021


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF 


Sestry a bratři, milí farníci,

liturgie čtvrté adventní neděle nás zve, abychom pohlédli na Pannu Marii, a to v okamžiku andělského zvěstování. Chvíle, kdy jako by se zastavil čas, a země i nebe čeká na Mariino ANO – souhlas být Matkou Spasitele. Chceme se od ní učit důvěřovat Bohu a přijmout jeho láskyplný plán v našem životě.

Papež František nám také nedávno připomenul postavu svatého Josefa. U příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za Ochránce všeobecné církve, vydal apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem.“ Při generální audienci ve středu 9. 12. řekl: „Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, ‚otcovským srdcem.‘ Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli.“

Zde ve zpravodaji najdete modlitbu ke sv. Josefu, kterou papež František napsal v závěru svého listu. Až budete doma u jesliček prožívat slavnostní chvíli a sebe, svou rodinu a své blízké zasvětíte Dítěti Ježíši – jak nás k tomu vyzvali naši biskupové – připojte i modlitbu k Panně Marii a sv. Josefu. Kéž vás ochrana Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa provází po celý nový rok.

P. Josef

 

Papež František nás v naléhavém úmyslu na prosinec 2020 vybízí:

„Modleme se, abychom zde a nyní objevovali ve znameních jejich význam

- BOŽÍ LÁSKU.

(Více na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ (Jan 15,8-9)

Těmito slovy nám Ježíš ukazuje bezpečné kroky, kterými se vydat: především „zůstat“ v jeho lásce. Upevněme tedy svůj osobní vztah s ním, svěřme mu svůj život, věřme v jeho milosrdenství. Ježíš s námi věrně „zůstává“ stále.

Zároveň nás volá, abychom se za něj s rozhodností postavili, abychom jako on učinili ze svého života dar Otci. Navrhuje nám, abychom ho napodobovali tak, že budeme s laskavostí, velkoryse a nezištně vycházet naproti potřebám všech lidí, s nimiž sdílíme větší či menší část dne, a nesli tak „hojné ovoce“.

(Slovo života – leden 2021, Hnutí fokoláre)

 

 

Sestry a bratři, milí farníci, od pátku 18. 12. dochází ke zpřísnění vládních opatření. Počet účastníků bohoslužeb se snižuje a nesmí převýšit 20 % míst k sezení. Prosíme o dodržování rozestupů 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, desinfikování si rukou při vstupu do vnitřních prostor; při pozdravení pokoje se nepodávají ruce a nedochází k hromadnému zpěvu.

Toto opatření platí do 23. 12., případné změny po tomto datu budou zveřejněny na farních internetových stránkách a na nástěnkách.

 

Dá se předpokládat, že omezení nebudou odvolána. Proto k účasti na mši svaté o slavnosti Narození Páně bude nutné mít místenku. Jedná se o mše svaté na Štědrý den v 15.30 hod., kde zveme zvláště rodiny s dětmi, a na tzv. „Půlnoční“ ve 21 hod. A vstupenky budou také na bohoslužby 25. 12. Věřím, že takto budeme moci využít maximální kapacitu při každé bohoslužbě. Místenky budou k dispozici v kostele a ve farní kanceláři.

P. Josef

 

Dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách je nadále v planosti. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosyProžívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042). Snažme se, aby celá neděle byla slavením dne Páně v rodinném kruhu a vánoční svátky důstojnou oslavou Kristova narození.

 

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen pro osobní modlitbu před svatostánkem.

 

Individuální přijetí svatého přijímání je možné po osobní nebo telefonické domluvě s knězem.

 

Prosíme, nahlaste nám nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Pamatujme na modlitbu v rodinách. Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19, za všechny nemocné. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

--------------------------------------------------------------

Čeští a moravští biskupové nás na začátku adventu pozvali mj. k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Zásvětnou modlitbu najdete v odkaze na internetových stránkách našich farností. Pro ty, kdo nemají internet, ji uvádíme také v tomto zpravodaji.

 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ

(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

 

Modlitba k sv. Josefu:

Buď zdráv, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě Bůh svěřil svého Syna,

v tebe doufala Maria.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,

veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu

a braň nás před vším zlem. Amen.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, z dnešního evangelia (Lk 1,26-38) se dovídáme o mladé prosté dívce Marii, která svým souhlasem s Boží vůlí umožnila příchod Božího království na zem. Bůh má pro každého z nás ten nejlepší plán, proto se nebojme hledat Boží vůli a modlit se „buď vůle Tvá“.

Při páteční slavnosti Narození Páně (Lk 2,1-14) se od anděla dovíme o veliké a radostné události – narození Ježíška – Spasitele a Božího Syna. I v tento slavnostní den je pro vás, milé princezny a stateční rytíři, připravená kartička, stejně jako tomu bude v neděli na svátek Svaté rodiny (Lk 2,22-40).  

V pátek na Nový rok o slavnosti Matky Boží, Panny Marie nám evangelium (Lk 2,16-21) prozradí úžasnou vlastnost, kterou by po vzoru Marie – Ježíšovy maminky - měla mít každá princezna a každý rytíř Božího království: uchovávat ve svém srdci všechno, co slyšíme o Ježíši, a rozvažovat o tom. Tento den, děti, si nezapomeňte vyzvednout malou kartičku s obrázkem a další plakátek pro nalepování.

A druhou neděli po Narození Páně nás Pán Ježíš v evangeliu (J 1,1-18) ujišťuje, že skutečně přišel na tuto zem a chce být s námi! S vděčností prožívejme každý den v Boží blízkosti a vydávejme svědectví o nesmírné Boží lásce, která k nám sestoupila v podobě Jezulátka narozeného v Betlémě.

Milé princezny a stateční rytíři, ať se svými blízkými prožijete radostné a pokojné Vánoce a každý den je prozářený Boží láskou tak jako v Božím království!

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 19 480 Kč, ve farnosti Hradisko 4 032 Kč. „Pán Bůh zaplať,“ že v této nelehké situaci pamatujete na potřeby farnosti.

 

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. Ve farnosti sv. Mořice prosíme o pomoc ještě v pondělí 21. 12. od 8.30 hod.

 

Kéž Pán odplatí i těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. Využijte tento vánoční čas a přicházejte během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k výběru dovolených bude ve dnech 28. 12. - 31. 12. omezen provoz farní kanceláře.

 

Kromě tohoto farního zpravodaje je vám k dispozici také VÁNOČNÍ LIST, který může být „užitečný“ i vašim blízkým a sousedům, kteří naše kostely pravidelně nenavštěvují. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Děkujeme.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Od dnešní neděle (4. adventní) bude hořet v našich kostelích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve farním kostele v Hradisku bude dnes (20. 12.) zpovídat P. Jiří chvíli přede mší svatou a potom během mše svaté bude zpovídat P. Augustin.

V kostele sv. Jana Křtitele bude příležitost ke svátosti smíření také dnes (20. 12.) od 17 do 18 hod.

V kostele sv. Mořice je zpovídání naplánováno na 21. 12., 22. 12. a 23. 12. vždy od 15 do 17 hod.

 

JESLIČKY

O Vánocích jsou naše kostely mimo bohoslužby otevřeny k modlitbě a návštěvě Jesliček v tuto dobu:

kostel sv. Mořice

25. 12., 26. 12., 27. 12.               9 – 10 hod.   a   14 – 17 hod.

28. 12. - 30. 12.                        10 – 12 hod.   a   14 – 17 hod.

31. 12.                                     10 – 12 hod.   a   14 – 16 hod.

1. 1. 2021 a 3. 1.                        9 – 10 hod.   a   14 – 17 hod.

2. 1.                                        10 – 12 hod.   a   14 – 17 hod.

4. 1. – 9. 1.                  10 – 12 hod.   a   14 – 17 hod.

10. 1.                             9 – 10 hod.   a   14 – 17 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

25. 12., 26. 12., 27. 12.                        14 – 18 hod.

1. 1. 2021 a 3. 1.                                14 – 18 hod.

kostel Všech svatých v Hradisku

              je otevřen půl hodiny před bohoslužbami.

 

SVÁTKY V ZÁVĚRU ROKU:

Sobota 26. 12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Neděle 27. 12. – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Čtvrtek 31. 12. – poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce

 

SVÁTKY V NOVÉM ROCE 2020

Pátek 1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír

Sobota 2. 1. – památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Neděle 3. 1. – 2. neděle po Narození Páně a Nejsvětějšího Jména Ježíš

Středa 6. 1. – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tři králové)

 

V neděli 10. 1. 2020 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Milí farníci, stejně jako se modlíme adventní novénu k Panně Marii Neposkvrněného Početí (do 23. 12.) každý den v době od 14 do 15 hod. ze svých domovů, tak vytvoříme SPOLEČENSTVÍ VÁNOČNÍCH MODLITEB. To bude probíhat vždy ve svátky a neděle až do Hromnic ve stejném čase, tj. 14-15 hod. Nejbližší termíny: sobota 26. 12., neděle 27. 12., pátek 1. 1., neděle 3. 1., středa 6. 1. a neděle 10. 1. Připravenou modlitbu si můžete vyzvednout ve farní kanceláři, popř. vám ji zašleme e-mailem.

Za společnou a vytrvalou modlitbu děkuje Jarmila Pořízková.

 

Mše svatá s obnovou manželských slibů

Milí manželé, zveme vás na svátek Svaté Rodiny v neděli 27. 12. na mši svatou s obnovou manželských slibů – v kostele sv. Mořice v 7.45 a 10.15 hod., v kostele v Hradisku v 9.15 hod. Přijďte projevit vděčnost jeden druhému, stvrdit vzájemnou lásku před Bohem a svěřit své rodiny do ochrany Svaté Rodiny nazaretské.

 

Mše svaté s DĚKOVNOU POBOŽNOSTÍ na závěr roku – čtvrtek 31. 12.

V obou farních kostelích, tj. v kostele Všech svatých v Hradisku i v kostele sv. Mořice v Kroměříži, bude v 16 hod.

 

Mše svatá za občany a představitele města Kroměříže

bude sloužena v neděli 3. 1. 2020 v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 23. 12. a 30. 12. budou mše svaté slaveny v kostele sv. Mořice v 17 hod., v kostele sv. Jana Křtitele v tyto dny mše svaté nebudou.

kostele Všech svatých v Hradisku bude mše svatá ve středu 6. 1. v 18 hod., ve čtvrtek 7. 1. mše svatá nebude.

 

ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE A PŘEDSTAVENÉ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE.

Kaple sv. Vincence de Paul – čtvrtek 31. 12. (po mši sv. v 7 hod. do 13.30 hod.)

 

ADORACE

Neděle 20. 12. – kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

Čtvrtek 31. 12. – adorační den v kapli sv. Vincence de Paul (8–13.30 hod.)

Adorace na první pátek NEBUDOU.

Neděle 3. 1. – kostel Všech svatých v Hradisku (14–15 hod.), kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Lednová návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko se uskuteční na požádání a to ve čtvrtek 7. 1. v dopoledních hodinách.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky. Snaží se touto sbírkou formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. V našem děkanátu je naplánována od 3. 1. do 10. 1. 2021. S ohledem na nepříznivý vývoj koronavirové pandemie však může dojít ke změnám, které budou uveřejňovány na www.kromeriz.charita.cz.

Charita Kroměříž  prosí o dobrovolníky z řad dospělých, aby se přihlásili v kanceláři charity a pomohli s organizací Tříkrálové sbírky. Přihlaste se co nejdříve v sídle charity ve Ztracené ulici č. 63. Kontakt: tel.: 737 630 670, e-mail: martin.provaznik@kromeriz.charita.cz.

 

 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 

Čtvrtek 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pátek 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Sobota 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele 

 

Neděle 27. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů)

10.15 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Úterý 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Středa 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Čtvrtek 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

 

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16.00 hod. – kostel sv. Mořice

16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pátek 1. ledna 2021 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 3. ledna – 2. neděle po Narození Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Neděle 10. ledna – Svátek Křtu Páně

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 20. 12. 2020, 4. adventní

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou nepřestáváme projevovat a vyznávat vděčnost za Tvoji ochranu a neztrácíme důvěru v Tebe.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať ani v nebezpečí ohrožení nákazou …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Antifony a modlitby z liturgie adventní doby:

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha svatého; pomáhej nám, abychom i my pokorně přijímali a plnili tvou vůli. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn přišel na tento svět a stal se jedním z nás; vyslyš naše prosby a dej, ať se naše radost ze spojení s ním dovrší, až přijde ve své slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy!

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, nenechals nás napospas smrti, ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Hle, přišla plnost času: Bůh poslal na svět svého Syna.

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a povzbudí všechny, kdo plně důvěřují v tvou lásku. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě ...

 


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES