TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VI. / č. 2

Svátek KŘTU PÁNĚ

13. 1. 2019


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost…“ (Dt 16,18-20).

(Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. ledna 2019)

 

Bože spravedlnosti,

daruj nám moudrost, abychom dokázali rozlišit dobré od zlého.

Pomáhej nám žít poctivě a mluvit vždy jen pravdu. AMEN

(Z modlitby 2. dne)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnes se v evangeliu (Lk 3,15–16.21–22) znovu setkáváme s Janem Křtitelem a připomínáme si Ježíšův křest. Rodiče, připomeňte si s dětmi znovu i jejich křest a poděkujte za den, kdy jste se stali Božími dětmi. Uvažujte o tom, co vlastně znamená být Božím dítětem, být šťastným a milovaným synem či dcerou. Jak můžeme udržovat světlo víry a čistotu srdce?

 

Končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 17. 1. – památka sv. Antonína, opata

Pátek 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Příští neděle 20. 1. 2019 je 2. neděle v mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v sobotu 19. 1. 77. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

ADORACE

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 13. 1. a 20. 1. od 19 do 20 hod.

 

JESLIČKY

Dnes (13. 1.) je ještě možnost navštívit a pomodlit se u jesliček a to v kostele sv. Mořice od 9 do 10 hod. a od 14 do 17 hod. a v kostele Panny Marie od 13 do 18 hod.

 

ÚKLID KOSTELA

Farnost Sv. Mořice

Od úterý 15. 1. do pátku 18. 1. v odpoledních hodinách (15 – 17 hod.).

Prosíme, hlaste se Vítu Pořízkovi (736 522 846).

Farnost Hradisko v sobotu 19. 1. od 8.30 hod.

Odstrojíme stromky a provedeme úklid vánoční výzdoby i kostela. Muži, ženy, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci. Každý ochotný(á) je vítán(á)! Děkujeme.

 

„Ohlédnutí“ za benefičním koncertem

Děkuji za organizaci Lence Doubravové a všem, kdo pomohli uspořádat benefiční koncert, který se konal minulou sobotu v kostele sv. Mořice. Zvláště děkuji vedoucím a účinkujícím: velké a malé schole, příležitostnému farnímu sboru a panu varhaníkovi MgA. Františku Mackovi. Pro Nadační fond dětské onkologie Krtek jste věnovali 32.487 Kč. Velké díky za finanční podporu i hmotné dary!

P. Josef

 

Tříkrálová sbírka

Velký dík patří všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

Jednání členů Farní rady farnosti sv. Mořice se koná v úterý 15. 1. v 19 hod. na vikárce. Ve farnosti Hradisko se sejdeme v pondělí 14. 1. v 19 hod. na faře.

P. Josef

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hod. Termíny: neděle 13. 1., 20. 1., 27. 1. a sobota 2. 2. 2019.

Srdečně zve paní Jarmila Pořízková

 

KLUB MAMINEK

Další setkání maminek je připraveno na pondělí 14. 1. 2019 od 9.30 hod. v Děkanátním centru pro rodinu. Tentokrát jako „POSEZENÍ U ČAJE“, při němž zazní zajímavosti z oblasti bylinkových čajů a jejich účinku na nás. Pro děti bude připraven program. Maminky, těšíme se na vás i vaše děti. Prosíme, pozvěte i další maminky z vašeho okolí.

 

VEČER CHVAL

Ve středu 16. 1. od 19 hod. (po studentské mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele) se uskuteční v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) další z pravidelných VEČERŮ CHVAL. Modlitbu chval povede kapela z kroměřížského projektu IGNITE  ("zažehnout"). Můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení. Večery chval v dalších měsících se uskuteční 20. 2., 20. 3., 24. 4. a 15. 5. 2019.

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Od 18. 1. do 25. 1. prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V našem městě budou dvě ekumenické bohoslužby. Informace budou na plakátě a v příštím vydání farního zpravodaje Tria expres.

 

POUŤ ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

V neděli 20. 1. v 10 hod. jste srdečně zváni do baziliky na Velehradě ke slavení mše svaté za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude otec biskup Josef Nuzík.

 

Farní ples 2019

Přijměte pozvání na Farní ples ve stylu první republiky. Koná se v sobotu 9. 2. 2019 od 19 hod. ve společenském sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

K poslechu a především tanci zahraje BIG BAND ZLÍN LUBOMÍRA MORÁVKA. Těšit se můžete na tombolu a bohatý doprovodný program. Mimořádná odměna je připravena pro ty, kdo přijdou oblečeni ve stylu první republiky. Předprodej vstupenek (240 Kč) již probíhá a to u paní Šafaříkové.

Tuto neděli (13. 1.) po mši svaté můžete u východu z kostela přispět na nákup darů do tomboly. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

NA CESTĚ – pro věřící nezadané

Setkání pro věřící nezadané, kteří hledají svou cestu životem, je připraveno na sobotu 19. 1. od 10 do 16 hod. na Kurii v Olomouci (Biskupské nám. 2). Přijďte si poslechnout přednášku Jana Zajíčka „Povolání člověk“ a P. Petra Bulvase „Hledám Boží vůli?“ a vůbec si povídat o tématech, která se vás dotýkají. Také se budeme společně modlit a slavit mši svatou. PŘIHLAŠOVÁNÍ do pondělí 14. 1. na www.rodinnyzivot.cz nebo na reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250.

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU

Centrum pro rodinu Šternberk a farnost Šternberk zve maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti v sobotu 2. 2. 2019 do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mši svatou s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře bude sloužit biskup Josef Nuzík od 10 hod. Předcházet jí bude modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření. Odpolední program nabídne přednášku Markéty Klímové „Pozvání k lásce“, adoraci matek za děti a ve 14 hod. závěrečné požehnání. Více na www.farnoststernberk.cz

 

Sněženky 2019 - křesťanské jarní prázdniny

Kde: Archa Rajnochovice. Téma: V hlavě. Termín: 25. 2. – 1. 3. 2019. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy. Nabídka pro děti od 8 do 14 let; cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč).

E-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz. Tel: 573391215

 

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, není to tak dávno, co jsme byli štědře obdarováni. Dětem určitě velikou radost udělaly dárky pod stromečkem, nás dospělé jistě potěšila radost z rozzářených očí dětí a setkání s širší rodinou. Jasnější dotek Boží lásky jsme mohli zakoušet také při mši svaté, při vánočním koncertě nebo při pohledu na betlém. Když se narodil malý Ježíšek, dary přinesli Jemu, jak čteme v dnešním evangeliu (Mt 2,1–12).

A právě v těchto dnech máme možnost třeba prostřednictvím tříkrálové sbírky nebo jiné benefiční akce či koncertu potěšit a obdarovat ty, kteří naši pomoc velmi potřebují. Vždyť „světlem“ pro ně se může stát každý z nás.

 

Pobožnost u jesliček v Hradisku

Ve farním kostele v Hradisku se dnes (6. 1.) koná adorace. Děti si s paní katechetkou připravily krátké pásmo hudby a veršů. Pak bude chvíle adorace, zakončená svátostným požehnáním. Všichni jste srdečně zváni.

 

Příští neděli 13. 1. 2019 je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

 

Ve středu 2. 1. 2019 zemřel pan Zdeněk Rozehnal z Kroměříže. Rozloučíme se s ním při mši svaté v kostele sv. Mořice ve čtvrtek 10. 1. v 10 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

 

ADORACE

neděle 6. 1. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (8.30–17.00 hod.); kostel Všech svatých v Hradisku (14 -15 hod.), kostel sv. Mořice (19–20 hod.);

neděle 13. 1. – kostel sv. Mořice (19–20 hod.);

 

JESLIČKY

Jesličky v našich kostelech je možno navštívit ještě v tyto dny:

V kostele sv. Mořice o nedělích 6. 1. a 13. 1. od 9 do 10 hod. a od 14 do 17 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele v neděli 6. 1. od 14 do 18 hod.

V kostele Panny Marie o nedělích 6. 1. a 13. 1. od 13 do 18 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje i v novém roce, a to v pondělí 7. 1. 2019 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hod. Termíny: neděle 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1. a sobota 2. 2. 2019.

Srdečně zve paní Jarmila Pořízková.

 

KLUB MAMINEK

Další setkání maminek je připraveno na pondělí 14. 1. 2019 od 9.30 hod. v Děkanátním centru pro rodinu. Těšíme se na všechny maminky i jejich děti.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Setkání seniorů s P. Jiřím Orságem proběhne ve čtvrtek 10. 1. od 15 hod. v Centru pro rodinu (Stojanovo nám. 4, za kostelem sv. Mořice. Témátko na leden MŠE JE MODLITBA“ vychází ze skript pro společenství rodin a seniorů na rok 2019 „S PAPEŽEM FRANTIŠKEM O MŠI SVATÉ“. Těšit se můžete také na společnou modlitbu a malé občerstvení.

Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Vítáni jsou všichni v seniorském věku!

Srdečně zve ŘKF sv. Mořice a Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 12. 1. 2019 ve 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Tentokrát výjimečně beze mše svaté. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte, na věku nezáleží.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

První setkání v novém roce se koná ve středu 9. 1. 2019 od 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

Zve Petr Váňa

 

Farní ples 2019

Přijměte pozvání na Farní ples. Koná se v sobotu 9. 2. 2019 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

K poslechu a především tanci zahraje BIG BAND ZLÍN LUBOMÍRA MORÁVKA. Těšit se můžete na tombolu a bohatý doprovodný program. Mimořádná odměna je připravena pro ty, kdo přijdou oblečeni ve stylu první republiky. Předprodej vstupenek (240 Kč) již probíhá a to u paní Šafaříkové.

Příští neděli (13. 1.) po mši svaté můžete u východu z kostela přispět na nákup darů do tomboly. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

Sněženky 2019 - křesťanské jarní prázdniny

Kde: Archa Rajnochovice. Téma: V hlavě. Termín: 25. 2. – 1. 3. 2019. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy. Nabídka pro děti od 8 do 14 let; cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč).

E-mail: archa.rajnochovice@centrum.cz. Tel: 573391215.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 13. 1. 2019, Svátek Křtu Páně

Bože dej nám sílu být hodnotnou součástí společenství církve a všech lidí. Posiluj nás, abychom lidem v okolí byli ku prospěchu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tvůj jednorozený Syn přišel na svět v skutečném lidském těle a stal se jedním z nás; dej, prosíme, ať jsme skrze něho vnitřně přetvořeni k účasti na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože dej nám sílu být hodnotnou součástí společenství církve a všech lidí. Posiluj nás, abychom lidem v okolí byli ku prospěchu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba věřících za jednotu křesťanů:

Vyslyš, Bože, naše prosby, daruj nám svou lásku a daruj nám nadšení pro jednotu.

Ze všech ostrovů i moří klaníme se tobě, Bože, Stvořiteli všeho života. * Ze všech hor a údolí chválíme tě, Bože, Spasiteli světa. * Jazyky všech národů děkujeme ti, Bože, Utěšiteli těla i duše. * Přicházíme se svými břemeny i nadějemi:

Prosíme za všechny, kdo jsou obklopeni nespravedlností. * Dej nám odvahu, ať jim pomáháme pozvednout hlas a posilujeme jejich naději. * Prosíme také za ty, kdo se nespravedlnosti dopouštějí. * Dej, ať tvá dobrota naplní naše srdce a učiní z nás nástroje svobody a pokoje. * Prosíme za všechny instituce i jednotlivce, kteří usilují o spravedlnost. * Kéž vždy jednáme spravedlivě podle tvého slova.

Prosíme za viditelnou jednotu církve. * Veď nás, ať uskutečňujeme Ježíšovu prosbu, abychom byli jedno, a společně se snažíme zjevovat tvé království.

Děkujeme ti za množství barev, kultur a zvyků, které tvoří tento náš svět. * Navzdory všem odlišnostem nás sjednoť ve své lásce a pomáhej nám, abychom se společně zastávali života a přetvářeli tento svět ve spravedlivý a pokojný domov pro celé lidstvo.

 

 

Copyright © 2019

Odhlásit TRIO EXPRES