TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VI. / č. 1

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6. 1. 2019


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Chci ze srdce poděkovat všem, kdo v uplynulém roce různým způsobem, každý podle svých možností, pomáhali v obou našich farnostech:

Svým spolubratřím kněžím, členům pastoračních a ekonomických rad, pracovníkům v děkanské a farní kanceláři, pracovnicím rodinného centra; kostelníkům, varhaníkům, vedoucím a členům dospělých i dětských schol, akolytům, lektorům, ministrantům a těm, kteří je vedou; těm, kdo zdobí a uklízejí kostel, perou a žehlí kostelní prádlo; těm, kdo se starají o webové stránky našich farností; těm, kdo vedou kurzy přípravy na manželství, pomáhají při katechezi dětí i dospělých; všem, kdo přicházejí na brigády a kdo se zapojují do různých služeb ve farnosti. Děkuji všem dobrodincům, vám všem, kteří finančně přispíváte na potřeby farnosti. Děkuji řeholním sestrám a všem modlitebním společenstvím, rodinám i jednotlivcům za duchovní podporu a modlitby. Děkuji také zvláště všem nemocným za jejich modlitby a oběti.

Rád bych ještě znovu připomenul slova našeho arcibiskupa Jana adresovaná o letošních Vánocích zvláště rodinám. Zaměřují naši pozornost k těm nejmenším, abychom se mohli s nadějí dívat do budoucnosti.

P. Josef

 

„O Vánocích je středem naší pozornosti Dítě v jeslích, které až vyroste, založí Boží království a přinese naději všem, kdo ho přijmou jako Spasitele. Jeho království nebude z tohoto světa a spásu nabídne především lidským duším, ale účast na vykoupení zakusí i celé lidstvo a celý vesmír, který dosud úpí v důsledku hříchu. Jestli na Boží lásku odpovíme správně, se ukáže i v lidské rovině. Až dorostou děti s láskou počaté, nebudou všude chybět pracovníci, ale bude dost lékařů i kuchařů, vědců i řemeslníků. Jestli je dobře vychováme jako Ježíšovy přátele, bude mít budoucnost náš národ i církev.

Pohled do jesliček napovídá, že k naplnění života nestačí kariéra, úspěch, blahobyt a pocit štěstí, ale i předávání života a služba lásky, která se nevyhýbá ani oběti. Děkuji všem, kteří dávají národu a církvi vychované děti a s vděčností myslím na předchozí generace, které i přes těžké překážky a mnohé oběti žily pro štěstí a výchovu dětí.

Kéž přítomnost Boží lásky naplní srdce všech, uzdraví vzájemné vztahy a promění rodiny tak, aby v jejich středu měl své místo Boží Syn podobně jako uprostřed Svaté rodiny nazaretské.“

(z pastýřského listu arcibiskupa Jana Graubnera)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, není to tak dávno, co jsme byli štědře obdarováni. Dětem určitě velikou radost udělaly dárky pod stromečkem, nás dospělé jistě potěšila radost z rozzářených očí dětí a setkání s širší rodinou. Jasnější dotek Boží lásky jsme mohli zakoušet také při mši svaté, při vánočním koncertě nebo při pohledu na betlém. Když se narodil malý Ježíšek, dary přinesli Jemu, jak čteme v dnešním evangeliu (Mt 2,1–12).

A právě v těchto dnech máme možnost třeba prostřednictvím tříkrálové sbírky nebo jiné benefiční akce či koncertu potěšit a obdarovat ty, kteří naši pomoc velmi potřebují. Vždyť „světlem“ pro ně se může stát každý z nás.

 

Pobožnost u jesliček v Hradisku

Ve farním kostele v Hradisku se dnes (6. 1.) koná adorace. Děti si s paní katechetkou připravily krátké pásmo hudby a veršů. Pak bude chvíle adorace, zakončená svátostným požehnáním. Všichni jste srdečně zváni.

 

Příští neděli 13. 1. 2019 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

 

Ve středu 2. 1. 2019 zemřel pan Zdeněk Rozehnal z Kroměříže. Rozloučíme se s ním při mši svaté v kostele sv. Mořice ve čtvrtek 10. 1. v 10 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

 

ADORACE

neděle 6. 1. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (8.30–17.00 hod.); kostel Všech svatých v Hradisku (14 -15 hod.), kostel sv. Mořice (19–20 hod.);

neděle 13. 1. – kostel sv. Mořice (19–20 hod.);

 

JESLIČKY

Jesličky v našich kostelech je možno navštívit ještě v tyto dny:

V kostele sv. Mořice o nedělích 6. 1. a 13. 1. od 9 do 10 hod. a od 14 do 17 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele v neděli 6. 1. od 14 do 18 hod.

V kostele Panny Marie o nedělích 6. 1. a 13. 1. od 13 do 18 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje i v novém roce, a to v pondělí 7. 1. 2019 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hod. Termíny: neděle 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1. a sobota 2. 2. 2019.

Srdečně zve paní Jarmila Pořízková.

 

KLUB MAMINEK

Další setkání maminek je připraveno na pondělí 14. 1. 2019 od 9.30 hod. v Děkanátním centru pro rodinu. Těšíme se na všechny maminky i jejich děti.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Setkání seniorů s P. Jiřím Orságem proběhne ve čtvrtek 10. 1. od 15 hod. v Centru pro rodinu (Stojanovo nám. 4, za kostelem sv. Mořice. Témátko na leden MŠE JE MODLITBA“ vychází ze skript pro společenství rodin a seniorů na rok 2019 „S PAPEŽEM FRANTIŠKEM O MŠI SVATÉ“. Těšit se můžete také na společnou modlitbu a malé občerstvení.

Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Vítáni jsou všichni v seniorském věku!

Srdečně zve ŘKF sv. Mořice a Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 12. 1. 2019 ve 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Tentokrát výjimečně beze mše svaté. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte, na věku nezáleží.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

První setkání v novém roce se koná ve středu 9. 1. 2019 od 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

Zve Petr Váňa

 

Farní ples 2019

Přijměte pozvání na Farní ples. Koná se v sobotu 9. 2. 2019 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

K poslechu a především tanci zahraje BIG BAND ZLÍN LUBOMÍRA MORÁVKA. Těšit se můžete na tombolu a bohatý doprovodný program. Mimořádná odměna je připravena pro ty, kdo přijdou oblečeni ve stylu první republiky. Předprodej vstupenek (240 Kč) již probíhá a to u paní Šafaříkové.

Příští neděli (13. 1.) po mši svaté můžete u východu z kostela přispět na nákup darů do tomboly. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

Sněženky 2019 - křesťanské jarní prázdniny

Kde: Archa Rajnochovice. Téma: V hlavě. Termín: 25. 2. – 1. 3. 2019. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy. Nabídka pro děti od 8 do 14 let; cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč).

E-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz. Tel: 573391215.

 

Tříkrálová sbírka

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

Na Tříkrálovou sbírku 2018 se v Kroměříži a přilehlých obcích vybralo 692 589 Kč. Z této částky záměr pro Charitu Kroměříž činil 401 702 Kč + 21 280 Kč ze zaslaných DMS, tj. celkem 422 982 Kč.

Peníze byly použity následovně:

229 182 Kč - na nákup automobilu pro zdravotní sestry do hospicové péče, 

  60 000 Kč - přímá pomoc tj. pomoc lidem v nouzi, postiženým a nemocným. 

  32 000 Kč - podpora uživatelů s chronickým duševním onemocněním, 

101 800 Kč - vybavení pro zabezpečení klientů ve službách, zaměřené na cílové skupiny ve všech střediscích. 

Všem dárcům děkujeme!

Mgr. Josef Šebestík, koordinátor Tříkrálové sbírky

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 6. 1. 2019, Slavnost Zjevení Páně

Ježíši Kriste, ty vidíš do našich duší. Pomoz nám, abychom byli takovými lidmi a žili tak, jak ty si přeješ.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tvůj Syn nám přichází vstříc a setkává se s námi ve svých svátostech; dej, ať nás každé setkání s ním stále víc a více vnitřně přetváří k jeho podobě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Ježíši Kriste, ty vidíš do našich duší. Pomoz nám, abychom byli takovými lidmi a žili tak, jak ty si přeješ.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby z liturgie Slavnosti Zjevení Páně

Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu.

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna ...

Prosíme tě, Bože, pohleď na dary své církve: nepřinášíme ti zlato, kadidlo a myrhu, ale máme účast na oběti tvého Syna a on sám se nám dává za pokrm. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme přišli s dary poklonit se Pánu.

Prosíme tě, Bože, vždy a všude nás veď svým nebeským světlem, a když jsi nás pozval k účasti na slávě svého Syna, dej, ať ho vírou poznáváme a s láskou přijímáme. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

 

Copyright © 2019

Odhlásit TRIO EXPRES